سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی درباره دیالکتیک مارکس- مقدمه اول- تا امروز دونوع منطق مطرح شده است- منطق ضرورتی- که دربارهموضوعاتی بحث میکند که یا ضرورتا هستند ویا ضرورتا نیستند- بقول یونانی ها درمسائل این چنینی- دو دعوا موجود است ویک جدال رخ میدهد- طرفین جدال خودرامحق میداند اول باید فرضیه هائی از محق بودند طرفین  بوحود اورد وطرح کرد وسپس ملاکه ای منطق  وبصورت پیشرفته ان  قوانین منطقی را بردو ادعا حمل کرد ویاسوار کرد تا به نتجه رسید کدام درست است ویا احتمالا هردوغلط است ودرست را پیدا کرد به این متد وروش دیالکتیک سقراطی گفته میشود که غالبا دوطرف دارد ویکطرف برحق است مثلا درریاضایت ویا دراثبات خالق ویااثبات مخلوق بکار میرود- لذا این منطق درمواردی که جزو ممکنات است پاسخگونیست یعنی شایدبشود و شاید نشود- بعنوان مثال گازهیدروژن وگاز اکسیژن تشکیل  مایع اب را میدهد ولی گاز هلیوم وگاز هیدروژن تشکیل مایع نمیدهد- برای حل مسئله بیادبه ساخت اتمی رفت وانجا مسله حل میشود- وبعضی ممکنات هیچگاه به مقدامات که بتواند به جزمیت برسد ندارد- جنابی بنام  اقای توماس هوف وبر- منطقی برای ممکنات مطرح کرده است که نام انرادرک مسابقه ای منطق نام نهاده است- که از قوانین احتمالات برخوردار میشود- فرض کنید مسابقه فوتبال بین دوتیم- که اظهارنظر نمیتواند همیشه قطعی باشد ایاشن درمنطق جزمی را منطق مستقیم مینامد واین منطق مسابقه ای را منطق غیر مستقیم مینامد زیرر دراین منطق- یکسری الگوهای ازپیش تعین شده مسئله را حل میکند که حالت نسبیت دارد مثلا  تیم الف پنجاه درصد از الگوی خاص برخوردار است وتیم دوم  سی درصد برخوردار است- درباره انسان جائی میشود گفت که از منطق مستقیم تبعیت میکند ولی بسیلرجاها از منطق عیر مستقیم تبعیت میکند لذا جزمیت درکل نیست شاید باشدوشاید نباشد- جناب افلاطون- میفرماید که انسان همیشه درعقل نیست یکنوع علاقمندی  هم در منطق قردتاثیر گذار است- که بصورت عشق وعلاقه وتعصب ولجاجت ظاهر میشود لذا رسیدن به حقیقت هم عقل وهم عشق را بایدلحاظ کرد که جناب اقای مارکس  باز این نکته را لحاظ نکرده است-اما جناب هراکلیت که اساس منطق  دیاکلتیک  اقای مارکس است به نظرحقیر ایشان بخوبی متوجه مطلب  ایشان نشده است-ایشان میفرماید این جهان دوبعد دارد یک بعد حرکت ویک بعد ثبات پس قوانین بایدبه هردو بعد را شامل شود- بعنوان مثال- رودخانه یک معنای ثابت است ولی رودخانه یعنی بستری خاص که دران اب  جاری است- اگراب حرکت نکند پس رودخانه نیست اما زمانی که اب حرکت میکند  رودخانه تشکیل میشود ویک معنای ثابت دارد  زمانی که انسان ازرودخانه عبور میکند زمانی است که اب هم هم حرکت میکند- به اب نه باید  معنای ثابت داد ولی به رودخانه میتوان معنای ثابت داد حال زمانی که بی عدالتی است نبرد باید باشد ولی این نبرد برای رسیدن به یکمعنای ثابت عدالت است درست مانند رودخانه- جناب هگل که بهترین نظر متعلق به استادعلامه مرحوم ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه است-   جناب هگل میفرماید همه چیز متضاد دارد ومتناقض دارد ومیفرماید پیوسته ضدی از ضد دیگری تولید میشود- لاجرم بایدتعبیر کنیم منظور اختلاف است قران میفرماید ما زنده را مرده بوجود اوردیم واز زنده –مرده بوجود اوردیم- – منظور این است  که  از مواد مرده وخام انسان دارای حیات رابوجوداوردیم واز انسان دارای حیات راتبدیل به مرده کردیم- درحقیقت اختلافات رابیان میکند درطبیعت مداوم درموجودات اختلافات بوجود میاید وتغیرات  عامل اش  حرکت از وضعی به وضع دیگر است یعنی وضع جدیداز درون وضع قبلی بوجود میاید—که باعث  پایداری میشود وتکامل جناب اقای  هگل به تکامل معتقداست درحالیکه به ظاهر یک حرکت دورانی است که به خالت اول میرسد واین مطلب را ایشان ازانجیل وتورات گرفته است تنهامذهب است تکامل کلی وعمومی را اثبات میکند- تنها تضادهای واقعی وتناقضهای واقعی درذهن تخیل میشود-اذا میتوان بخوبی   اشکالات جناب اقا مارکس را گرفت


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99