سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درمقاله زیبای- حضرت استاد مجاهد ازاده- جانباز- جناب مستطاب-مهندس  لطف الله میثمی- رحمت الله علیه- بعنوان یک شاگرد کوچک شاگردان ایشان- چند نکته را به عرض برسانم امید با نظر اغماض و تذکر های ارشادی خود از این حقیر خود داری نکنند-

حیف  ام امد که این نکته را اضافه نکنم—در ایه که خواندید درسال گرد سترک مردان ایمان- که حیف است درجبهه باشند ودر قلمروی فرهنگ نباشند- حضرت شهیدنستوه ورستمی منش- حضرت جناب  اقای  شهید مصطفی  یوسفی- رحمت الله علیه- سروه انبیا- ایه 16 کنایه ازاین است تمام مخلوقات کهبین اسمان وزمین است که کل مخلوقات را دربر میگیرد- بر ای سرگرمی خودمان نیافریدیم- بخصوص انسان که صاحب امانت عظمی است- که بیچاره مقام وشان  خودرا درک نمیکند برای لقا الله خلق شده است عظمت انراهم درک نمیکند درحالیکه ظرفیت درک دارد- بهمراتب پائین  بسنده میکند که ظلوما جهول میشود  در سوره یونس میفمایدبعضی این دنیا پست وباتمام مشکلات را قبول کردند ودر هر شرایطی ولو سخت دل به این  دینا میبندند- مانندمعتاد ها- بلا ها ومشکلات سخت اینهارابیدار نمیکند وباماتریالیست هیچگونه  فرقی ندارند بلکه انها گاهی شکوه میکنند ولی انهانمی کنند – اما اگر کسانی  بدنبال شناخت هستی این جهانی باشند برای اینها سخت است ماتریالیست باشند- جواب قانع کننده ندارند وبسیاری از انها به جرگه ایمان وارد میشوند- شهید بدنبال  امر الهی است وهدف اش هم لقا الله است ومیخواهد درمقابل یک ستمگر از حوزه دین وملک دفاع کند- اما مسئله قصاص- علتی تا سقوط صدام علیه العنت باید جلورفت فرمودیدبعضی میگویند0 از طریق قانون قصاص با یاد عمل کرد وبه نظ شما سرور قصاص فقط برای ائمه الکفر است درحالی  که اینچنین نیست- قصاص فردی است جمعی نیست- در عربستان بودم  با یک راننده شیعی از مدینه به سمت مکه حرکت- دریک پمپ بنزنین  ایستادیم از جاده باریک راه که اصلا ماشینی تردد نمیکرد یک متری ازجاده تا پمب بنزین اسافالت نکرده بودند- این یک تاکتیک  سیاسی است- میگوید حکمت  ان است که بنزین اگر ریخت ماشین اتش نمیگیرد واگر سئوال میشد پس کل جاده را شنی کنید جواب میدهد احمق  بیشعوری تو عالم هستی  یاحکومت- بیشرف اشکال به حکومت میکنی  کله ات میکنم وگفتند هرکس که دست شوئی دارد یک گودال کندند  اب میدهند- هیچ پرده ای  برای جدا کردن زن از مرد نیست ومیگویند مطابق دستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است – نماز هم باید دربیابان خواند- این جوانان هم شسشوی مغزی شدند وهم از ترس ازدست دادن شغل  باید مانند شمر باشند- اگر فرماندهی بخواهد عذر خواهی کند کله اش را میکنند- چرا حضرت علی علیه السلام درجنگ صفین بامعا ویه دستور دادکه سربازان فراری رابکشید زیرا انها خطرناک تراز معاویه بودند وبه محض پیدا کردن قدرت انها مایل به جنگ بودند- درحالیکه قران درست برعکس میگوید- میفرماید تا بارجنگ به زمین افتاده است رحم نکنید وزمانی که ازته جبهه فرار میکنند کاری باانهانداشته باشدی کسانی را محاصره کنید که مایل به جنگ هستند اگر تسلیم شدن  انهارااسیرکنید وچون فرار نکردند وزود تسلیم نشدن میتوانید انهارابکشید ویا  فدیه بگیرید ویا ازاد کند- درجنگ ایران وعراق که شما ملاحظات خوبی داشتید عقب نشینی عراق دربعضی نقاط ایران به خاک خود ملاک نیست – یا باید تسلیم شود ویا اعلام اتش بست کند-و-در غیر این صورت جنگ بر پا است نمونه ان جنگ مرصاد وحمله مجدد- اما قصاص بیادفردی که به نحو تیراندازی کرد پیدا کرد وان فرد راقصاص کرد وعراق باز حقه میزند عدهای از ایرانیان رامتهم به حمله اولیه میکند وانهاراهم قصاص میکند لذا باید همان روش غربی که حاکم بوده است عمل شود اما جنگ ازادی بخش دراین صورت است که اکثریت عراقی ها  مایل به این چنگ باشند نه اقلیتی از انان که این اتفاق نیافتاد- ولی ایرا میتوانست از گروه ای از عراقیان که طالب قصاص از صدام بودند واز شهیدشدن تعدادزیادی افراد انان بدست صدام مایل به مبارزه میشدندبه شرطی که فقط پیروان صدام که به صدام معتقد بودند باانها مبارزه کنند ما انهارا تقویت کنیم البته همچنان استادمعزز بیان کردند درایه 178 سوره بقره گذشت از مسلمانان خداوندمناناین تخفیف را داده است که احسان بالاتر از قصاص است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99