سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است- مسئله غدیر خم-  بر ای ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین- معضلی شده بود ومشکل افرین- شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام- نزد امام علیه السلام امد وگفت –جریان غدیرخم برای من دشوار است- قریب به این مضمون- امام علیه السلام فرمودند ایا تو از من اعجاز دیدی؟؟ ایشان فرمودند به کرات وزیاد- امام علیه السلام فرمودند نزد عباسیان برو که ایشان باانها مراوده ورفت وامد داشت- وازانها بپرس ایا امام علیه السلام میتواند معجزه داشته باشد یانه- اگر گفتند نمیتواند داشته باشد- انهارا رها کن به عباسیان که یامعجزه منرادیدند ویا میگویند امام میتواند معجزه داشته باشد- به انها بگو امام صادق علیه السلام درفلان موضوع حکم اش چنین است- وجواب انهارابرای من بیاور- وان شخص چنین کرد عدهای گفتند به هیچ وجه امام علیه السلام نمیتواند معجزه داشته باشد مگر  ادعای پیامبری  کند- عدهای گفتند امام معجزه دارد ومیتواند داشته باشد- ایشان حکم من علیه السلام درموردی بیان کردند وپرسید نظما چیست انها گفتند ما به حکم عباسیان عمل میکنیم- وایشان برگشت وجریان رابرای امام علیه السلام بیان کرد امام علیه السلام فرمودند عینا همین اتفاق زمان رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم دربره علی علیه السلام رخ داد- ائمه اطهار علیهم السلام رای طاغوت زمان خودشان درمقابل انها اعجاز کرده است- وبعضی موارد جلوی مردم  معجزه کرده است درزمان امام موسی بن جعفر علیه السلام گدالی در وسط میدانی حفر کرده بودند وسه تا شیر درانها قرار داده بودند که مردم تماشا کنند—مردم جمع شده بودند- که امام موسی بن جعفر علیه السلام از اطراف انجا رد میشد – کسی فریاد زد ای امام رافضیان فرار نکن بیا به نزدمن- امام علیه السلام امدایشان گفت از شما نقل شده است که حیوانات درنده به شما اسیبی نمیرسانند- امام علیه السلام فرمودند این روایت از من درست است- ان من گفت ما دوروز به این شیران غذا نمی دهیم وشما وارد گودال شوید امام علیه السلام پذیرفت- بعداز دور روز نردبانی درگودال قرار دادند وامام علیه السلام- در روز مقرر امدند- و- وارد گودال شدند شیران که قبلا میغریدند- ساکت شدند وروز  زمین نشستند وبا گونه خود پای امام علیه السلام رانواز شدادند وامام علیه السلام روی سرانها دست میکشید- وزمانی که خواستند بالا بیایند- یک شیر که از همه پیرتر بود کنار امام امد وشروع به صحبت بازبان شیرای کرد – وامام علیه السلام پاسخ اش را داد- کسی از امام علیه السلام پرسید شما زبان شیرا فهمیدید؟؟امام صلواته الله علیه واله والسلم  فرمودند- ما زبان پرندگان وحیوانات وهمه موجودات رابلد هستیم- ان فرد گفت این شیر چه گفت؟ امام صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند گفت که من پچیرهستم ودندان ندارم وان شیرهای جوان بخش نرم را میخورند وبخش سخترا برای من میگذارند به انها بگوید اول من بخورم وسپس شما بخورید وامام علیه السلام به اندوشیر چنین نصیحت کرد مدتها مردم نظاره گر این ماجرا بودند- همان زمانی زنی بود که ادعا کرده بود روح حضرت فاطمه سلام الله علیه درمن حلول کرده است وانچه از وحی میداند وبه من اطلاع میدهد ومن طرفدار عباسیان هستم- امام علیه السلام فرمود ایا شما چنین ادعائی کرد؟ انزن پذیرفت سپس امام علیه السلام فرمودند که شما هم میتوانید مانند من وارد گودال شوید- ان زن گفت ولی من میترسم- مردم ایشان به داخل گودال هل دادند وشیران گرسنه ایشان راخوردند امام علیه السلام روکردن به مردم وفرمودند حقیقت  برای شما اشکار شد؟؟ وهمه مردم سر به زیر انداختند وامام علیه السلام رفتند- استادمعزز جناب حضرت ایت الله زبرجد رحمت اله علیه فرمودند-که مردم فکر میکنند که گذشتاگان- عقول بودند درحالیکه امروزه همان عقول بلکه بیشتر ازانهاهم- هستند که حقیقت را درک کنند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند شما اصحاب من هستید ودراخز الزمان برادران من هستند که بدون دیدن  من وفقط ازروی کتاب به من ایمان میاورند یعنی عقل انان از شما بیشتر است- بسیاری درطول تاریخ وحال واینده به حقیق مذهب ایمان میاورند ولی بنا برمصلحتی مذهب خودرا اشکار نمیکنند در روز قیامت تعجب میکنید که فردی بهائی بوده است وبهائی مرده است ولی وارد زیرپرچم رسوال الله صلواته الله علیه واله والسلم شد همه تعجب میکنند انجا که کسی نمی تواند سرش رابه زیربی اندازد  وا وارد سایه پرچم شود-!! ایشان خواهد گفت من مصلحت بر این دیدم که مذهب خودرا فاش نکنم- یک – فیلتر شکن امریکائی  میگوید مثلا مسلمان واعراب از این فلیتر شکن خانم  انها استفاده کنند که ببینند که شوهر ایشان سه ویا چهار زن دارد ویاندارد- این برای مسخره کردن مسلمانان است مگر خانم های مسلمان به شما گفتند چنین فیلتر شکنی درست کنید؟؟ مثلا اقای ترا مپ ممکن است چندتا معشوقه داشته باشد به کسی مربوط نیست که دراین باره جستجو کند- این مسخره باز ی ها را کنار بگذارید حرف منطقی بزنید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99