سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مدتها است که درسایت های فارسی- کشورهای غربی به ظاهر میخواند حقایقی- درباره وضعیت های افراد سیاسی-در رژیم پهلوی وایران رامقایسه کنند—و اثبات کنند که وضعیت برخورد زمان سابق با وضعیت فعلی حکومت اسلامی به مراتب بهتر بوده است؟؟!!مقدمه اول-دوسیستم- فرهنگی – سیاسی- درجهان-موجود بود- یک متعلق به غرب- که دیسپلین ونظم مهمتر از احساسات وانسان دوستی است- تا انجا که انسان میبایست به یک ربات-فرهنگی – سیاسی تبدیل شود- تنها مذهب مسیحیت بود که عواطف دران مطرح بود- ودر شرق- رفافت وباندبازی- واحساسی برخورد کردن- برنظم ودیسپلین برتری داشت-درغرب چناچه این وضعیت- نمیتوانست مسائل عمده ومشکلات همه گیر راحل کند سقوط حکومت ها حتمی بود وچانچه مقاومت میکرد انقلاب رخ میداد—درشرق جامعه  زمانی که جامع به سمت هرج ومرج میرفت- واین هرج ومرج زمانی که جامعه احساس بشدت خطر را میکرد ودیکتاتوری هم حاکم بود – انقلاب رخ میداد- تنها ایدولوژی تعامل دقیق بین نظم- وانسانیت دارد ومذهب سترگ شیعه است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسبت به حظرت فاطمه  سلام الله علیها- عشق وعلاقهوارادت خاصی داشت که در نزد پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین بی نظیر است- ولی به حضرت فاطمه سلام الله علیها فمودذند فاطمه جان کار کن کهمن در روز قیامت کاری نمیتوانم برای شما بکنم—چپ گرائی درایران-من دراوایل فکر میکردم کار گروه های چپ وکشورهای کمونیستی است ولی درانگلستان متوجه شدم کهر سازمانهای اطلاعاتی غرب بخصوص  سیا وسازمان های اطلاعاتی انگلستان استودرایران عوامل فراموسنری متولیان ان هستند- وظیفه ان درگیری با مذهب وضعیف کردن ان- وتقویت جناح های راست- ودربار بود ودرضمن بین چب نمائی ها وکمونیستها اختلاف ایجاد شود- رسانه ها دوموضوع به ان کانون داده بودند- یکی مقالاتی که دربارهحقوقومردم وکارگران وکارمندان واعتصابات- درجهان غرب بودترجمه کنند که بسیاری از انها افراد دست راستی رادیکال نوشته بودند بنام چپ درایران-جا میزدند- ومردم باور کنند-=که هرکس از حقوق کارگر دفاع کرد ان فرد مسلما چپ است-دوم سکس مدرن- که بصورت داشتن معشوقه- وارتباط باسکرتر ودوست دختر درحالی که زن داشت تمام بزرگان جهان کهمعشوقه داشتند مانندمائو- خروشجف وکندی غیره هم را به صورت کامل لیست کردند- فلیم های غیره از فیلم های های جنگی-اکشن- کمیک –ترسناک-غیره دباره همین معشوقه ها بود چه مرد بازنی دیگر هم باشد ویا زن درحالیکه شوهردارد با مرددیگری هم است- که فیلم های بسیار گران قیمت بودند- ویک شهرت کاذب برای چپ گرائی ایجادکردند که بسیار هم مسری بود—زمانی که امام راحل- دکترین مستضعفین رامطرح کردند- به امام راحل علیه السلام مارک چپ را شهربانی داد وزمانی که  توجه شد- سیل جوان به سمت امام راحل علیه السلام سرازیر میشود خواست جلوی چپگرائی را بگیرد فردی بنامن نهاوندینان-اگرحاغظه من درست کار کرده باشد به این گروه های چپ نماکه بدنبال درک جناح های چب بودند جزاوات وامزش میداد وسپس  ساواک بهان منازل حمله میکر د وانهارا میکشت- که جلوی چپ را بگیرد-  وبا کمونیست وارد چالش شد وسرانجام با مسلمان واردنبرد نهائی شد—همکاری افراد چپ ومنافقین که انهم مسلمان چپ بودند بسیاری از انها باساواک همکاری زیادی کردند—یکی از این قایان میفرماید که ساواک با ما برخورد ایدولوژی ومابرخورد حقوقی داشتیم که چپ- وسوسیالسیم هستیم- وهرگز درسدد خوردکردن مانبودند وبی احترامی نمیکردند وبرخورد سخت هم نداشتند درحالیکه جمهوری اسلامی برخورد ایدولوژی میکند وسعی میکند-‏ فرد را خورد کند- شکنجه هم میکند—حضرت علی علیه السلام-میفرماید- تمام انسانها- چه مومن وچه غیر مومن- خداوند منان انهاراوادار به فروتنی میکند وسرهمه رابزیر میکشاند وذلت را به انها میچشاند—چرا- اگرمومن هستند صفات مانند-تکبر- ودیگر صفات زشت از انها خارج شودبه سمت عبد شدن- گسیل شوند هم نسبت به خداوند منان وهم مردمان فروتن ومهربان باشند بجز برای کافرین مستکبر- وگرنه واردبهشت نخواهندشد- واما افرادغیر مومن که انها- دوخصلت دارند- یک کافروا حقایق را درک میکند ولی نسبت به ان ضدیت دارندودوم کاذبوا دروغ به حقایق الهی نسبت میدهند اینافرادرا خداوندمنان به عذاب سخت در دنیا واخرت هشدار داده است انسان دوکار منفی غالبا میکند- یکی حقایق هم خوب درک نمیکند وهم انرا تحریف میکند- ویا استنباط غلط خودرا ازان حقایق- حق مسلم میگیرد- یعنی با ملاک غلط انرا تفسیر میکند- روزی درخدمت استادمعزز حضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه بودیم-ویثکی از طلاب محترم از ایشان سئوال کرد- شما درزمانی که منافقین در اوج قدرت  بودند- شما چه اشکال  وایرادی بر انها میگرفتید- فرمودند- تمام موسسات وسازمانها در اسلام باید از قوانین مساجد تبعیت کند—درست است که مساجد دارای سازمان خاصی است ولی انحصاری نمیتواندباشد از مرجه گرفته تا یکفرد عامی میتواند درانجا صحبت کنئد ونظرخودرا بدهد وهمه گوش کنند- انجصار وجودندارد یا اندیشه خاصی نبا ید باشد ولی ملاک های سنجش از قال باقرعلیه السلام وصادق علیه السلام باید گرفته شود وبقول امام راحل علیه السلام  بساط راه انداختند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99