سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای ترامپ-بخش دوم-من در دانشکده شبانه بنام دانشگاه باز- یا بهتربگویم- ازاد- که بسیاری برای مدرک نمی امدند فقط برای یاد گیری میامدند- درس ادبیات ونقد ان گرفتم فقط یک درس- ادبیات درشرق مذهبی بود ودربارای وموتور حرکت فقط مذهبی بود- تا رنسانس غرب کم وبیش مانند شرق بود- وشرق اساسا الگوی جهان بود- بقول یک فرهیخته عرب کلمه- نهضت- همام معنی رنسانس رامیدهد به این معنی مکتب های مختلف اسلامی مانند داعش میخواستند رنسانس ایجاد کنند تحت احکام ومعرفت مذهبی خود دراورنند وایشان معتقد است که بهار ازادی وباز گشت به اسلام درجهان اسلام بدنبال یک رنساس مذهبی است یعنی نهضت است- بعنوان نمونه نهضت اسلامی تونس- رهبر سیاسی ان که یک معلم بود وپناهده به انگلستان شد مداوم درانگلستان به رهبران انگلیسی وامریکائی هشدارداد کهزا این حکومت فاشد تونس حمایت نکنید وانها کردند - انقلاب امام الخمینی رهبر باعظمت فکری ومذهبی تونس رانجات داد حال ایشان میفرماید این بار نوبت ما است-!! یکی از عجائب قران مجید وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ان است که تمام ژن های استعداد بشر به حرکت دراورد از درخت کاری تا شناخت کهکشان ودرخت سدرالمنتهی دربهشت- تمام علوم انسانی ودنیائی تاثیران در درنیا واخرت وتاثیر و متقابل اخرت دردنیال واخرت وهیچگاه اجازه نمیدهد این قوانین یک طرفه شوند ولی متاسفانه هرجا این نهضت نرسید چنین شد- استادی درکلاس دانشگاه ازاد تدریس میکرد- دکتری ادبیات ونقد انراداشت وبازنشسته- وزرات پست وتلفن بود- ایشان ادبیات ومذهب مال روستاها ی کشاورزی است- طبیعت بسیار شگفت انگیز استه وکشاورزی فرصتهای زیادی به انسان میدهد که انسان تفکر کند وبدنبال ادبیات است زمانی که شهرها مرکز صنعت شدند واز طبیعت جدا شدند وصنعت زمانی زیادی میگرفت وهرچقدر میخواستند کاربود-0لذا به سمت علوم صنعتی رفتند وادبیات ومذهبرا رها کردند- با صنعتی شدن روستاهای یزرگ همین بلیه سرانها امدعلتی که من به مذهب وادبیات علاقمندشدم برای ان است دریک روستا بیست خانوادهای که صنعت نقش کمی داردمتولد شدم که سه نویسنده برجسته به انگلستان داده است درحقیقت انسان بعضی ژن هارا خاموش میکند وبعضی ژن ها رابیدار میکند وگاهی درجاده درست وگاه ای درجاده غلط پرورش میدهد- ایشان فرمودند من ادبیات این میدانم که ریشه اخلاق عقلانی اشته باشدواخلاق ا عقلانی را   نمایندگی کند وضد ادبیاتی هستم علوم انسانی تجربی نمایندگی میکند علوم تجربی انسانی نوپا است وصیقل نخورده است وامدن این ادبیات ضربات مهلک به انسان میزند وانسانرا موش ازمایشگاهی میکند- این علم بایددرکمون رشد پیدا کند- مگرانکه کمک به ادبیات اخلاق عقلانی کند-در شناخت من- اساس ادبیات شناخت بدبختی های انسان وخوشبختی انسان است که کل اخلاق بدنبال این هدف است- به نظر حقیر- هنر دریونانکه به دراما وکمیک تقسیم میشد همین هدفرا دنبال میکرد وپر واضح است نسانیکه میخواهد تجربه کند- طبق امار علوم انسانی بیشتر خطا میکند وکمتر به سلامت میرسد ولذا دراما بیشتراز کمیک تاثیر گذار است وبههمین علت قران هم اصطلاح –فوز- رابکاربده است نجات از جهنم- جناب اقای ترامپ فرمودند من نمیدانم انواع مسلمانان مارا کدام به جهنم میبرند!!