سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—کلمه مجیر—که تقریبا – یک مناجاتی ودعای خاصی به همین اسم است- به نظرحقیر با معنای مادی ان- حوض عمیق وگودال عمیق- میتوان یعنی پیشرفته- تکامل دار وبخش معنا کرد-جملات با سبحانک شروع میشود- اوج درک وعرفان وفلسفه صفات الهی استکه صفات الاهی های بی نقص وبی عیب هستند- منزه از هرنوع تصور غلط میباشد-جمله اول سبحانک یا الله- تعالیت کامل ان یا رحمن- اجرنامن النار یامجیر- اجر- یعنی پاداش دادن-ثواب دادن- عوض مکافات- عوض مکافات پاداش به جای اتش به من ای تکامل بخش بده-درجمله ای سبحانک یا  هادی – تعالیت یاباقی- من های هستم تا زمانی که باقی هستم وبقیه جمله-باز جمله ای دیگر سبحانک یا مبدی- اغاز گر تعالیت یا معیدتا به نهایت برسد-چگونه خداوند منان این کار انجام میدهد توسط علی علیه السلام چالرز دیکنزپدر اش در بچه گی- او را از کنار قصر-گدس هیل پلاس- عبور داد وگفت سعی کن این قصر را بخری دیکنز در بچه گی سختی زیادی کشید وسرانجام نبوغ  پول انرا ازراه نویسندگی  وتاترفراهم کردوان کاخ را خرید ولی مدت زیادی دران نماند-وکم کم به سمت مشکلات بیچارگان کشیده شدودرخانه درمقابل اینه نقش های زیادی برای خود ترسیم میکرد وبازی میکرد وانهارا مینوشت ودرباره انها شعر میگفت وسرانجام تمام نوشته ائی که دربراه خودنوشته بود وبازی کرد بود که نقش مردمی نداشت روزی دراتش بزرگی سوزانداخرین کتاب بنام داستان دو شهر  پاریس ولندن نوشت وبرای پول دراوردن با یک گروه سیار درانگلستان سفر میکرد وخلاصه کتاب رامیخوانددر این کتاب مشهورترین کارکتر اقای دیکنز – جناب اقای سیدنی کارتون که اوراخود خواه وتنبل معرفی میکند  که وکیل بوده است وعاشق خانمی بنام لویس است  که فرد دیگری بنام اقای دارنی ان  خانمرا دوست داشته است-خانم لویس در پاریس حکم اعدام پیدا میکند اقای دارنی برای کمک به ان خانم به سمت پاریس میرود اقای کارتون درجای او بنام اومیماند واورا برای اعدام با گیوتین میرنند- واو دراخرین جمله میگوید بهترین کار زندگانی ام را میخواهم انجام دهم- حضرت علی علیه السلام خواست یک جامعه درمساوات بلکه درایثاردردیکنفر درجامعه  باشد ودردجامعه درد یکنفر باشدعدالت پیشرفت درجهان مادی وپیشرفت درمعنویت رسیدبه اوج سعادتمندی در دینا واخرتلاش بی نظیری کر د وزمان ی که ضربه خورد  کلمه فوزدرقران به معتای رها شدن از جهنم یعنی رنج ها ورسیدن به بهشت یعنی رسیدن به سعادتها معنا میدهدبیان کرد که از رنجها فارغ شدم وبه اوج سعادت نایل گشتم وهمان زمان حضرت جبرائل علیه السلام فرودمودند  ارکان عدالت ایثار ومساوات وکمالات وطناب اسمانبه زمین برکنده شد-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99