سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-کشکول فرهنگی –ایران میبایست- دریونسکو- چهار روحانی برجسته داشته باشد- تافرهنگ غربی راشوت به اسمان-کند- امریکا از سال 1965 میلادی  فهمید که فرهنگ شان درمقابل شرق واروپا بسیار ناچیز است- وبه یک فلسفه وفرهنگ- وسنت درخشان نرسیده است-لذا دانشگاه ها- مثلا دانشگاه شیکاگو- شروع به جمع اوری خرده فرهنگ کردند- هم فلسفه  این خرده فرهنگ ها مشخص کند ویک جهت فلسفیه -عرفانی به ان بدهند-درهند هرکوچه ولو در روستا باشد یک عروسی خاص دارد که بدون مشروب و ومواد مخدره وبرهنگی وغیره- تمام اعمال از یک فلسفه وعرفان  که بسیارهم مسحور کننده است میرسند وموزیک بسیار تاثیر گذار عرفانی رادران نواخته میشود- یک تحقیق برای انسجام خانواده شده است- که خانه یزرگ باشد- اطاق خواب بزرگ باشد وباز به یک نشیمنگاه بزرگی شود- که ان اطاق هم لوکس باشد- خانم لباس قهوه رهای براقلطیف سوراخ دار گلدار بپوشد- واقا  لباس دپیلماتیک سیاه سفید بپوشد- ووو- روح را مادی تصور کرده است- تمام این نکات گرچه در ازمایش روی بعضی ها جواب داده است- ولی مسکن هستند- باز پس از مدتی انها باهم درگیر میشوند-هر روز-دراینترنت ده توصیه به مر دان وده توصیه به زنان داده میشوند- یا چرا ورزش شادی میاور د- چون گردَش خون زیاد میشود پس مواد غذائی به سلول ها میرسد ومواد زائد دفع میشود مخصوصا شنا که این مواد زائد مداوم  شسته میشود سلول ها که غدای لازم را پیدا نمیکنند به مغز مدوام لگد میزنند پیام استرس میفرستند- خود استرس های روانی به مغز لگد میزنند ماده مغز خوب تغذیه نمیکنددر طول ورزش انسان چون غذا خوب به سلول میرسد لگد  کم میشود وانسان وارد یکنوع هیچان میشود که استرس  را پوشش میدهد این انسان احساس راحتی وشاد ی میکند محیط باید ایجاد احساس شادی کند اسلامک حالت شادی زندانی دارد- لذا غرب خداوندمنان وپیایمبران صلوا ته الله علیهم-اجمعین وائمه اطهارعلیهم السلام را دریپ میکند و-فر هنگ  خود را به سمت دروازه ما شوت میکند بقول حضرت شیخ کهف شهدا- درکه تجریش فرهنگ خوداش محض اطلاع به شرق دیکته است- ولی فرهنگ اسلام به غرب محض اطلاع چیزی نگفته استدرحالیکه دستورات اسلامی یا احسان است یعنی نیکو است ویا صالح است یعنی صلح اور است ویعنی ارامش بخش است- فرق این دو  در این است- که در عمل احسان فرد باخود میگوید که افطار دادن کار خوبی است- درعمل صالح فرد میگوید برای تقرب الهی افطار میدهم وبعد مقداری چگونه تقرب الهی پیدا شود بحث میکند- غیر از این دو میفرمودند –پیتی- است- بقول شیرازی  دم پیتی  است یعنی خانه ای  با پیت هائی که دران شن باشد ساخته شود  که بایک لگد فرومیرزد وقران بالترمیگوید- خانه ای با تار عنکبوت ساخته شود با یک حادثه کمی سفت وسخت فرومیریزد وبه همین دلیل است که تحقیقت غرب جواب نمی دهد مضاعف بر انکه مافریب تخصص های غرب  را در فرهنگ نبایدخورد- اینان تاز مانی که دولت های انها ساکت هستند دمکرات وکمی همبه بعضی مظاهر شرق توجه میکنند ولی اگر دستور از بالا امد مانند داعش چشمانشان میبدندواراجیف میگویند ومیخواهند فرهنگ غرب  را برجهان مسلط کنند- نمونه انها –قطر- تا زمانی که قطر حرف اقایان گوش میکرد واز همه دلبری میکرد ودر منطقه کمک به داعش میکردبر ضد شیعه موضع گرفته بود – خبری نبود در  تبلیغات- سی ان ان- مداوم امریکائی هارا بر ای برای سرمایه گذاری درقطر درجهت توریست تشویق میکرد وقطر یک سرمایه گذاری نجومی هم درباره توریست در قطر کرده است- اما همنیکه مجبور شد وارد ائتلاف عربستان شود- برعلیه یمن ومسلم بود که نقش امارات یک نقضش نمادین است وفقط در هوا ودریا میتواند کاری انجام دهد وجنگ طبیعت این استح که مداوم فشار زیاد میکند کارشناسان صدام گفته بودن ایران بیش از هفتصد هزارنیرو نخواهد اورد تا یک میلیون ویا یک ونیم میلیون محاسبه کنید والی سرانجام بیش از سه میلیون شد وجبور شد جیش شعبی الا مشااله که همان- بسیج است راهم اضافه کند که امروزه درعراق حشد شعبی گفته میشود- حشد مانند حرکت اربعین است یک حرکت خود جحوش مردمی شعب یعنی ملت- واین به معنا با زیادی سوار کردن است واین امراز طاقت –قطر خارج بود- درروزهای اخیر –هشتاد گشته وبیش از یک صد وپنجاه مجروح داد که برای قطر بسیار زیاد است- ائتلاف بهن دستور امریکا فرمودند- وحشی بازی  دربیاورید به اصطلاح زمین های سوخته وامروزه باتلاقی کردن ملتدرغرب به قطر گفتن- ترویست دولتی وجنایت کار جنگی- وقطر مداوم به امریکا وعربستان هشدار میداد که جنگ را به سمت حقوق بشر ببرند- ولی امریکا میدانست جنگ را اتلاف باخته است- گوشش بدهکارنبود ومردم غرب دیگربه قطر نمیامدند- انها با تفریح درست حسابی  به قطر میامدند وحداقل ده روز میمادند وقطر دستورات ائتلاف را دیگر رعایت نمیکرد لذا عربستان به طالبان  یمن گفت به قطر حمله کن- وقطر طالبان را قلع وقمکرد- درنتچه درکشورهای اسلامی  ایران عزت وکرامت وشرافت پیدا کرد جمله است وزیر امور خارجه قطر گفته است- یعنی درمنطقه وکشورهای عربی واسلامی ایران موضع بهتری پیداکرده است- این امر برای عربستان ارزشی ندارد برنده شدن ارزش دارد یک امریکائی نوشته است- وهابیت هم کیش خودرا ماند سگ میکشد- انها می انید درامریکا مسجد درست میکنند که به ما وحدت وبرادری یادبدهند- درحالیکه ما همکیشان خودرا نمیکشیم—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99