سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سیاست امریکا درباره- ایران- نظریات شخصی است-درتهران بودیم قبل از فاجعه مولمه داعش سری به نمایشگاه  قران زدم-دریک غرفه- که کتاب های قران راچاپ میکردیکجوانی برای اززن وشوهر جوانی-پرسید که شما قران میخوانید-گفتند بله – پرسید شما ازقزان چه رهنمودی خاصی گرفته اید- انها ساکت شدند – من گفتم- هرگاه من درموردی جوابی پیدا میکنم- که من را تاریک میکند- درقران تفحص میکنم منرا روشن میکند-گفتم حقیقتا اینطور است فرمودندقدر خود بدان خواست بگویم قدر قران رابدان- این خانواده هنز به مشکلی برخورد نکرده است- بیان حضرت استاد مرحوم دکتر علی شریعتی  رحمت الله علیه دقیق است باید درقران بدنبال مطالبی خاص رفت وتحقیق کرد که من برای فرد مهم باشد وایجاد انگبزه زیاد کرده باشد با مقایسه مکاتب دیگر روشنگری وصحیح بودن قران مشخص میشود تا ح دی شخصیت دراین باره کار کردن از جمله حضرت استاد معزز شهید دکتر ایت الله  مرتضی مطهری علیه السلام- اتفاقااز چهارده معصوم علیم السلام اجمعین سئوال که سخت مورد نیاز بود فرد سئوال میکرد مانند کسی مثلا نوت بوک اش خراب شده است به نزد متخصص میرود-امروزه یک ابرقدرت تنها کاری از پیش نمی برد- باید بابخش وسیعی ائتلاف وبلوک درست کند قبلا هرکشوری از لحاظ وابسته بود واز ان کشورکمک های اقتصادی ونظامی میگرفت از ان ابرقدرت حمایت میکرد امروزه این طور نیست تریکه بسیاربه غرب مقروض است وبا امریکا هم گاهی سرشاخ میشود  یونان هم همین طور است درتونس برخلاف وابستگان به غرب انقلاب شد- درمصر شد امروزه ضعیف ترین ابرقدرت در منطقه خاور میانه امریکا است – خاور میانه موردتوجه بسیاری از کشورها وابرقدرتهای اقتصادی چهان است- ویکمنطقه مذهبی ابراهیمی است کهغرب توانسته بود انرا تضعیف کند ولی اتش زیر خاکستر بود با انقلاب اسلامی ایران وافغانستان کم کم این اتش  شعله ور شد خیلی امریکا سعی کرد انرا مهار کند واین اتش راسرد کند ولی مردمان کم کم فهمیدند قران درست میگوید اسلام عزیز بهترین تبین را دارد کفر هر زمانی که درمقابل اسلام ویامذهب کم اورده است بقول ستادمعزز مرحوم دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه وحضرت استاد ایت الله دکتر مرحوم مرتضی مطهری رحمت الله علیه –جنگ مذهب برعلیه مذهب را میاندازد ونمی گذارد که وحدت واتحاد مذهبی ایجادشودولی کم کم جامعه منطقه درحال بیداری است که اسلام حقایق را میگوید- وامریکا درست میگویند- که یاجای ما درمنطقه باشد وایران از کنطقه خارج شود ویابلعکس خواهد شد ذزست مانندنبرد حضرت معمار انقلاب رحمت الله علیه با محمود رضا شاه- ولی مردم بیدار شدند وشاه رفت وامام راحل علیه السلام  بر اریکه قدرت تکیه زد- حال این مسئله درخاور میانه درحال تکرار است واظهار ضعف میکند چون بلوکی ندارد که قابل اعتنا باشد مشاور اقای ترامپ فردی از منافقین شده است کوری عصا کش کوری دیگر است- امریکا حرف ساده وروشن قطر را نمیتواند تحمل کند – وهرگز راضی ومایل نیست اندکی از استکبار خود دست بردارد ولی به نفع امریکا است مشکلات خودرا برقرانمطرح کند وجواب قرانی راعمل کند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99