سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم الله الرحمن الرحیم- نگرشی بر تاریخ حضرت پیامبراکرم صلواتهالله علیه واله والسلم- توحید نابی که دران هیچگونه فسادی نیست که تمام انبیا مکرم صلواتهالله علیهم اجمعین همین برنامهرا داشتند اوردند که بعد از ایشان ائمه اطهار علیهم تحیت وسلام پی گیر همین موضوع بودند اگر هیچکس توحید ناب نداشته باشد زمین اهلش را میبلعد واولین رسالت انبیا ایجاد رابطه صحیح وصواب بین بنده وخالق است وسپس پیامبر اکرم دروجه های قانون گذاری واجرای صحیح ان وعدالت وواجرای ان وقوانین تجارت وداد وستد واقتصاد واجرای صحیح ان .فیلسوف وخطیب – واعظ – اصلاح طلب وتبین ایمان وتقوا وقران واعمال عبادی بودند اقدامات پیامبر اکرم از سن بیست وپنج سالگی که با ازدواج شان اغاز شد ایجاد نارضیاتی در جامعه انروزی برای زوج وزوجه شد وازان پس به بعد رفتار پایمبر اکرم یا برای اهل مکه شگفت بود ویا موجب نارضایتی میکرد ویا سخت شیفته ایشان میشدند واز لحاظ اخلاقی عجیب ایشان دلربا بودند وبه همین دلیل ایشان مدتها درانزوا ویا درغار بودند- بعد از بعثت عبادت ایشان نشانهای انکه فقط از خدواند اطاعت میکنند وفقط خداونرا عبادت میکنند بخوبی شناخته میشد که دقیقا ب مطابق دین حنیف حضرت ابراهیم علیه السلام بود عنوان اسلام به معنای تسلیم شدن مطلق استکه هیچکس حتی پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم حق قانون سازی ندارد وحق هیچگونه تحریف وتغیر راهم ندارد- که متاسفانه در همه ادیان حتی اسلام عزیز هم رخ داد پیامبران یک واسطه بیش نیستند وهیچگونه نقشی را که خداوند تعین نکرده باشند دارا نمی باشند همانطور که قران بقول یک خارجی میفرماید یک رگ بیشتر نیست که خون را بودن تغیر به اعضا میرساند ودباره به فلب وارد میکند- مدتی بعد از بعثت عده ا ی از افراد قبائل به نزد ایشان امدند وقبائل دارا ی تعلیمات بسیار خشن ومنحطی بودند دزدی رزق بت فرستاده میدانستند ودر ضمن عامل اقتدار وترساندن دشمنان داخل وخارج بودند که به ان نبرد وچپاول :" غزوه:" میگفتند وبزودی مورد شکنجه وازار افراددقبیله قرار گرفتند پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم صبر ومدارا فرمان دادند که درضمن اخلاق نیکو را تعلیم دهند وچون شکنجه وازار شدیدشد اجازه مهاجرت دادند اساس کار پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم جلب قلوب وایجاد وحدت بین قبائل بود که وجود نداشت ومداوم باهم خصومت داشتند واخرین مکان مهاجرت را مدنیه قراردادند وهشت سال درجنگ بودند ودر اروزی روز وحدت ویک پارچگی قبائل شبه جزیره عرب بسر میبردند که همه باهم درصلح باشند که انرا اصطلاحا امت مینامیدند واین اروز در حج وداع رخ داد اندیشه قبائلی از بین رفت وهرکس خودرا مسلمان میدانست که بر اساس قوانین اسلامی عمل میکند وایات قران نشانههای نورانی از نور مطلق میدانستند- وپیامبر اکرم بالاترین حرمت واحترام را پیدا کردند ومسیحیت قرون وسطی زمانیکه با اسلام مواجهه شد اسلام را منفی دید وسعی کرد از اسلام فاصله بگیرد وتا تاریخ فبل از مدرن هم چنان باقی ماند ودر تاریخ مدرن کمی تغیرات رخ داده است وسعی میشود که همچنان منفی باقی بماند دین اسلام مورد ارزیابی بسیار وسیعی توسط پیروانش ومخالفیناش شده است واز طرف مخالفینش انتقاد هائی انجام گرفته است به نظر حقیر تنها نماینده وافعی ان حضرت پر جلال وپر جمال فقط شیعه راستین میباشد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99