سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-کربلا-دوصف درکربلا روبروی هم قرار گرفتند-یک صف مدتها لعن حضرت علی علیه السلام واله والسلم کردند- وبعداز شهادت اش در شام چشن گرفته شده است- وزمانی که امام حسن علیه السلام به شهادت رسید باز چشن گرفته شده است- هرگناهی که کرده اند پشیمان نشده اند بلکه خوشحال شدند که نشانه جنون دائمی است- صف دیگر همراه امام حسین علیه السلام هستند که خداوند منان تنزل درامام   علیه السلام کرده است- هیچ علمی نمیتواند این تنزل را تبین کند-جز انکه خداوند نوری را درقلب ان فرد وارد کند- درباره ایجاد حقوق بشر درغرب- بحثهای زیادی است – مهمترین ان- این است که جنگ جهانی اول وجنگ جهانی دوم- بسیاری از مستعمرات  که جزو جهان سوم بودند-مانند هند0- به ای نتجه رساندکه فرهنگ غرب وحشی تراز انها است وانان چنین وحشی گری درطول تاریخ نکرده اند واحتمالا بعدها هم خواهند کرد لذا ماباید به سمت تمدن خودبرویم وانرازالحاظ اخلاقی پالایش کنیم ولی مادیت را تاحدی از غرب بگیریم- این مسئله درجهان سوم کم کم مطرح شد وغرب فهمید این مستعمرات  را ازدست میدهد- درضمن مثلا درهند- اخلاق تغیرات فاحشی پیدا کرد انزمان مردمام طبقه متوسط پایئن درب خانه راباز نگاه میداشتند که فرد اگر به اب وتوالت نیاز دارد استفاده کند- ولی کم کم از منازل دزدی میشد  ویافرد را میکشتند ویا به زن ها تجاوز میکردند-مهارجه ها که قبلا باهم خوب وبدند وبه زیردستان دمانند خود نگاه میکردندباهم درمسائل اقتصادی وسیاسی وارد چالش شدند وطرفدار انگلستان شدند وه زیر دستان مانندنوکر وکلفت نگاه میکردند وحاضر بودند رشوه های زیادی بدهند که فرزندان انها بودن کنکور وارد دانشگاه شوند ومدرک بگیرنند و وطن دوستی کم کم رنگ باخت- گروهای در هند بودندکه بهانها نجس گفته میشود کلمه نجس مال مسلمانان است ولی کلمه هندی معنای انسان پست را میدهند ومیگفتند اینان بعلتهای زیادی-مورد غضب خدایان هستند وفقیر میگردند وانها اهل کارهم نبودند وخدایان بایدپول انهارا برسانند- انگلیسی از روی سیاست وایجا شکاف وجدال به انهاتوجه میکردندوبرای انها بیمارستان وخانه وغیره میساختند واموزش وپروش بابورسیه انگلستان دداده میشد وبعضی از انها به دانشگاه های غرب راه پیدا میکردند- تاحدودی مانند بهائیت ولذا مورد رنج هندوها بودند هندو ها زمانی کمه به انها میخواستند کمک کنند روی دست انان برگ درخت بود که دست انان به دست انها نخورد وگرنه موردغضب خدایان واقع میشوند وفقیر میشوند وهندو کم کم به شیطنت انگلیسی پی بردند وسعی کردن انهارا به کاروادارند وکلمه نجس رابردارند واین خودیک چالش بزرگ بود که کم کم هندوها انرا درک میکردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99