سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-معنویت چیست؟- نظریات شخصی است- بهترین تعریف  و-واقعیت معنویت- ان طنابی است که از چاه تاریکی ها انسان را به بیرون میاورد وبه روشنائی میرساند این معنویت دونوع است- یا عقلانی است- یا ربوبیتی است- در مثال عقلانی- ئفردی مثلا درگذشته داروساز میشود از طریق گیاهان- به کمالاتی دست پیدا میکند- این فرد بدنبال- شناخت گیاهان داروئی برمی اید این خصوصیات چگونه دراین گیاه بوجود امده است- وچه خصوصیات دیگری دارد ودر ضمن چگونه شد که داروساز شد چه عواملی  دست اندر کاربود این امر منجر میشود به عرفان گیاه وعوامل سازنده شخصیت ان فرد وانگیزهای ان فرد درجهت تکامل ان گام میزند- در ربویتی – این نفش را خداوندمنان عمل میکند من از انگلستان به شیراز امدم نظریات خودم باحضرت ایت الله العظمی علی محمد دستغیب رحمت الله علیه درمیان میگذاشتم- ایشان فرمودند شما متوجه نیستید دارید با صفت -ثابت -الهی بالا میاید- پس پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نمام مبارک ایشان دراسمان –احمد ودر روی زمین محمود ودرقران ونام رسمی ایشان محمد هست پس بایاحامد- یامحمود بالا می اید-  بسیاری معنویت دارند وبه عرفان هم رسیده اند- خود نمیفهمند – که مسائلی برای فرد حل شده است وسئوالاتی  برای فرد مطرح است که میخواهد انهارا حل کند وتنها طریق ان یا عقل است ویاوحی است که مسلما وحی فراتراز عقل است ودقیقتر لست وکارامدتر – ومنبع حل مسائل خداوندمنان است حال حل مسائل در دین باشد ویا ازطریق فرقان به انسان برسد که عرفا معتقفدهستند به یکی ازصفات الهی باید متصل شد-تنوع است ولی تناقض نیست فرد تصور میکند چون بادیگری اختلاف دارد درای تناقض درمعنویت وعرفان است ایامربه خاطربینهایت بودن صفات الهی است وطرق های مختلف عقلانی است- فرا دینی نیست جزو دین است ولی بدیع است  ممکن است فردی درقبل از صفت یا ثابت به نحوی دیگر سود جسته است ومن به نحوی دیگری

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99