سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-دوموضوع را مورد توجه قرارمیدهم- یک وظائف منتظران-فرض کنید امام ز مان علیه السلام وجودنداشتند- وظیفه ما چه بود- وظیفه ما این بوده است که تا امام حسن عسکری علیه السلام یازده امام معصوم علیهم اسلام الله رادر سیستم ها ی متنوعحکومتی – اخلاقی – اعتقادی  فقه ای عرفانی وکاربردی وغیره پیاده کنیم- همانطور که برادران ما دراهل تسنن ویا مذاهب دیگرابراهیمی وغیر ابراهیمی عمل میکنند- مانند پزشکان که به علم خود عمل میکنند- اما نفش امام معصوم چیست- وچرا همیشه میبایست امام معصوم باشد نقش معصوم تعریف شده است که اولا تحریفات ومجعولات را که توان شناخت نیست را مشخص سازد واسلام ناب را تبین کند ودوم بن بست ها وگره هارا باز کند  ومشکلات روز را راهنمائی کند- وهمانطور درعلم پزشکی بسیار مسائل هنور حل نشده است- وامید است دراینده دانشمندان این رشته انرا حل کنند- همین نقش را امام معصوم علیه السلام دارد- اروزه به رفته خوبی مشخص میشود غرب نمیتواند- انسان خسته شده را به خوبی رفع خستگی کند با تمام ر اه حل هائی را که پیدا کرده است- بخوبی روشن است برای نسل جوان باز ی ه ای کامپیوتری که یک راه حل اسان است- وکم هزینه است دارد رواج میدهد- ولی برای سن های  بالاتر مسئله سکس را انتخاب کرده است باوجود میزان طلاق زیاد- یک راه حل جدیدی تر مطرح کرده است- بنام- ازدواج باز-فعلا- این ازدواج از دونفر شروع میشود- درسه حالت- بشرطی که- موفقیت داشت به سه نفرتبدیل میشود باز باحالات مختلفدر ضمن میفرماید دانشمندان میتوانند میزان حسادت راهم اندازه گیریکنند ومدیریت این مسئله را ارزیابی کند وغیره چه نیازی برای درک حسادت  بله چنین پروژهای نیاز نیست درغرب اعلام میکنندهرکس درهرموردی به حسادت دچار شد وبه فلان مرکز روانسنجی مراجعه کند وتجربیات خودرادر اختیار بگذارد وبسیاری افراد صادقانه مراجعه میکنند  وموردخودرا بیان وتبین میکنند- انسان موش ازمایشگاه که نیست انهم درسطح گسترده- این یکنوع درحقیقت سرگرمی است-امروزه در امریکا- یک فکر زیبائی شروع شده استکه شناخت هستی  نه برای مفیدبودند انسان از لحاظ اقتصادی وغیره بلکه درک زیبائی های هستی است بخصوص زیبای روحی وروانی وفکری ایجاد کند- یکی از مسائلی که در براه توحید مطرح است-توکل به خداوندمنان است-که برای سکولار ها بسیار سخت است ویکی از نشانه های مومن است هم دلائل عقلانی دارد وهم دلائل نقلی دارد وهم دلائل تجربی دارد مشکلترین توکل ها مال انبیا اعظام صلواته الله علیهم  اجمعین است- که همه انها به موفقیت نائل شدن وامام زمان سلام الله علیهچنین حالتی دارد وتمرینی است برای توکل برای خداوندمنان-وموضوع دوم- حضرت ایت الله نقویان رحت الله علیهنکته ظریفی که بسیار اهمیت دارد- بیان کردند وانهم صلح حدیبیه است-خداوند منان مانندمادران- شعارهای تند میدهد چون میدانند چون بچه ها افراد لجوج وسرکش وپرغرور ولذت خواه هستند ولی درعمل سعی میکند بسیار محتاط  وتاحدی بسیارلطیف عمل کند- درهمین صلح حدیبیه که مسلمان سخت ناراحت شدندکه واردمکه نمیشوند- این مطلبنه به خاطرانکه مسئله حج عقب میفتد ویک عمل عبادی تعطیل میشود بلکه میخواستندیک انتقام درست وحسابی از مکی ها بگیرنند- زیرا ضربات سخت رامسلمانان نوش جان کردند واهل مکه ضربه سخت نخورد- نماینده مکهکه بنزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم  امد  ایشان ابوسفیان را اگاه سخت که وزنه به نفع مسلملن میچرخد ودرجنگها اتیه هم شانس زیادی مانداریم وسرانجام مردم از شما  کناره خواهند گرفت واساس جنگ اقتصادکمر شکن وجلوگیری اهل مدینه از کاروان اهل مکه به شام بود- کهبخش از نیازهای عربستان بر اورد میکرد ایشان به پیامبر  اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرمودند مادوگروه هستیم جوانان وعهای جنگ طلب هستند وعده ای ما- به شرطی که درمکه نمائید وکاری بامانداشته باشید وفقط مسئله حج است حاضر هستیم وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم قبول کردند وعجیب است درمکه داستان حضرت یوسف علیه السلام بابرداران شان گفتند یعنی اهل مکه برادران خود خطاب کردند از اعتدال گذشته است به تفریط رسیده است-همین جناب خلیفه دوم که صلح حدیبیه اتش بیارمعرکه بود پس از انکه متنبع شد از پایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سئوال کرد- چرا مااینقدربدنبال انتقام هستیم ولی خداوندمنان این چنین نیست—حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- زیرا شما رقیب هستید وخداوندمنان خالق انان است علا قمند بوده است که انهاراخلق کرده است- واین مطلب درس بزگی  درسیاست به ما میدهد که درانتقام گیری تاحدی بسیار زیاد اهل گذشت باشیم


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99