سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دانشجوئی در دانشگاه لندن در بحثی فرمودند- سکولارسیم- ماند یک تیکه یخ می ماید- که هرزگاهی کسی به ان لگد میزند واین تیکه یخ در دشت یخ به جهتی میرود- در حالیکه انسان به کوه هیمالیا میرسد که محکم است واز ان کوه به سمت قله میرود- سرانجام انسان مذهب بر ان یکتیکه یخ  ترجیح خواهدداد امام کدام مذهب؟؟ انسان حتی به بخش ناچیزی از مذهب که راتسین باشد تیکه خواهد کرد- انسانی  اگر الی ابد زنده باشد- نه طبیعت خواهد شناخت به این معنی که شناخت  طبیعت تمام شد ونه خوداش را- پلیسی در انگلستان برا ی زمن تعریف کرد که برنده تعلیم سگ شده بود که از طرف ملکه انگلستان یک مداد که روی ان نوشته بود از طرف ملکه انگلستان داده شده بود- وچهارده پوند پول داده شده بود که یک کوکلسیونر حاضرذ شده بود که ان مداد هزارپوند بخرد  فامیل مخالفت کرده بود وگفتند این مداد باعث افتخار ما است وما این هزار پوند را به شما میدهیم والبته ایشان شاکی بود!! توانسته – بو-هفتادبو-را که هرکدام با بو ب.های مختلف ترکیب میشد درمرحله اول  موادمخدره- ودینامیت بوده است زمانی که بوهای انها  را با بوهای مختلف ترکیب بکنند- سگ دراطراف ان میچرخد .ولی پا بر نقطه خاص میگذارد تا تعلیم بگیرد این روش اول بار المانها  مطرح کردن- انگلیسی عدهای کارشناس به المان فرستادند از نها یاد گرفتند پلیس انگلستان درحدودچهل کتاب روی این سگ نژادخاصی تحقیق کرد-   پلیس انگلستان ماند پلیس ایران اول بهائی زیادی به سگ نداد دواطاق ویک راهروذ کوچک یک بخش از حیات  دراختیار ایشان قرارداد- عمده تعلیم این سگ دربیابان بود که یک می نبوس  باتمام تجهیزات این سگ به بیرون میبرد وجندین پاکت که موضوع دوجفت پاکت بود- پاکتف اول میگفتد سگ را در ده کیلومتری شهر مثلا سمت چپ  رها کن اگر سگ پیدا میکرد نامه دوم باز میشد که محل را دقیق مشخص کرده بود وچناچه سگ پیدا نمیکرد نامه دوم راباز میکرد وجای مواد مخدر ا مشخص میکرد که این سگ حول وحوش ان نقطه مچرخید  وعلت ان ترکیب بوی دیگری همراه بوی مخدر بود- سگ قدرت دارد بوهای مختلف را بخوبی در مغز اش خوداش تفکیک کند محیطرا توسط بوی خوداش تشخیص میدهد از مایش متعددی شده است- که این مطلب را اثبات میکند که این جناب هم تحقیق کرده است که من از  ان میگذرم- دوبارانی سگ دست ایشان گاز گرفته بود که متوجه شد که شگ میگوید این قدر منرا خسته نکن- لذا ایشان مداوم خصوصیاتفیزکی سگ از مایش میکرده است وبعداز چهارده روز تمرین استرتاحت کامل میداده است که به استانداردبرسد بعدا پلیس یک محل گرانقیمت میخرد وانرامحل تمرین قرار میدهد- نکته اساسی  که انسان به خداوند منان میرسد اساس کار سگ اول شکار است باوجودانکه والدین سگ تنها غریزه سگ را کمی رشد میدهند سگ از تمام بوها – صرف نظر میکند فقط بوی شکار کاراساسی او است که هیچ نیازی به تقویت ندارد درحالیکه ان بوهائی که انسان به سگ یاد میدهد- هیچ نیاز سگ نیست ومداوم بایدتقویت شود- ایشان میفرمود من هرگاه فکر کردم سگ را شناختم سگ کاری جدید کر که من متوجه شدم سگ رانشاختم- بالاتراز سگ  شاخک مورچه است- اولین حضرت علی علیه السلام فرمودند بروید شاخک مورچه بشناسید- این شاخک مورچه از محیط امواج رامیگیرد مثل یک انتن به صورت تفکیک در درون خوداش انرامشخص میکن وسپس به مغز میدهد اگردومورچه شاخک ها خودرا به هم بزنند تمام ان معلومات به دیگری منتقل میشود یکی از دانشمندان خانم انگلستان که سکولار هستند فرمودند که ما حقایق علمی را کم فاش میکنیم  زیرا تیشه به ریشه سکولار میزند- لذا استعمار تمام نقشه اش این است که مذهب ایجادخلا وضعف ونارسائی میکند ولذا- سکولار است که این نواقص رابرطرف میکند- حال که مذهب نشان دادبخصوص انقلاب ایران که مسائل رفع نقص رابه خوبی میفهمد این جنگ ها را راه انداخت- وبه نظرحقیر در ادلب جنگی جدیدی  راه انداخت- درحال ایجاد یک قیامی کردستان قوی است بر علیه اعراب ودراینده برعلیه ترکها وداعش برعلیه کردها- وهرکس تصور کند  با دین بازی کند ویا مردم را فریب دهد ویا تنها راه نجات در دنیا طلبی بداند چوب سختی از خداوند منان خواهد خورد وخداوندمنان درقران فرمودند این نکات ساده تصور نکنید وبه تاریخ یهود وسپس مسیحیت باز گردید امید است بعاز اینهمه تجارب انسان کمی بفکر فرو رود- انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99