سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درکشور چک- انها برا ی جلب توریست- تصور میکنم-مدل فرانسه را اتخاب کردند- که روستاه شیک ولوکس میسازند وهمین چنین شهرهای-کوچک بین  راهی  در فرانسه روستاها  شروع کردند به ساختن خانه های کوچک دوطبقه که هر اطاق به یک خانواده میدادند وافراد  روزها در مزارع هایمختلف وجنگل وچشمه سارها که درست کرده بودند واسب سواری ودین مزارع های مختلف ومرغداری ودام داری وغیره وازهمان محصولات خودمیچیدند وحتی شیردوشی غذا خودرا تهیمه میکردند وبعد هر پنچ روستا یک روستاربزرگتر را مجهز به سوپر مارکت بزرگ وسینما وتائر وغیره  فراهم اوردند که روز اخر هفته توریستها به انجا میرفتند وبسیار شهرت دارد تاحدی هم کره جنوبی کرده است ولی هنوز با فرانسه فاصله زیاد دارد- چک به سرعت وبسیار متنوع وخلاق دراین مورد کار میکند وتعدا توریست اش باسرعت زیاد میشود-برای جلب مشتری در طول جاده ها وشهرک های بین راه قدم به قدم بیل بورد کار گذاشته است که چند شرکت معظم انرا تهیه میکنندکه مثلا درفلان روست فلان هتل خصوصیات وقیمت وغیره مشخص میکند نیاامدند- که یک نیمدایره بگیرنندکه ماشین ها- انجا توقف کنند ویا مجلات زیادی تهیه کرده باشند درنتیجه نزدیک هربیل بورد تعدادی ماشین توقف میکند- واین باعث بعضی تصادفها شده است مخصوصا درجاده های باریک وداخل شهرک ها وداخل شهرک ها بایدیک پارک درست کنند که بیا بورد ویا مجلات درانجا توزیع کنند اخیر دستور جمع اوری همه بیل بوردها  را صادرکردند- اعتراض  شرکت بیل بورد شروع شده است- اما سکس را ازاد کذاشتند- اقایان سن بالا که مثلا از زنشان طلاق دادند ویا زن انها مرده است  با تکتیک که میخواهند باخانمی ازدواج کنند مدتها با ایشان هستند ویک دفعدغیب میشوند – کم کم این مطلب مسئله شده است-در کشور چک استثنا هرکس مرتکب چنین عمل شود اسم انرا تجاوزبه عنف گذاشه اند .فرد زندان دارد- اخیرا فردی را که باهفت زن این بازی را دراورده ذاست وزن هفتم شکایت کرده است زندانی کرده اند-حال اگر بگویم بهترین راهحل مال اسلام است وانسان هم  باخداوند منان قرار میبندد وحضرت علی علیه السلام فرمودند الله الله الله فی النسا یعنی ازخداوند منان درمورد زنان بترسید- اینراقبلا مسخره میکردند حداقل چند مورد-از حکمت های اسلام بیان درغرب شود که تاثیر گذار است بلافاصله- داعش را راه میاندازند- که تاثیرات اسلام را نابود کند وازهمین جا میتوان فهمید که چه عنادی با اسلام عزیز دارند- ومیخواهند فسادرا در کشورهای اسلامی بعنوان تجدد توسعه دهند- وهمان سرنوشت ما پیدا کنیم- به نظر میرسد اخیرا کشورچک با انگلستان درساختن یک ابجو شریک میشود- این ابجو مواد اش نه فیلتر شده است ونه اشعه خورده است بایانکه ارزان تمام شود .یک عکس سکسی هم پشت قوطی انداختند- کشورچک اعتراض کرده است وانگلستان با کمال وقحات انرا رد کرده است وروی قوطی نوشته است ابجو مخصوص خانمها- که درپاریس محبوبیت پیدا کرده است-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99