سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نظریات شخصی  است- به بهانه  بیانات  دکتر امیر عباس فخراور –بخش دوم- اولادر مذهب شیعه- کودتا برای رهبر اسلامی معنا ندارد وکفر است- احیانا- اگر رهبر به هرعلتی  بایدکنار برود  کار شورای خبرگان است—درثانی حضرت ایت الله دکتر  شهید معززبهشتی رحمت الله علیه نمیتوانست رقیبی برای امام راحل رحمت الله علیه باشد زیرا ایشان فقیه مبرز نبود  وپس از انقلاب شناخته شد وبسیاری دیگر مانند عظمت ایت الله باهنر  رحمت الله علیه- تنها کسانی شناخته شده بودند که کتاب نوشته بودند- روزی من از حضرت ایت اللهمرحوم زبر جد رحمت الله علیه پرسیدم به نظر شما یک نابغه تمام عیار پس از چند سال یک کتاب فقهای میتواند تدریس کند  ایشان پاسخ دادند حداقل پنچ سال بهشرطی کتب ها یمربوطه به خوبی درک کرده باشد ازجمله فقه حضرت ایت الله الظمی مظفر که اخیرا درعراق فوت کرده است بایدکاملا به ان مسلط باشد که بسیاری مشکلی است به اصطلاح علما جابگو باشد وانهم با طلبه های قدر کار کرده باشد- واشاره ضمنی کردند که من فهمدیم شخصی به ایشان گفته است بعداز تدریس پانزده سال- مطالعه وتدریس کتب فقهی من توانستم جوابگو باشم- من دربحث روزه- که اامصادق میفرماید ازکسی به هرعلتی مثلا ابر بود  ازروزی که ابر شروع شد 59 روز بعد روزه بگیرد من اسنباط کردم دوماه است یکی بیست ونه روز ودیگری  سی روز ودرمورد من باز محاسبه کردم دوتا بیستونه روز ویک سی روز- یکی اساتیدفرمودند قریب  به منظور مابقیه نمیتانی براین اساس استنباط کنی مگرانکه دلائل-دندان شکن بیاوری- ثالث- امام راحل  علیه السلام ان عظمت درایران فرمودند هم شاه اشکال دارد وهم صدام اشکال دارد وزمنی که به ترکیه تبعید شدند وحکومت فهمید به راحتی با ایشان میتوان تماس پیدا کرد واز طرفی شیعیان ترکیه به حضور ایشان میرسیدند هردو مایل بودندکه امام علیه السلام درترکیه نباشد وصدام هم قبول نمیکرد به زور غرب وگرفتن –امتیازات از جمله  گرفتن یک میلیارد دلار قبول کرد وباوجودی طلبه  هاانجا گفتند وضع خطرناک است و.مابرای شما گاردتعین میکینم واگر اینکار راقبول نکنید مردم عادی ناراحت هستند واگر خدای نکرده اتفاقی بایفتد روزگارمارا سیاه میکنند ولی امام علیهالسلام نپذیرفتند وفرمودند به علما ومردم بفرمایاد که دعا کنند- وحضرت مصطفی علیه السلام که یک دکتر عراقی گفتند  رنگ شکم سبز شده است ومن میدانم کدام سم را دادند اجازه دهیدمناز ایشان خون بگیرم وانرا مستدل کنم ولی باز امام علیه السلام نپذیرفتند وفرمودن ازالطاف خفیه است وموتور حرکت است-ادامه درد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99