سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-بعضی ها خودراالیت میدانند- چون مثلا اوضاع کمی بهتر از دیگران میفهمند ویک شم سیاسی- دارند-  ودرایران سابق چپ بودن- یک اعتیاد شده بودکه حتی بعضی حمال های فرش بازارتهران جزوات حزب توده را میخواندند- که البته بنبابرگفته یک دانشجوی ایرانی دردانشگاه لندن یک حمال اورده بودند که تعداد زیادی فرش راازخانه به وانت دم خانه ببرد که بعضی از انها بدهند بشورند ومقدارزیادی به بازارفروخته بودند وجای ان فرش های گرانقیمت دیگری خریده بودند بیاورد برای عروسی خواهر اش زمانی که وانت پرشد ورفت به انجناب حمال گفتند بیا بنشین روی مبل  راهرو که برای ایشان پذیرائی کنند ورفع خستگی کند—ایشان فرمودند من روی پله بنشینم- راحت هستم وکه از کنارکوله پشتی زیپی را  باز کرد ویک جزوه ای  بیرون کشید عینک زد وشروع به خواندن- کرد من کنار دست او رفتم دیدم عنوان ان سخنان لنین است—به ایشان گفتم شما کمونیست شدید وتود ه ای هستی- ایشانم گفتند من وتوده ای-؟؟ ما یکشخصی برای دختر ما امد که بسیار مذهبی بود وفرد مناسبی بود وایشان بادختر من ازدواج کرد چندی پیش دخترمن امد وگفت پدر ایشان جزو حزب توده شده است- من ایشان راخواستم- چناچه شما توده ای شدی  باید دختر من را طلاق بدهی- ایشان دریک شرکتی نظافتچی بود- ایشان گفتند من توده ای نشدم- ولی بهترین گروه بر ای نجات ایران توده ای ها هستند وروسای من در شرکت همین را میگویند این جزو ایشان اورده است من بخوانم بعضی جملات بدنیست با اسلام مغایریتی ندارد- وضع وخیم است وانگلیسی هاسخت از کمونیست های ایران میترسندترس شدی دارند که مودبانه اب بروی ابروی انها بریزند حال القاعده وطالبان وداعش این رل رابازی میکنند؟؟ ازژست های ابکی یکی این بود خطبه عقد خوانده شود که چه شود- اعوذبالله یکسری مطالب پرت وپلا بگویند چه مشکلی راحل میکند؟؟ ازدواج خواست دونفر تمام یکی ربطه جنسی ودیگری روابط روشنفکری- انهاهم درک روباط روزانه چالرز دیکنزی- تاریخ اثابت کرده است کسی که در زندگانی رنج های شدی بکشند دیگرافراز  عادی نخواهندبود بشدت سعی میکنند که رنج خودرا التیام دهند یا مثبت شدیدمیشوند- ویا منفی شدید- ولی بسیارانها ان نبوغی چالرز دیکنز داشت بدست نمیاورند تا اخرعمر افراطی باقی میکنند- چالرز دیکنز این شانس داشت که درطول عمراش به شهرت وپول رسید- ولی میگویند این موقعیت  نتوانست ان دردها راحتی کمی تسکین دهد- واول عاشق جمهوری خواهان فرانسه شد جنایات انهاراکه دید- روزانه هرمعایبی که میدهد دریک داستان رالئیست درمجله خود مینوشت وبعضی ازانها دریک کتاب باتغیراسمائی افراد ویک داستان تخیلی نوشت مانند-الویرتویست – یک جمله طلائی دارد به ایشان گفتند که شما طرح فرانسه را قبول ندارید- پس یک طرح نوین بدهید- ایشان فرمودند الان وضع تاریک است- خورشید پنهان است- باید درتاریکی یک نقب زدن به سمت خورشید- بایک شمع- دراین نقب حرکت کرد وماظبت کرد که خاموش نشود تا به خورشید رسید درطول را هیولاهای گرگ وخرس حمله میکنند وانسان اگرنتواست دفاع جانانه کند خورده میشود که منظوربه نظرحقیر گرگ های انسانی نیستند-که انسان حذف فیزیکی کنندبلکه گرگ ها وخرس های اندیشه هستند که انسان رامیبلعند- حضرت استادعلامه ایت الله سیدمحمد حسین طباطبائی- رحمت الله علیه میفرمانید تمام انسان ها سعی علمی کنند- تمام اندیشه انها منفی است وفقط  هرمنفی ویاتاریکی مقداری از تاریکی قبلی راندارد ولی به مثبت نمیرسند- مثبت کارخداوندمنان است وان دین است- ایه میفرماید خداوند منان نور است ونورعلی نور است- استنباط من این است هرمخلوقی از یک لایه نورخاص بوجود امده است بالترین نور  که نورعلی نوراست- چهارده معصوم علیهم السلام وقران است  که قران ثقل اکبر است وچهارده معصوم ثقل اضغر است ولی ثقل اکبر درانها جمع است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99