سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانهملاقات پسراقای ترامپ با معارضین سوری طرفدار روسیه0- در زمانی که دیکتاتوری- درغرب سکه رایج بود ودرتحت تاثیرپیشرفتهای

کشورهای اسلامی  دراروپا رنسانس بوجودامد- شعار ازادی مطلق مطرح شد که فردازاد استهرکاری که میخواهدوارزودارد بایدانجام دهد بعداهمازجناب اقای فروید اصلی را اجتهاد کردندکه اگرانجام ندهد عقده  ایجاد میشود که انسانرا به قهقرا میبرد وپس از مدتی متوجه شدن که کشوربدون قانون به هرج ومرج میرسد- سنگ روی سنگ قرار نمیگیرد وبند نمیشود واین قانون است- که سنگ را روی سنگ بند میکند- حال اینقانون چگونه بدست می اید- به دمکراسی رسیدند که رای اکثریت است- لذا امروزه ازادی را درذهنیت- مطلق میدادند ولی درعمل نسبی میدانند- وباید از این –قوانین -اطاعت کند- منتها- درانتخاب افرادی که قانون گذار هستند دقت لازم بشود وروش های فرعی مورد نیاز که مثلا قانون چگونه ارزیابی  شود وچگونه تصحیح شود  مشخص شود- بعنوان مثال در انگلستان- درپیشبرد قوانین حقوقی- درشرکتهای حقوقی که مثلا پنچ قاضی دارد که هرکدام- در زمینه ای تخصص دارندکه امروزدربعضی رشته فقط باید دکتری داشته باشد- بعنوان مثال قوانین کشترانی ومسائل حمل ونقل بین انگلستان وکانادا یک تخصص است بعضی موقع بعلت تغیرات زیاد فرد قاضی بایدیکسال به کانادا برود تابتواند مسلط برقوانین کانادا شود وهمچنین بیمه بین انگلستان وکانادا باز یک تخصص است انهم همچنین- از هرمورد قضائی  نوزده پروند بوجود میاید- یکی برای وکیل ویکی هم بر ای ارباب رجوع یکی هم برای دادگستری- وکی برای  صنف- یک برای کلانتری ویکی برای بانک- تعدادی برای دانشگا ه ها ومراکز تحقیقاتی  به نظر حقیر یکی هم برای سازمانهای اطلاعاتی- وغیره مثلابیمه هم امکان دارد ارسال شود-در یکی از این شرکت ها جوانی بود که دکتری درسمائل خانوادگی داشت ودر لندن شهرتی هم بهم زد- توانست برای یک مشکل یک قانون جدیدمطرح کند که باکمی دستکاری تصویب شد- درحدیث داریم هرکس قانونی راقبول کند عبد-ان - قانون شده است وازان قاضی اطاعت کرده است- مسلم است که بهترین قانون گذار خالق هستی است- بشرطی که قانونی که خداوندمنان  تعین کرده اند- ملاک قرار گیرد- ئنه بقول مرحوم دکتر شریعتی رحمت الله علیه اخوندیسم( اصطلاح جالبی نیست)- قانونرا بهنفع شخصیتهائی وشایدعوام مسخ کند که  حتی ایدولوژی ها در  فسف ها  حتی علوم وهنر و ورزش وغیره درطول تاریخ بشر رخ داده است- جناب اقای معاویه دراقلیت بود وحضرت علی علیهالسلام دراکثریت بودند مداوم جنگ راه انداخت وعوام فریبی کرد ودین الهی رامسخ کرد وانرا دین واقعی الهی قلمداد کرد که منافق شد ودین حضرت علی علیه السلام منحط معرفی کرد تا اکثریت رابدست اورد  وامام حسن علیه السلام حق داشت که جهاد کند چون همین کارا معاویه کرده بود ولی عوام فربیی پیروز شد کهامروز اقایان امریکائی همین تاکتیک را میخواهند بکاربندند درسوریه جنگ راه انداختند که اگرغالب شوند بگویند اکثریت هست  ولی انزمان اقلیت حق جنگ افروزی ندارند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99