سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-شمشیرهای مخفی اشکار- تا پاره پاره ندمیران حضرت محمد علیه السلام را – راه حق را تاریک کردند- تا نشوند حدیث خیبر را-ان گذشته پرافتخار حسد اورد-کینه های خویش بر زبان امد-کهکشان نور ناشناخته شد- بازبان روشن وتیز گفتند- یاعلی امامت رفته شد-ان مقدمات چینی همگی تیره وتار شد-قدرتی درتو نیست امروز روشن است که شمشر ما برنده است-جمع باما است این قضا وقدرالهی است-چندیاور بیشترندارتو- حضرفاطمه سلام الله علیها در اسارت ما است –راه ندادان ان ستاره کوثری- شیر میدان رزم واستقامت-به اسم ها خطاب کرد که اینجا خانه علی است –جای رزم ونبرد نیست جا ی شکوه جلال الهی است-فرمان ان است که ما- با شمانجگیم-تا من زنده هستم علی دعلیه السلام درخانه خواهد- امید داشت که ا نهابرگردند-دیدن اطاعتی در کار نیست دیدن راه ای برای درون رفتن نیست-فریادی برامد کهبدورن روید درب را اتشین کنید هرکه پشت درب است بیرون کنید-حضرتاش  از مردم کمک خواست وناله کرد- ایشان پشت در مچاله کرد-نفس های ایشان بند وبه شمار افتاده بود-کسی برا یکمک نیامد ودرب هم شکسته شده بود- شعله خشم در دل زبانه کشیده بود-ازدرون اتش بیرون امد- انچهره روشن وخندان غمگین گشته بود- ان محبوب رسول اکرم ومردم پناه گشت- درشب دفن شد که دراین شهرغریب بود فرمود این حدیث درست است- زمانی که او می اید- به ایشان قسم همهتان باز کشته میشود تصور نکنید که خداوندنمنان نمیبیند ویا ضعیف وناتوان است- کشتن شخصیت اش بیشا زکشته شدن است این مصیبت سلسله مصیب را جاری ساخت-قبری بدون نام-و- نشان- یعنی خداوندمنان از شماناراضی است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99