سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-نیم نگاهی به جنایات تکفیری ها درعراق وسوریه- وجاهای- دیگر- بچه کمونیست ایرانی درلندن مداوم- به نزد من می امدند که اگر دوستدار ایران هستید- مردم را دعوت کنید که کمونیست شوند- شما که تحصیل دانشگاهی دارید میدانید اسلام ایران از تودن ساسانی به چنین روز فلاکتی تبدیل کرد یکمشت انسان هائی بیمیرند بهترازان است که زنده باشند نوکر بدون مزد واجر امریکائی کثیف ووو- شماچرا نوچه احمقی مانندایت الله بهشتی رحمت الله شدیمن گفتم  من نوچه کسی نیستم وایشان راهم نمی شناسم –اولین بار که از شما اسمش را شنیدم  ایشان کیست وچه میکند وچه میگوید- ایشان فرمود ما کمونیست درالمان هستیم وایشان ازبدو ورودرصد میکریدیم بسیاربد گفت که بعدا انشاللهمفصل صحبت خواهم کرد ولی دندان روی جگر میگذاشتیم تمام قدرت خوداش را بکاربرد تنها بیست دانشجونزد ایشان میرفتند ونماز میخواندند- بعدمتوجه شد باما طرف است طرفدار سرمایه داری رنگ انقلابی به خود گرفت وبرای فریب بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-نیم نگاهی به جنایات تکفیری ها درعراق وسوریه- وجاهای- دیگر- بچه کمونیست ایرانی درلندن مداوم- به نزد من می امدند که اگر دوستدار ایران هستید- مردم را دعوت کنید که کمونیست شوند- شما که تحصیل دانشگاهی دارید میدانید اسلام ایران از تودن ساسانی به چنین روز فلاکتی تبدیل کرد یکمشت انسان هائی بیمیرند بهترازان است که زنده باشند نوکر بدون مزد واجر امریکائی کثیف ووو- شماچرا نوچه احمقی مانندایت الله بهشتی رحمت الله شدیمن گفتم  من نوچه کسی نیستم وایشان راهم نمی شناسم –اولین بار که از شما اسمش را شنیدم  ایشان کیست وچه میکند وچه میگوید- ایشان فرمود ما کمونیست درالمان هستیم وایشان ازبدو ورودرصد میکریدیم بسیاربد گفت که بعدا انشاللهمفصل صحبت خواهم کرد ولی دندان روی جگر میگذاشتیم تمام قدرت خوداش را بکاربرد تنها بیست دانشجونزد ایشان میرفتند جامعه- وبیست دانشجوی کمونیست ایرانی به خود جلب کرد به ما میگوید نسل سوخته- درحالیکه این بسیت دانشجو نسل سوخته شدند بروند صوفی شوند ذکر بگویند تا امام زمان علیه السلام بیاید- وما انقدر برعلیه اش مضمون کوک کردیم که المانها از ایشان دوری میکردند واستادایشان ایت الله بروجردی رحمت الله علیه- ایشان راخواست وجناب حجت اسلام خاتمی که به لبنان رفته است تافرماسونری قهار لبنان ایشانراتعلیم دهد به موقع حساب ایشان راخواهیم رسید- من چیزی به اینها نگفتم درحالیکه واقعا این شخصیت عظیم ذره ای ابرو برای خود حفظ نکرد- واقعا یک کشوراسلامی افراداش نسبت به اسلام کوچکترین اطلاعات دقیقی نداشتند اینهم کارفراموسنری غرب در-د انشگاه  ها اموزش وپروش بود درحالیکه دردبیرستانهای انگلستان دیپلم تورات میدهند تا فوق دکتری دانشجودارند وهم چنین درباره انجیل- تنها مذهبی هیچ درسی ندارند اسلام است- کاملا شناخت دقیق از قدرت اسلام دارند-= یکدانشجوی کمونیست ایرانی در درس ایران شناسی رفته بود ولی درس فنی میخواند- یکجوان انگلیسی سئوال میکندکدام مذهب درایران برای ما خطر دارد وچه میزان خطر دارد استاد فرمود مدهب تشیع به اندازه ده بمب هیدرژنی- ایشان دست اش رابلند کرده بود که شما از ایران اطلاعات ندارید مذهب تشیع هیچ خطری برای شماندارد وبلکه وابسته به شما میشود وتاریخ انرا مشخص کرده است وخطرناکترین ایدولوژی بای شما کمونیست است ایشان فرمودند اینده مشخص میکند- من به ایران امدم- به