سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من واقعا تعجب میکنمکه افرادی چومن جناب اقای مهندس شریعتمداری فرزند ایت الله العظمی شریعتمداری که زمانی جزو پنج مرجیعت بزرگ ایران بودند که درباره اسلام حکومتیئ چنین اظهارنظر کنند- من انرا حمل برتقیه میکنم-  انقلابی- معنا های متعدد دارد ومسلم است از نظر اسلام دارا یک معنای ویژه است که کاملا بامعنای غربی وشرقی ان فرق ماهوی  -واساسی -دارد—انقلاب زمانی است که جامعه احساس میکند وضعیت روبه خطر است وحکومت حتضرنیست وظیفه الهی وانسانی خودرا به خوبی عمل کند ملت درحال تضرر هستند- ودلیلی هم ندارد که چنین وضعیتی داشته باشند- وبه قول خارجی کلت تبدیل به یک انباردینامیت میشود که یک جرقه کافی است منفجر شوند- رهبران اسلامی  هشدار میدهند ونصیحت میکند وقتدار وقدرت ملت را به رخ حکومت میکشانند- وسرانجام قدرت نمائی میشود وحکومت ساقط میشود مگرانکه به عقل بیاید- این اقتدار لازم است حتی خداوندمنان- به شیاطین انسی وجنی این اقتدار نمایش داده است-عذاب خواهد امد- ولی بعداز انقلاب- اقتدار برای نیروهای خارجی شیطان صفت است وعوامل ستون پنجم انان درداخل استازامام صادق علیه السلام سئوال شد- که انهائیکه توحید قبول ندارند به انها کافر گفته شود یعنی عقل خودرا پنهان کرده اند وبالجاجت منکرتوحید میشوند ویا مشرک گفته شود زیرا انهابرای خداوندمنان شریک- قائل هستند-درست هست-ولی چرا نجس ورجس گفته میشود- حضرت به تعبیرمن  فرمودند برای انکه شوکی عظی برانها وارد شود-چون انها دست به فریب میزنند کهافرادساده لح مسلمانان رافریب دهند ومیخواهند نقشه بکشند که برمسلمانان پیروز شودوانهارا ازدین خودمنحرف کنند- به دین انها درایند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند کسی حقنداردبه زور از کسی خمس ویا زکات بگیرد- هفتادشتر به ابوسفیان دادند- از سال بعد ایشان میبایست زکات میداد اصلانداد- جناب اقای ابوبکر چیزی نگفت جناب خلیفه دوم اشتباه کرد هم خمس را برای بیت المال میخواست وهم زکات رامیخواست بخصوص از اشراف مکه ومدینه سرانجام به همین علت کشته شد- جناب اقای ابوبکر بغدادی مداوم زکات میخواهد وقیمت انرامداوم بالا میبرد واز همه چیز زکات میگیرد- ایشان اعلام کردند من برای حقوق برادارن سنی- قیام کردم تا انهارا از دست شیعیان نجات دهم وسرانجام فرمودند هرکس به دینمن نباشد کشته میشودچون ترکیب کافر ومشرک است واخیرا مرتدهم اضافه شده است به نام دین اسلام ان حکم راداده است خوب ایشان حداقل دروغگو وقاتل است- زمانی که در حوزه اسلام سنی هم همدیگر میکشند وضد شیعه تبلیغات میکنند ماجریان اقتدارگرا نداشته باشیم؟؟!!در ثانی مامعتقد هستیم بهترین اصول ها واحکام متعلق اسلام است ودراین زمینه بایدپایداری کنیم این اصول برای افرد نادان دربعضی مواردخشن مینماید- درصدراسلام بعضی این مطلب بیان کردند- خداوندمنان فرمودند شمااین ئجهان خلق کردیدیاما خلق کردیم ایاما اطلاعات علمی خودرابه شمادادهایم؟؟ چیزی که نمیدانید توقف وسکوت کنید تا قضیه برای شما روشن شود وگرنه بهخاطرنظریات خوداهل جهنم میشوید- اینجا است امام صادق علیه السلام فرمودندکه کسی سکوت کنند درجائی که علم ندارد یاعلم اورانمیپذیرنند- عارف خواهدشد—در روایت است تصور میکنم از ابن نباته است-شخصی به ابن نباته- گفت من متوجه شدم-که علی علیه السلام شب ها در داخل باغ به محل میرود دورازانظار عبادت زیادی میکند وسپس مناجات میکند ولی مجرئت نزدیک شدن نداشتم ابن نباته شب حضرت علی علیه السلام مخفیانه تعقیب کرد- وامام علیه السلام پس ازعبادت زیادشروع به مناجات کردتا اینجا رسید- که من ممکن است درگذشته کناهانی کردم باشم- وتوبه من مقبول نشود ویا دراینده غفلت هائی بکنم وشماناراضی باشید اینجمله فرمودند وغش کردن- ابن نباته نبض- حضرت را گرفتومشاهد کرد حضرت نبضندارد وعرق سردی که نشانه مرگ است بر پیشانی ایشان است سریع به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها رفت وجریان گفت حضرت فاطمه سلام اللهعلیها فرمودند ایشان فوت نکرده است وکارهمیشگی است- یک پارج اب دادند وفرمودند برا یشان بریز- ابن بناته چنین کرد-حضرت علی علیه السلام به هوش امد- ابن بناته گفت- حضرت علی علیه السلام اینحرفها چه بود که گفتی؟؟حضرت فرمودند شما انهارگوش کردی گفت بله- شماکه گناهی نداری وگناهی نخواهی کردما چه بگویئم –که گناه صغیر وانگارنه انگار حتی توبه نمیکنیم- امام علی علیه السلام- فرمودند دلیال ایناست که شما به درجات بالا-نرسیده اید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99