سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- - برگرفته از سایت  حضرت ایت الله احمد مبلغی رحمت الله علیه ریس روابط ایران با ادیان وایدولوژی ها-شناخت هر دکترین- مانند شناخت پول یک کشور است- نمیتوان معیار یک دکترین  خاصی را ملاک قرار داد- مثلا معیار یک دین  مسیحیت خاصی راملاک قرار داد- در مرحله اول- باید یک تعریف کلی از دکترین انجام داد-  که چند اصل مهم ورئیسی دارد- عقل ملاک اول است- چه در موضوع-  ایمان -  چه درموضوع  اگاهی وچه در موضوع عدالت حتی در رابطه بافقه گرچه دربحث ها ی فقهی استدلال عقلانی ان بحث نمی شود یعنی غائب است ولی حتما باید دلیل عقلی داشته باشد- در دکترین مذهبی  ازادی  زیربنای دکترین است- رابطه جامعه باخداوندمنان وانبیا واولیا وحکومت رابطه ای عقلانی وازاداست-   وبران  تاکید شده است- اصول دکترین اسلام درتمام دکترین های الهی وجود داشته است- ولی لمروز مذاهب وایدولوژی ها  رنگ های مختلف پیدا کرده اند-لذا ارتباط  مسلمانان با کشورها ومذاهب های مختلف بستگی به اصول انان ونحو کنترول روابط با  کشورها دارد-   اولین معیار مهم  دررابطه باکشورها- نوع کیفیت- انتخاب یک دکترین است- نوع اول کشورهائی  فردی را مجبور میکنند که یک دکترین را قبول کند- هر دکترینی که باشد- دوم  تحریفات کتب مذهبی  منجمله قران مجید که دراصول هم دارای مسئله است-دوم کشورهائی که اجباری برای نتخاب یکمذهب ودکترین نیست0-نوع بعد- کشورهائی که بعضی از  دکترین هاراافرادقانونا حق انتخاب ندارند- وافراد را مجبور میکند که ان دکترین ها  را ترک کنند-دراین نوع کشورها مسئولیتهای عقلانی افراد  برای انتخاب مذهبی  یا ترک مذهبی تکذیب نمیشود وفرد درمقابل خداوندمنا ن وقادرمطلق مسئول است- اصل بعد- مذهب چگونه اعضای خودرا سازمان میدهد وشخصیت سازی میکند- که بدونکته توجه میکنیم- نقش زنان در ساختن وقانونمند کردن روابط با گروه ها ی دیگر است- یک نگاه سطحی به طرفداران مذاهب –تصور میشود مذهب عامل وسبب غفلت کردن درباره زنان وایجاد محدودیت وفراهم اوردن مشکلات بر ای انها ایجاد کرده است—بخصوص درحوزه های روابط اجتماعی-علی الرغم- دیدگاه مخفی کردن وپیچاندن- این دیدگاه مخفی کردن وبی اعتنائی به زنان این نگاه بدون هیچ گونه مدرک وسند است حتی هم سرنخی هم ندارد- در میان الیت های ونخبه گان متداول است- ن-یکدانشجوی  لیبیائی در دانشگاه لندن به من گفت مدتها با دوخانم استاد  تازه استخدام شده که دوره کاراموزی بر ای تدریس  میگذارنند درمورد توحید ونقش زنان بحث میکردم که درباره شخصی مرد وبخصوص شخصیت زن دراسلام را ازبردگان قرون  وسطی رابدتر میدادنند- ایشان فرمودند معمر قذافی ودیگر حکمرانان اسلام جنایات سنگینی کردند با پول زیاد حتی یککتاب درباره زنان به انگلیسی ترجمه کردند که مترجمین زیادی در دنیا وجودارد به که به سهولت درقابل مزد ترجمه میکنند واین دیدگاه غلط در جوامع غربی وجود دارد- ومن به ایشان گفتم زمانی که من قران میخوانم  درست مانند ان سان بافرشتگان به اسمان عروج میکنم  ایا شما درخواندن انجیل به این درجه میرسید انها گفته بودند توحید مسیحیت در حد پشت بام این خانه است- ولی توحید اسلام دراوج افلاک سا ولی مسیحیت وحوق بشر که دیگر از ان بالاتر نمی اید اسلام را از صحنه بیرون میکند - زیرا اسلام یک  شخصیت حبابی  به زن ومرد میدهد وزنان زودتر این حباب میترکد ومردان دیر تر- ومن یک تحقیق دقیق از زنان لبیائی که کاملا سکولاردر طرابلس  زندگانی میکنند- انجام دادم  انها بسیار گرفته استند شماز بعد از مدتی درانگلستان متوجه میشوی که همه گرفته هستند وتاحدی مسیحیوین لبخندی برلب دارند ود ر طرابلس  هم  این چنین بودند-من دلیل اش پرسیدم انخانم گفت  چون فامیل مارا زیاد تحویل نمیگیرد وهم چنین جامعه ما کمی گرفته هستیم واختلافات نظری هم  باشوهر  ام شروع شده است –من به ایشان گفتم شما چکار به مردم دارید؟؟ ایا احساس خوشبختی میکنید ویا نه اگردرلیبی شما سعادتمند نیستید به امریکابروید ایشان گفت درانی مورد نمیتواینم به غرب برویم ودیگربه شما پاسخ نخواهم داد- درحالیکه در قبائل زنان لبی ائی بسیار صراحت لهچه تراز انگلیسی ه هستند ومن شخص ا ین مطلبرا از خانمی که ریس تیمی بود  که درلیبی روی قبائل تحقیقت میکرد واین مطلب را تائید کرد وبعدا من توجه شدم که انگلیسی به مراتب درصراحت لهجه از ایرانیان عقب تر هستند یک ترس شدید است که حاضرنیستند هیچ  ایدولوژی  رانقد کنند چون ممکن است طرف توی دهان انها بزنند خیلی روی انها باید دردانشگا کرد وتهدید کرد تا اظهار نظر کنند- درست برخلاف انچه ما فکر میکنیم—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99