سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مجله مکتب اسلام که کم شناخته شده است یکی از مجلات کم نظیر درباره اسلام درجهان است شخصیت های استثنائی که دریائی رادرکوزه میریزند دران مقاله مینویسند ومتاسفانه بسیار کم برگ ودر محل های فروش ناپیدا هستندامید است که دراین باره فکری را بکنند-در مقاله- حضرت علی علیه السلام درجمعی برای شناخت مقام امام حسن علیه السلام وامام حسین علیه  اسلام سئوالی  های میفرمانید تا مقام علمی ان عظمتها برای جمع اشکار شود- سئوالات سئوال های معمولی هستند ولی امامان صلواته علیم اجمعین جواب های فرا معمولی میدهند- امام علی  علیه السلام از امام حسن علیه السلام میپرسد عقل چیست-و- ( کاران کدام  است)- انسان بقول غربیان یک –من- دارد درنزد علمای اسلامی – یک نفس – دارد کا ار این نفس یا- من- اول شناخت خوداش است- ثابت بودن این شناخت کارخداوندمنان است—این  من- تصمیم میگیردکه چکار کند- من- اراده –میکند-  من – درک میکند  وفهم میکند وانتخاب میکند زمانی که علومی در- من- قرار گرفت- درحدیث وقران به اومیگوید- قلب-دوحالت دارد- یا به سمت پلیدی میرود-در علوم اسلامی به ان نفسانیات گفته میشود یا نفس امراته به سو- نفسی که به بدی دستور میدهد- قران میفرماید  - فی قلوبهم مرض- قلب مریض شده است ویا  قلب به سمت کمالات میروید- قلب نورانی شده است رحمانی شده است- عقل یک معنای خاص دارد- که منبع ملاکهای عقلانی است که ذاتی است اینهم کارخداوندمنان است وعقل میتواندملاکهای  عقلانی  دیگری هم بوجود اورد که ترکیبی است تعداد ملاکهای ذاتی بیست هفت است ولی ملاکهای ترکیبی هنوز به پایان نرسیده است- که نقش ترازو رابازی میکنند  این ترازو دوجواب دارد- یا درست است- حق است یاغلط است است باطل است- هر شناختی هرعلمی را باید اصول وملاکهای ان علم رابا ملاکهای عقل سنجید- چنانچه ملاک عقلانار درست دانست ان ملاک علمی درست واگرانرا غلط دانست ان ملاک باطل است که امروزه علم منطق بدنبال چنین شناخت ملاک های عقلانی است اما درنظر مردم هرشناختی وهرعلمی کهدرست باشد باه شناخت عقلانی گفته میشود- درحدیث وقران  عقل راهم به همان معنی مردمی گرفته شده است- امام حسن علیه السلام درجواب عقل- کاربرد انرا بیان میکند- درمفاهیم عقلانی به هیچ وجه انچه ارا فرد درک میکند تاب این نشود قابل درک نیست- وبهترین راه خصوصیات کاربردی ان است- امام حسن علیه اسلام میفرماید عقل ان است انچه از حقایق به قلب داده شده است توسط عقل حفظ شود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99