سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

پول شوئی ایرانبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- صدای امریکا – جناب اقای فلا حتیان- بیان میفرمایند- جناب ایت الله رئیسی رحمت الله علیه- فرمودند که ما چند برابر میزانی که باید مالیات بدهیم به فقر وکارهای عام المنفعه- انجام میدهیم- ایشان میفرمایند- که ایشان متوجه نیست که باید اول مالیات بدهد وسپس با پولی که باقی می ماند کارهای خاص خودرا خودرا انجام دهد- ودینا چنین است درحالیکه جناب ایت الله ریسی درست میفرمیاند وایشان بی اطلاع است- ملکه انگلستان جزو ده نفر ثرومت مند دنیا است واز این کاخ هادرامد زیادی دارد- ولی هزینه نگهداری ان با دولت انگلستان است- زیران درامد برای کارهای مدیریتی ایشان است-سرتاسر اینترنت- درمریکا بیان میکنند اگربه مدرسه کمک کردید از مالیات کالسته میشودبرای موزه ها برای خیریه ها برای بیمارستان ها – وتحقیقات  پزشکی وو-میتوان کمک-کرد واز مالیات کاسته شود- طبق نظرشما بایدمیگفتند- اول مالیات بدهید وسپس از جیب مبارکدراین موارد هزینه کنید- درثانی حفط عتبات عالیه بادولت ها است حوزه های علمی – حال که از جیب استان مقدس رضوی داده میشود- بخاطر موقوفات خاص وکمک به دولت است-اما پول شوئی دوکشورفقط اثبات شده است- ایران وکره شمالی – این کمال وقاحت است- بانک سویس حرف اول دردنیا میزند بسیاری از بانک درامریکا که دیگر صدای اش را درنیاوردند- حتی اخیرا بانک واتیکان جزو بانک ها پول شوئی بود که کاردنیال اخیرا نرا فاش کرد ویکخبرنگار هم تحقیق کرد  وانراثبات کرد سراسردنیا عمل میکندبیست میلیارد دلار درامد موادمخدر است که سهم امریکا دومیلیارد دلار است-قرص های وان گردان اخیرا اثبات شد داعش درانگلستان وامریکادفتر دارد وقرص روانگردان در سوریه تولید میکند حتی به امریکا میفروشد تمام میراث باستانی گران قیمت سوریه وعراق اخیرا افغانستان در بسته بندی های  سیاسی به غرب میفرستد وپول ان تبدیل به کالاهای جنگی وغیرجنگی داعش وحقوق میشود-انشاالله ک عقل درست حسابی به اقایان وخانم ها خداومند عنایت کند انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99