سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است – بی بی سی  دربرنامه پرگار  موضوعی بنام – انتخابات با دمکراسی—مطرح کرده است-که خواسته چهره فرهنگ سیاسی ورشکسته غرب درلوای دمکراسی- بزک کند- کهامروزه برای خودغربیان دیگر قابل فریب خوردن نیست- واسلام درایران درخشان ترین فرهنگ سیاسی جهان است- وبسیار پیشرفته تراز غرب وشرق خواهم گفت که درکلیسارونک اصفهان پارسا ل  رفتم وانرا شرح خواهم داد-   درموزه کلیسای ونگ درحا ل تماشای بخش کشتار بیرحمانه ارامنه توس عثمانی بودم که خیلی خوب ساخته بودند ولی یک اشکال داشت بخشی از حقایق را نگفته بودند که ارامه ارمنستان از تسامح وتساهل عثمانی  استفاده کردند وارد خاک عثمانی شدند که انزمان درناز ونعمت عجیبی بودند ودرکنار خاک ارمنستان اطراق کردند ومسلمانان وغیرارامن را از انجا بیرون کردند وقوانین ارمنستان را اجرا کردند ویک قیامی برای انکه ان خاک رابه ارمنستان ملحق کنند  میخواستند انجام دهند ومسائل دیگر یک خانمی درصف بود که خارجی بود ویک حجاب سفت وسخت داشت وبایک پسر دوازده سال- من اول فکردم  که ایشان مسلمان شده است واز ایشان این موضوع را سئوال کردم- فرمودند خیر من مسیحی هستم ولی به هرکشوری که مسافرت کنم به قوانین ان کشور احترام میگذارم- من درباره ایران از ایشان سئوال کردم- ایشام گفت این پسرمن یک ژنی است حادثه ای درخانواده ما رخ داد که ایشان ضربه روحی خورد که  مدتی دربیمارستان بود من حدس میزنم- که ایشان طلاق گرفته است- والحمدالله تاحدودی بهر شده است وبه مدرسه باز گشته است ومن برای انکه حال ایشان بهبود پیدا کند یک سفربیست روزه را تنظیم کردم که از ایران شروع میشد ودرهرکشوری سه رو زباشیم- ولی پسرم به من گفت- من از ایران خیلی خوشم امده است این بیست روز را درایران باشیم ومن هم پذیرفتم- وهرسه روز دریک استان ویا دریک شهرخواهیم بود-من خانم موزه را گشتیم وخانم فرمودند اگرخسته شدای به حیاط برو ومناز یکی ازخانم ها که بخش لباس را هدایت میکردم سئوالاتی بکنم ودرضمناز وضع پوشاک اصفهان هم اطلاعاتی بدست بیاورم من واردحیاط شدم ومتاسفانه نیمکت کم است ولی تامنواردشدم یکی از نیمکت ها سه9 نفر رفتند وکنارمن یک خانم پیرالمانی .ولی خیلی قبراق من حدس زدم استاد دانشگاه باشد- تاحدی همدرست بود که روی پله نشسته بود وشوهراش هم بسیارقبراق کنار اوایستاده بود ودونفری ایرانی امدند چندقیقه انگلیسی صحبت کردند رفتند من هم باخود گفتم یک سئوالی از ایشان بکنم از ایشان پرسیدم نظر شما راجع به خانم مرکل چیست- ایشان فرمودند شما اول بگوئید از خانم مرکل چه برداشتی دارید—من گفتم- شعارهای درست حسابی میگوید- تعما ایشان بااحزاب المان وجهان تاحدی معقول است- ودرجاهائی هم- مجبور است امریکا لحاظ کند- ژُست مردمی هم دارد – ایشان فرمودند المان همیشه شعارخیلی خوب داده است بهترین شعارها درمراحل اول ما ل اقای هیتلر بود که ایشان ازان شعارها کپی میزند شما متوجه نمیشوی کلمات وژست دقیقا مال هیتلر است که هیتلر توسط دانشمندان سیاسی ان زمان تغذیه میشد ولی بعدا به ان شعارها عمل نکرد وروش خودرا