سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مسئله تحریم ها وساختن وپرداختن به مخالف خوانی –ها- امریکا وتاحدودی غرب باورنمیکنند که تاریخ  ورق خورده است- وحرکات انقلابی ریشه ای عمیق دارد- وامکان استقامت وشجاعت ومدیریت لازم هم وجود دارد- اینغرب است که اخر فرسایش پیدا میکند انچنان علی الظاهر این چنین است گرچه دراخردوره اقای اوباما به این حقیقت اشاره ضمنی شد ویکی از مشکل سازهای منطقه اسرائیل موردبی مهری واقع شد- امروزه منطقه سیرانقلابی بعلت بسیج افراد درحدمیلیونی وفراهم امدن تجهیزات نظامی مدرن که درتاریخ منطقه سابقه نداشته است وبدست اوردن تجربیات عظیمی که میتواند این ارتش را راهبردی  وعملیاتی کند درست برخلاف خواسته غرب بود غرب به قول یک خبرنگار مجله ایندپندست- هیچگاه گفتمان سیاسی دو طرفه ایجادنکرد- همیشه متکلم واحد  ومنحصربه فرد بود- ولی رسانها- اغی منطقه وگفتمانهای دوطرفه گرچه سعی میشد به نفع غرب باشد مطرح میکردند ونسل جوان فهمید که انها بیشتر شعار میدهند وکاری کارستان نمیتواندبکنند- ولی درعمل بعضی از رهبران طرفدارغرب  سقوط کردند وحکومتهای  انقلابی برسر کار امدند- متخاصم ترین انها- ایران بود کهتمام ارزشهای غربی ونوع ارتباط های گذشته ملغی کرد ویک منش ودکتریت ونوع عملکردی جدیدی رابوجوداورد-که دراوج ان به ریاست رسیدن جناب اقای محموداحمدی نژادهستند که بقول انها میتان گفت یک موسولینی- اسلامی است که بایدبه سمت شرق رفت- وپتانسیل چپ را به انقلاب داد وبا کمک شرق ادعا کرد همه مسائل خاورمیانه حل میشود وحوکمت های دست راستی دلیلی برای دست راستی بودن ندارند باید ازالگوی ایرانتبعیت کنند ودلیلی جز وسوسه شیطان بزرگ برای خصومت با ایران وجودندارد وباید درکنارهم بود- که غرب انرا شکستن شیشه عمرخود درمنطقه تلقی میکند- وضعیت منطقه بااین تصاویرمشخص بود به سمت بحران بیشتر حرکت میکرد لذا امریکا وغرب شروه به ساختن وپرداختن مخالف خوانی وتحریمات شدن وعلنا از بازگشت پهلوی-ها-حمایت کردن-  وتصور کردن اگرجنگی رخ دهد برنده انها خواهد همان اشتباهی که درجنگ جهانی اول ودوم رخ داد- از همه چیزمهمتر شکاف سیاسی دردرون غرب رخ داد وامنیت مردم امریکائی وغربی در خاورمیانه حتی درخودامریکا مسئله بغرنجی شد وپدیده اسلام درغرب مطرح شدلذامیبایست جلوی انرا بگیرند لذا جنگ داخلی وحمایت غرب از غربگراها-وارد سیاست غرب شد که غرب را دربطلاقی فروبرد وقدرت نظامی غرب به چالش گرفته شد وبقول نویسندهای پانزده کشور مانند ویتنام درحال تشکیل شدن است وغرب میابیست ازطر فی- خودرا تنها ابرقدرت نشان دهد- واز طرفی وارد معامله سیاسی شود بطوریکه کسی انرا ضعف نشمارد واین وظیفه اقای ترامپ است-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99