سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخش سوم-  بیانات- اقای دکتر فخر اور- جناب اقای فخر اور ان کردن – که ادله بسیار قوی؟؟ بخوبی میتوان درک کرد که سه بمب گذاری کار حضرت رهبرمعزز وتوسعه دهند اسلام عزیز درسطح جهانی است میباشد تا رقیبان  را از میدان بیرون کند وحذف کند وخودرا مظلوم نشان دهد- واقایان مسعود کشمیری و محمد رضا کلاهی هردو جزو رژیم بوده اند وبعد خواستند انهارا حذف کنند که اسرار انها لو نرود وکلاهی راتوانستند درهلند حذف کنند-د وهیچگاه منافقین انهارا از خود ندانسته  ولی اگر کسانی از انها درامری شرکت کرده باشند ولو کشته شده باشند  انرا اعلام کرده اند- دلیل ندارد که بسیارمهمی مانندان را به خود  نسبت ندهند-که بنفع انان تمام میشد—اما- جواب  منافقین درایران تخمین زده بودند- که بین- یکصهزار  تا سیصدهزار- سمپات دارد یعنی طرفدار- اینان درخانه تیمی نبودند وگروه بندی شده بودند وهرگروه زیر نظر عد ه ای خاص بود کلیه کادر از همه انها مطلع نبودند وبه انها دستوراتی محول میشد چناچه در دستورات بخوبی عمل میشد نمره میگرفت به حدی که میرسید از طرف گروه پیشنهاد میشد- وامتحانان سختر میشد مثلا گربه بخورد دقیقا از روی روش های فیدل کاسترو عمل میشد یا مثلا چند روز بی غذا زیر شیروانی باشند- یکی از انها بعداز انقلاب گفت- من درخانه درجمعی از مسعود رجوی تعریف کردم-  سازمان  انرا خطا گرفت ودستورداد بایک قممه اب ویک کوله پشتی  بامقداری نان ویک نفشه وبایک قطب نما از بیراه از شیراز به کازرون بروم که کسی منرا مشاهده نکند وشبها با چراغ قوه حرکت کنم- من هم کردم- وانواع واقسام- وزمانی که از ایران نرفتند یا ان اسمائ نزد افراد خاصی گذاشتند ویا سوزندان ویاباخودبردند- روز ی یک بچه های انقلابی مذهبی مال گروه دیگری  من را دید فرمودند- که ساواک منرا تعقیب کرده بود تا دم خانه به محض انکه من وارد خانه شدم زنگ زد واردخانه شد وهمه جارا گشت مقداری کتاب واعلامیه از داخل خانه پیدا کرد ومن را به بازداشتگاه برد- من اول تصور کردم از درون گروه لو رفتم ولی درزندان متوجه شدم از داخلذ گروه نیست از بیرون گروه است- اشتباه من این بود-که یک سرهنگ باز نشسته من تصور میکردم که روشنفکر است باایشان- مطالب داغی  ورادیکا ل صحبت میکردم وساواک دستور بود افراد  شاه پرست جلسات دورهای همسایگی بگذارند وافراد داغ را معرفی کنند وساواک روی انها مدتی کار میکرد که شاید سرنخی بدست اورد وتاحدی هم موفق شد من جمله من- مواظب باش- اتفاقا برا ی من عینا روی داد-دردانشگاه پهلوی  من گاهی به رستورانمیرفتیم کهاز معلومات بعضی سال بالائی استفاه کنیم ویا اخباری رادرک کنیم- دونفربودند مداوم بیانات شاه که بعداز مدتی بعداز خردادچهل دو مداوم سمینار گذاشته میشد وچندنفری خدمت شاه میرسیدند وایشان دستورات انقلابی میداد من اوائل متوجه نبودم موضوع چیست کهمیخواهد دور را ازدست حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داراورد وطرفداران ایشان داراورد امام راحل عظیم الشان را بهانه جو- بی انصاف- قدرت طلب وخودرا رقیب ویاحریف شاه نشان دهند- اینموضوع جناب مرحوم عباس یمین شریف رحمت الله علیه روشن کرد درقضیه که ایشان برا یامر اموزش وپروش جزو پنج نفراساسی انتخاب شده بود وایشان مقاله خودرا باقیچی- ریز ریز کرد وبه امریکا برا ی معالجه رفت داستانی دارد- از این دونفر یکی شیرازی بود ولیسانس ریاضی گرفت- بعداز مدتی بعداز انقلاب من ایشان دریکمغازه نزدیک خانه دیدم- گفتم یادهست که چه میگفتی برای تو الان حقایق روشن شده است ؟؟ ایشان فرمودند همان زمان هم برای من روشن شده بود من سمپات یک گروه کمونیستی بودم لو رفتم  شرط ازادی من راساواک همین کار قراردارد من مجبوربودم ولی الان دراموزوپرورش استخدام شدم  وازذاین انقلاب سخت مایوس هستم وفکر نمیکنم دست از ارتجاع بردارد ورژیم شاه به مراتب بهتراز اینها است ومن شاگردان به نحوی روشن میکنم وشما هم همین کاربکن- من گزارش ایشان به اداره دادم ویکروزهم اداره ما باهم دریک جلسه رودرو کرد وسپس ایشان اخراج شد-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99