سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چالشی با کتاب اقای داریوش همایون – به خاطر کتابی با عنوان صد سال- کشاش با تجدد-فصل هفتم-پیوند گسستنی – دین  و-فرهنگ و-هویت—مینویسد- برای ناظران هشیار تر بیگانه ویژگی اصلی  ایرانیان بسر بردنشان درتاریخ است- انها شگفت اند که چگونه مردمی  با رویدادهای  هزار ساله وصد ساله وپنجاه چنان ساله رفتار میکنند که گوئی موضوعات روز است- بایدگفت شما یک دفعه هم به یک منبر وعظ وخطابه نرفته اید ویا طبق سنت غرب خودتان را به نادانی عمدی میزنید!! پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند که قوانین اسلامی تا روز رستاخیز به روز است- وقران میفرماید من اماده هر عصری برای تحدی ویعنی مسابقه دادن هستم که از همه ایدولوژی هابرتر هستم رنسانس اروپا بازگشت به عقب بود؟؟- امروزه درامریکا میگیوند باز گشت به دوران طلائی باید شود- غربیان ملت خودرانمی شناسند- چگونه است ملت ایران را بشناسند انهم  با خصوصیات پیچیده ویک مذهب بسیار پیچیده- که نتوانستند عمق تاریخ ایرانیان رادرک کنند اینمطلبرا حضرت ایت الله فلسفی به یکنوع جوان بازجو ساواک فرمودند که شماتاریخ رانمیدانید اییکشور وحکومت محمدرضا شاه حضرت ایت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه نگه داشته است- اینده را شمانگه دارید؟؟ رضا شاه هم من بعدا خواهم نوشت علما بیرون کردن-بهترین دوره غرب متعلق به زمان اندولس است-!!- اخیرا یک قتلی پلیس شهر مینی سوتا پولیس انجام داده است یک ؟؟!!- خبرگذاری  - ان- بی –سی- اولین بار این خبر داده است- وهیچ کس درانزمان درمنطقه نبوده است وتنها یک پسر که بادوچرخه ناگهان نظاهر میشود پلیس قبلا مسلم گفته بوده است که بنزد شما خواهم امد زمان رسید با به بلوک مسلما بوق زده است واین خانم بایک تی شرط سیاه وشلوار سیاه بیرون امده است وهیچگون کلتی را نمیتواسته درا ن لباس مخفی کند ودرضمن ایشان  بعدازلنکه انخانم فریاد زده است که من درامن هستم- که نشان میدهد بافاصله زیادبوده است مسلم است اگرنزدیک شده است پلیش اشاره کرده است که راجع به صدهادی که می اماده سئوال کند ولذا ایشان نزدیک شده است اگر میخواست ایشان خلع سلاح کند تنها کافی بود که پیراهم وشلوارخود را دراورد واز ماشین پیاده شده است که بازجوئی بدنی کند- خانم شهردار ان جوان استخدام کرده است  که حقایق بگوید وتلفن ان جوان هم  بیان کرده است پلیس میگوید انهادوربین راهمراه داشتند ولی باز نکردن؟؟ وما بایداز طریق خبر گذاری ان-بی-سی به حقایق دست پیدا کنیم؟؟!! یک نماینده مجلس استرالیا به امریکا امده است- ایشان میفرماید- درامریکا پنج نوع پلیس است- که متاسفانه نمیشود از انها بازجوئی کرد؟؟ این یعنی دمکراسی – یعنی حقوق بشر ویعنی مردم سالاری-من دقت کردم درفامیل این خانمکه بایدمتغلق به اروپای شرقی ومثلا روسیه غیره باشد وبا کلمه –روس- شروع میشود اینهم یبک بازی جدیدی است برای سرپوش گذاشتن- مسائل سیاسی داخل امریکا که کم کم دارد ریشه میزند وعمیقتر میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99