سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه کنکوری های عزیز- بخش هشتم- دونوع نوشتن مطالب درسی است- یک میکرو است ودیگری ماکرو است- میکرو همان خلاصه نویسی است در ایران خلاصه نویسی به اینمعنی است که کتاب راحجم اش را کم میکنند ولی درحقیقت باید به این نحوباشد چه بصورت فیش وچه بصورت نوشتن دفتری- یک قطعه ویا پاریگراف که میخوانید مطلب انرا متوجه میشوید مه بخوبی میدانید اول سطران راچند کلمات را مینویسید وچند نقطه میگذارید دیگر لازم نیست انرا خلاصه کنید نکته مهم این است دریادگیری باید از نحو نگارش و هرنوع انتخاب های دیگر باید شما را دریاد گیری وحفظ کردن کمک کند از نگارش های غیر مانوس وکلماتی که خفظ ان مشکل است باید اجتناب کنید چناچه وسط قعطه یک سطری هست که بهتر شمار ا یاری میدهد ان سطر رانتخاب کنید وبه ا ن :" کد:" گفته میشود واز بعضی قعطه ها نکات مهم فقط نوشته میشود ولی اخرین سطرقطعه به اعداد اماری انرا بنویسد بسیار مهم است مثلا 4 تعریف داشت سه استدلال داشت وپنچ عدد مهم داشت وغیره که به ان :" دیتا بیس:" گقته میشود ومکن است چند قهطه را اصلا ننویسید چون علم سلسله زنجیر است واین سلسله زنجیر بسیار مهم است بیادخودتان از خودتان ربط این قطعاترا بیاد اضافه کنید واگر معلومات اضافی دارید هم اضافه کنید ولی به حدی نباشد که حفظ ان با مشگل ربرو شود – یک سری تحقیقات مفصلی درانگلستان شده است وان این است که شاگردان همیشه سال دو که میرسند تصور میکنند که سال اول را هم بخوبی یاد گرفتهاند ویا یادمیگیرنند این تحقیقات بخوبی بین دوگروه یک گروه که تمام دوران تا دکتری رابخوبی یاد گرفته بودندویک گروه هم افراد عادی در نوع تحقیقات انها گروه اول بسیار موفق تر بودند این کته بسیارمهمی است ولی لازم نیست بیشاز ظرفیت درس مطالعات اضافی داشته باشید مگر انکه وقت داشته باشید وبخوبی درک کنید ویادگیری یک درس از طریق دوزبان بسیار وموثر تر است چون در زبان دوم تمرکز بیشتر است ودوم ماکرواست یک دفتر میگیرید ومینویسد این بار هرچه مطلب میدانید که اضافه میدانید  مینویسید درخارج انواع کتب درموضوعات مختلف است که میتوانید از اینترنت انها بدست اورید واگر بتوانید به سایت های دانش اموزان ویا دانشجویان دانشگاه های امریکا وکانادا که درس انها باشمارهای خاص است به مخزن سئوال وسئوالات اضافی وحتی نگارش های مختلف وسئوالات اضافی ونحونگارش ها مختلف وحتی به زبان فارسی هم دست پیدا کنید- انشاهالله دراینده درایران هم بوجود بیاید نگارش ماکرو بدونوع است یا سوره ای است ویا موضوعی است سوره هرچه درباره لغات حتی مطلبی یادگرفتهاید مینویسید ولی در موضوعی فقط در یک دفتر اصلی موضوعی مینویسید ولی در دفاتر دیگر به صورت موضوع بندی شده مینویسید دومی یادگیری دقیقتری دارد- نکته دیگر انکه دانش اموزان تحت تاثیر جامعه به یکسری دورس اهمیت میدهند وبه یکسری دروس اهمیت نمیدهند این نوع طرز افکر را دور بیاندازید همه دروس کاربرد دارند ودر تشکیل وبارور ساختن هوش شما نقش مساوی دارند دومی مسئله این است که به بچه ها یاد میدهند که حالت یادگیری درمنزل بایدخصوصیات درست مدرسه راداشته باشد یعنی فرد شرطی شده است چناچه به مزیک حین درس توجه کمی داشته یباشید سست وکند میشوید این غلط است ولی فرد باید این تمرین راداشته باشد که دونوع درس خواندن را باهم بخوبی  پیاده کند درس خواند تکی در منزل وسر کلاس ولی بیادبدانید درضمن درس حواندن در منزل چناچه از موریک ویا غذا خوردن وغیره استفاده میکنید که بعد درمورد استراحت کردن ویاد گرفتن خواهیم گفت نباید موزیک پیچیده وزیاد هوش را به خودش مشغول کند بیادسریع الهضم باشد واحتیاج به تمرکز ودقت ویا هوش رابه خوداش نباید مشغول کند بلکه ایجاد نشاط ورفع خستگی باشد که توضیخ خواهیم داد که میتوانید در ضمن کار حانه کردن ویا ورزش کردن انهم سبک هم رفع خستگی کنید وهم امورش بگیرید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99