سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سوره مائده از ایه نود—ترجمه – ای کسانیکه ایمان  اورده اید—که این ایمان ازروی خرد باشد نه جبری وهوسی ومنافعی – به انها خداوند منان صاحبان خرد میگیود  وطبقه باطل را بی خردان مینامد- که گاهی ازحیوانات پستر هستند—چه زمانی این دستور رسیده است که مقداری تجربه کردند وحال درستی قوانین الهی را درک میکنند—که مشروبات-وقمار-  بت پرستی که منشا جنگ میشد- وقرعه کشی پولی – بسیار پلیدند ضررر مطلق هستند که از عمل شیطان است- یعنی شیطان یاانهارا تولید کرده است- ویادربسط وتوسعه ان شرکت موثر دارد از انها بشدت دوری کگنید که شما که میخواهید درجاده کمال وپیشرفت وصلح وانسانیت  عبدالهی بودن ولقا الله حرکت کنیدکه راه رهائی  ونجات از گناهان راهم ارزو میکنید—شیطان میخواهد در میان شما بوسیله شراب وقمار عداوت ایجاد کند- درشراب اولین اختلاف درخود خانواده رخ میدهد که شراب نخور چون حالت خماری رخ میدهد  ایجا ترس میکند ودرخوداش فرد ادرار میکند وحرف های پرت وپلا  میگیود وزود به خشم میاید واولش  شنگول است وبعد خشمگین میشود- قمار پول رنج کشیده را بیجهت میبازد- وغالبا  تقلب هم جزو قمار است- وازهمه مهمتر ازذکر خداوندمنان ونماز وکارهای مثبت اسنان را باز میدارد-  وسپس میفرلید از اطاعت خدا واطاعت پیامبر کنید ایا خود داری  خواهید کرد؟؟ با جود انکه صاحبان خرد مورد خطاب خداوند منان است ولی بقول روانشنان عقل انسانی تا دوازه ده سالگی بیشتر رشد نمیکند یعنی رشد اش نمیدهد لذا خط قرمز ها را خداوند منان سخت گیری کرده است  این موضعات واقلام اول بعنوان تفریحوارد جامعه میشوند بخصوص جامعهای تفریحات مثبت ندارد وان زمان هم کارز یادی نداشت خلا زمانی ایجاد میشود شیطان از ان فرصت استفاده میکندمیخواهد به ظاهر اقلام تفریحی شادی اور ایجاد کند ویا انکه سمبلی بنام بت ددرست کنند که هم پرست ش کنند وبعد ازاو حاجات بخواهند سر برتری بتها هم باهم درگیر شوند—واطاعت خدا ووپیامبر کنید واز مخالفت فرمان او بترسید واگر روی بر گردانید ومخالفت نمائید- مستحق مجازات خواهیدبود- وبدایند بر پیامبر ما جز ابلاغ اشکار چیزی دیگری نیست بلاغ مبین هم بلاغ وپیام اشکاری است وهم دران تاریکی نیست وهمه چیز بخوبی روشن است بین است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99