سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه مقاله اقای فیرید من بنام:" فرهنگ روسی جدی گرفته نمیشود: در روزنامه اینترنتی": مسکوتایمز ان لاین:" روزانه- از اینکه یک ا مریکائی عاشق فرهنگ روسی است جای بسی خوشوقتی است در اسلام شناخت فرهنگها یک از مهمترین بلکه معظمترین وسیله شناخت خداوند است تمام خصوصیات انسان بالاترین شگفتی را دارااست وبالاترین تاثیر راهم درسرنوشت انسان دارا است براساس حافظه میگویم که حضرت عالی عالیهالسلام فرمودند به این مفهوم که هم ثروتمند شوید وهم زمانی رابرای تفحض در موجودات بخصوص جوامع بشری صرف کنید وفرهنگ ها و وتمدن انها را تحقیق گکنید که بهره های فراوان دارد تمدن امریکائی از لحاظی یک تمدن استثنائی است به یمن ثروت بی حد وتازه کار بودن درست برخلاف جهان عمل میکنند یک فرهنگی است عاشق همه چیز ومیخواهد همه چیز را تجربه کند ولی سطحی برخلاف تمدن های پیر امگیزهای خوداش رامحدود میکند ولی میخواهد عمق زیادی ببخشد وبرای درک فرهنگ های دیگران چون شناختی از فرهنگهای دیگران بصورت واقعی ان ندارد وارکان رانمیشناسد وواصولهای دیدگاه انها به زندگانی وهستی نمیشناسد لاجرم با معیار های خوداش انهارا تبین میکند که عیب هم نیست ومن دوستی فاضل داشتم که فوق لیسانس سیاسی بود وبه هنر بسیار هم علاقمند بود ومیخواست وانگیزهزیادی داشت که دکتری سیاسی اش را درجهت کاربرد ادبیات وهنر در سیاست بگیرد وایشت میفمورد که عاشورا یک تابلو است بیادیک سالن بزرگی را ساخت ویک تابلو از عاشورا به عرض است متر وارتفاع بیست متر کشید یک ثسمت به صورت سور رئالیسی کشید که اتفاقا هنرمندان پرده کش عاشورا سابق این کارا کردهااند یاران امام حسین علیهالسلام همه زیبا وسرها را فرق باز کردند برای شمشیر خوردن وشمیشر بالای سرانها در دست یک نکره غول بیابانی وانها درحالیکه شمشیر درهوا است درحال احتضار هستند ویک قسمت پاپ ارت ویک قسمت دادئیسم وهمین طور ایشان اصطلاحات هنری را ردیف کرد ومقداری هم توضیح میداد- واضافه میکردند که هنر مرز وحدود نمیشناسد- هنر همیشه اربابان زیادی داشته که بالای سر هنرمند بوده است منجمله اربابان سیاسی درحالیکه ایه هنری که میخواهد فرهنگ یک جامعه رابرای ان جامعه سازندهاش توضیح دهد باید دید که ان جامعه با چه دیدی وبا چه اصولی فرهنگ خوداش را بوجود میاورد وبه ان نگاه میکند ایا فرهنگ روسی با اصول امریکائی وبادید پاپ ارت فرهنگ خوداش را بوجود میاورد وسبک ها برای سرگرمی که نیستند سبک ها برای درک بهتر ودرضمن لذت بصری ومعنوی وفهمی بیشتر است وبقول معروف به قیافهاش نمیخوردواین زست واداهای بقول حضرت ایتاللهالعظمی شهید مطهری قرضی وعاریتی است این درست است که اگر یک مبلغ ما درامریکا بالباس وسروضع کشیشی برود تبلیغ کند مسلما اثر بیشتری دارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99