عوض کرد- ولی ایشان تا امروز فقط به بیست درصد شعارهای خود عمل کرده است زیرا این شعارها- قابل اجرا نبودند ودرشرایط امروز هم قابل پیاده  شدن هم نیستند هم دانشگاه ها انهاراتغیر دادند وهم موسسات علمی وهم نمانیدگان- برجسته وکارامد- بحث درگیر شد ایشان گفتند شمامعلومات  خودرا از کجا بدست میاورید واین زبانرا درکجا یاد گرفتید من گفتم بخشی از ایران وبخشی از انگلستان وبخشی از مطالعات من  مال رسانه های ایران وبخشی از خارج است- ایشان فرمودند به واقع میگویم ایرانیان من را دیوانه کرده اند گفتم چرا- فرمودند بارهرکس صحبت کردم چه به زبان انگلیسی وچه به زبان المانی روان وسلیس ودرسیاست پر میباشند- من تمام اروپارا کشته ام اخیرا بعنوان مثال بلژیک بودذم   ومردم حقیقتا سیاست خودشان را کم میفهمند واصلا سیاست المان رانمی فهمند؟؟  ومن به این نتجه رسیدم جای ما باغرب عوض شده است درزمان منحوس  پهلوی – غیراز دانشجویان زبان- اگر دویست دانشجو را انتخاب میکردید نه زبان سیلیس انگلیسی بلد بودند ونهز اطلاعات خوبی ازسیاست جهان غرب داشتند- وبعنوان مثال از حزب توده هیچگونه اطلاعانی مانداشتیم- درحالیکه غرب برعکس بود وغرب اطلاعات خوبی درباره ایران داشت که بیان میکرد وسیاست مدران هم تاحدی انصاف داشتند- حال ما اطلاعات خوبی از غرب داریم که قبلا دراین سیاست یعنی حقه بازی وحال درغرب حقه بازی شروع شده است ودروغ های شاخدارراجع به اسلام ایران مطرح میکنند واطلاعات جهانی انها بسیار کم شده است- درامریکا جوانان میگویند این چه دمکراسی هست که شرکتهای مافیائی روزبه روز ثرومتند میشوند وفاصله پلکانی انها نجومی است ومردم حتی بهترین متخصصان روز به روز افت میکنند ودرانگلستان تمام قوانین که انزمان موردحسرت مردم جهان بود یکی بعداز دیگری دارند محومیشوند- اما بحث- انسان دوبعد اساسی دارد- یک بعدعقلانی- یک بعد احساسی که هرکدام شاخ های زیادی دارد وزیر گروه دارد- دربعد عقلانی  باید بهترین نتچه وعمل کرد عقل را پیدا کند وبپذیرد وسرانجام رای همه یکی شود زیرا عقل یکی است واینکه غربیان برای شکست خودرا پنهان کنند اخیرا بیان میکنندعقل هم متفاوت است؟؟ عقل ناب را  باید پیدا کرد درعلوم هم چنین است- امادراحساس ازادی وتنوع است – مثال نمیتوان گفت که سیلقه- عده ای-ان است  که خانم- حق سواد اموزی ندارند وعده ای  هم عقیده دارند باید خانم ها – سوادباید بیاموزند این امر بستگی به عقل داردنه به احساس یا شیعیان طواف نسا یعنی خانم ها بکنند  وبرادران سنی  علاقه ندارند که طواف نسا کنند هشتادمورد مانند درزمان خلیفه دوم رخ داد که همه انها در قلمور عقلانی بود نه درمورد سلیقه وذائقه وطبع خاص دراسلام ومذهب دمکراسی است ولیبرالسم است اصلا اشرف مخلوقات انسان یک وجه ان مختاربودن انسان است که بااختیارعبدالهی میشود وگرنه ازموجودات دیگر هیچ برتری  پیدا نمیکرد ولی این مختاربودن به شرطی است که عقلانی فکرکند بهتراز دیگران حقایق را درک کند ولو انسان ازادباشد که موادمخدر بهتری ویا پولسازتری بسازد که ان ازادی ارزش خودرا ازدست میدهد- مجلس وانتخابات پشتوانه ان