نزد یک عالمی بودمدریک جلسه از ایشان سئوال کردمکه جوانان ایرانی غالبا چپ هستند ونسبت به مذهب چنین فکر میکنند که سرانجام کمونیست بر ایران حاکم خواهد شد- نظر شما چیست- ایشان فرمودند من مطلع هستم انها چه میگویند بیان میکند مداوم ایران کوچکتر وفقیرتر میشود- ارام درگوش من فرمودند این لطف الهی است- ما وضعیت حغرافیائی خوبی نداریم ولی یک ملت تنبل شدیم  وچشم  ما به جای انکه بدنبال دستورات الهی باشد چشم بهغربی ها دوختیم که درسینی- تکنولوژی به ما بدهد وماراغنی سازنند وبه ما وافعا ازدل وجان کمک کنندنتچه انکه باتلاش یک لقمه نان بدست میاوریم وان کشورهائی که از ما جداشدند ازماتنبل تر وپرتوقع تر هستند که کارنکنند وما نصف لقمه رابه انها بدهیم- حال که نفت پیدا شده این نفت کفاف ماراهم نمیکند ومن گفتم کفاف تهران راهم نمیکند و اشان ادامه دادند-اگرقرار بود ان سرزمین های بزرگ جزو ایران بود واین نفت به همه میبایست میرسید- فقیر اندرفقیر بودیم- حرفت سراینهابسنگ خورد وفهمیدند به سمت خداوندمنان باز گردد انگاه کمکم رفاه هم خواهد امد عزت هم خواهد امد-متاسفانه مادرنوشتن تاریخ زمان حال کند هستیم دراوائل تکفیری درعراق که از استان انبار شروع شد زمانی که اقای مالکی نخست وزیر بود برای اولین بار درعراق بودجه هراستان به خودشان دادند- که صدام دوسوم بودجه بر ای برا دران سنی ویک سوم برای شیعیان میداد وسهم تکریت فوقالعاده بالا بود- اقایان شیوخ انبار اغلب بودجه خرج قدرت نظامی کردند ومداوم میگفتندتبعیض قائل میشود  وهرچه ایشان امارمیداد میگفتد کم بوده است ودروغ میگوید ودرگوش ایشان گفتند برای اهل تسنن جهان زشت است که دریک کشور شیعاین بر سنی حکومت کند برای ما درجهان اسلام ارزشی قائل نیستند شما حکومت به سنیها بدهید- مابر خلاف روش صدام عمل خواهیم کرد- وبه تکفیری میدان دادند  وجوانان را بسیج کردند اگر درخدمت تکفیری ها نباشید از قبیله اخراج میکینم که جناب اقای نورمالکی مجبور شد که سهم انان خود برای انهاخرج کند ومداوم اعتصاب وچنگ ودندان نشان دادند- جوان انبار عده ای اعتراض کردند- مااهل جنگ بابرادران شیعه نیستیم وصلح طلب هستیم وبودجه باید درجهت رفاه خرج شود وتکفیری ها از عراق که خارجی هستتد بایادبیرون کرد- دربین انها هم فرزندان شیوخ هم بودند- یک روز انه را جمع کردند با طناب بهم وصل کردند وتیرباران کردند- یک خبرنگار عراقی به انجا رفت وازمردم وشیوخ سئوال کردهمه این اعدام را تائید کردند- که ابروی هزارسال مارابردند-ولی امروزجریان درحال تغیر است وهرچه جنایت کند بیشتر در مرداب خودکه درست کرده است فرومیرود- این لطف الهی است وهیچگونه تاثیری  مثبتی ندارد وافکار جهانی را ازدست داه است  بوجوداورنده انهاهم گرچه به ظاهر دروغ میگویند ودرباطن میخواهند انها پ

پیروز شوند- میفرمایند داعش را ایران بوجوداورد- این نشان بر ان است فهمیدند که نمیتواند از داعش دفاع علنی کنند- به زن ودختر ابوبکر بغدادی گفته اند اگر جائی صحبت کردید- گشته میشوید؟؟!! وجالب ان که همدیگرا میکشند وسران انها ساکت هستنددریک سردر گمی قرار گرفتند- وبقول یک خبرنگار غربی از روی اقای ابوبکربغدادی سخنرانی نمیکند ایشان فهمیده است- فاتحه کار انها را خوانده است- وانشاالله یکدرس تلخ ولی بسیار اموزنده به جهان اسلام داده شده است به شرطی تعقل کنند وتدببر کنند که نشاالله اکثریت چنین باید بکند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0
خرداد 0
تیر 0
مرداد 0