مذهب بوده است شورای که بیادمحصل باشد یعنی عقلانی باشد درحدیث میخواندم- شخصی خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  رسید وگفت یامحمد صلواته الله علیه واله والسلم ازشما سئوالی دارم- پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم پرسیدند اول بگو منرا بعنوان پیامبری قبول داری یانه ایشان گفت شمارابعنوان پیامبری- قبول ندارم- پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم گفتند سئوالت رابگو ایشان گفت-  وحضرت  صلواته الله علیه واله والسلم جواب  ایشان راداد-ان مرد پرسید اگرمن مسلمان بودم شماچه جوابی میدائید- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- پاسخ ان مرد راداد-ان مرد فکری کرد وگفت حضرت من به شما ایمان اوردم- اینمردرا میگوید لب الباب است عاقل روزگاراست- اقایان شعبده بازی با اصطلا حات دهن پر کن نکیند حقیقت مسائل ا بگویئد فضای سیاسی و فرهنگ سیاسی وغیره ایجادفریب میکند- اساس انتخابات ومجلس حل مسائل مردم ورفع مشکلات ورفع کمبودها است وایجادنظم  ومسائل دیگر قوانینی که فعلا داریم نسبت به غرب بسیارناچیز است- قوانین بایدعقلانی باشد اگر عقلانی باشد خودبه خود وارد  فرهنگ جامعه میشود وفرهنگ جامعه را غنی میکند- اسلام هم همین میخواهد اسلام نه دین دیگر الهی است ونه سکولار است که باری حفظ ان-ولوقوانین تاحدی باطل باشد برای حفظ ایدولوژی ورشکسته بایدتغیرات خاصی داد- اما محدود شدن دریک کشورئی به سمت غنی شدن قوانین حرکت میکند یک ار طبیعی واجباری است- قوانین را که برای  داخل ویترین گذاشتن که نیست دکوری که نیست وقتیکه قوانین تصویب شد ان ازادی قبلی تاحدی کم میشود درنتجه نظم وپیشرفت وعدالت وکارئی وغیره زیادمیشود داستان دانشگاه لندن از بدو تاسیس تا امروز مطالعه میکنید که قبلا چه ازادای ها که بوده است- دانشج وسرکلاس هروقت میخواسته  می امده است ومثلا دوماه میرفته کار میکرده - .امروز دنگ وفنگ ارا گرمن بیان کنم که چقدرسخت شده است شایدخیلی ها انجارا نپسندند- ومسلم است که مسائل اسان زودتر حل میشود ومسائل پیچیده نیازمند کاربیشتر است-0 ودرسراسر دنیا نهاد دولتی  وحتی نهاد های خصوصی صاحب نظر هستند وباتعامل بادولت ومجلس  به وحدت نظر میرسند ایجادنهادهای دولتی درهیچ جای دنیا نشانه دیکتاتوری نیست ومجلس هم نیازمند متخصصین خارج ازمجلس هستند مسئله سازمان  ان- جی –او این سازمان باید از قوانین سازمان ملل متحد تبعیت کنند حتی درغرب بعضی موارد بعلت انکه باقوانین ان کشور مغایرت داشته است  بسته شده است ومسلم است درایران میبایست باقوانین اسلامی هماهنگ باشد – جمهوریت همان شورای محصل است تقلیداز غرب نیست ولی غرب  توانسته است طی یک سری سالها تجربه بیاموزد وان تجارب که باعقل  و وحی هماهنگ است قابل  تقلیداست وبهترین حکومت درغرب کههنوز موردحسرت دانمندان غربی است حکومت مسلمان دراندلس میباشدکه متاسفانه دوساله اخر به سمت انحراف رفت وسرنگون شد- امیداست که کسانی که تحصیل کرده هستند از عوام عقب تر نباشندذ -انشااالله

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99