- لذا شما میتوانید یک صفت اخلاقی درادبیات جهان موردتوجه قراردهید ودرادبیات جهانمورد توجه قراردهید که جهان درقبل روی ان کار کرده است وسپس نقش انرا دربدبختی وخوشبختی موردتوجه قراد دهید ونمونه از غرور وتعصب که ریشه ان ادبیات دراندونزی هم متبلور شده است بیان کرد واز ادبیات جهان کد اورد وهمچنین از جناب خیام - درلندن بچه های ایران ی به من اصرارکردند که یک رستوران بروم ببینم که مخصوص لرد ها است لردهای انگلستان است- یک شب هم ولخرجی کن – اشپزی را نگاه کن وبعداز غذا رقص های کلاسیک لردها هم مشاهده کن- من رفتم بیشتر رستوران انگلستان از چوب ابنوس سیاه استفاده میکنند وفضا سیاه است یک استادی ضمنی یک اشاره کرد این بعلت سیاه بودن هوای لندن از دودهای سیاه ذغال سنگ که البته من ندیدم- ولی میگویند این دوده ها مانند باریکه کاغذ دراسمان حرکت میکند وبروی لباس هامینشید- انگلیسی مداوم ان لباس از نو میشورند البته اخیر تکنولوزی انسان راقادر میسازد- درحمام انهارخشککنند- شرکت هائی که لباس خشنک میکند لذا برای انکه تاثیر ان را کم کنند- رنگ سیاه را زیادکردند- مثلا ما رنک زرد ویاطوسی را مطرح کنیم ویا مکانندانگلستان مجسمه موش را زیاد کنیم- ویافیلم های جنگی را زیاد کردند- ومن شبی رفتم زمانی که به انجا رسیدم درحال غذا خوردن بودند سکوتی عجیب حکم فرما بود ویک موزیک کلاسیک مانند لایم لایت نواخته میشد واکثرا سن بالا داشتند ولباس گرانقیمت که بسیارهنرمندانه بود وبه خصویات جدید انها هماهنگئ داشت- جای خالی نبود یک پیشخدمت به من فرمودندکه درلابی بنشینم   شاید جائی خالی شود که من بعداز انکه صحبتم بادوجوان فرانسوی تمام شد رفتم- وبهمن گفت شمادرلابی که من سالونرا نمیدیدم- فقط موزیک میشنیدم متیوانید غذای سبک بخورید- درهمین ضمن جوان بسیارزیبا- که زیبائی فرانسوی –ایتالیائی داشت که من معتقدهستم تمدن فرانسهد هشتادر صد تمدن ایتالیائی است کهنرا تکامل داده است وبیست درصد المانی است اکثراروپا تمدن المانی دارند که به سبک خودشان تکامل دادند- وانگلستان وسط تمدن فرانسوی والمانی است- به ایشان گفتم شم اینجا میشناختید ویا شانسی امدید فرمودند مادرپاریس شهرت این رستوران را شنیدیم وخواستیم یک شب هم ولخرجی کنیم- من پرسیدم شما سیاسی هستیید خنده کرد وفرمودند البته- گفتم سیر سیاسی شما چگونه بوده است فرمودند سیاسی مااز اول دبیرستان شروع در درس سیاست واستادما سخت طرفدار اقتصاد امریکائی بود ومقلات زیادی به ما داد کار گروهی داد تدریسش کاردستجمعی بروی مقلاتی که دریک کارگروه انجام میدایم وما شیفته سیاست امریکاشدیم- سال بعد درس سیاست استادما کمونیست بود وایشان همین طور عمل کرد وبخصوص روزنامه کمونیستی هم میخواندیم وماهم شیفته کمونیست شدیم سالبعد استادما سوسیالیست تندرو وافراطی ورادیکا ل- سال بعد   استادما طفردار خرده بورژازی فرانسه بود وسال بعد سوسیالست بودیم حال که سال اخردبیرستان است ما دونفردریک گروه مطالعه کردیم وطرفدار سوسیالیست متعدل بانگاه به خرده بورژازی امریکایئ شد که حزب اقابسم الله الرحمن الرحیم- اقای ترامپ-بخش دوم-من در دانشکده شبانه بنام دانشگاه باز- یا بهتربگویم- ازاد- که بسیاری برای مدرک نمی امدند فقط برای یاد گیری میامدند- درس ادبیات ونقد ان گرفتم فقط یک درس- ادبیات درشرق مذهبی بود ودربارای وموتور حرکت فقط مذهبی بود- تا رنسانس غرب کم وبیش مانند شرق بود- وشرق اساسا الگوی جهان بود- بقول یک فرهیخته عرب کلمه- نهضت- همام معنی رنسانس رامیدهد به این معنی مکتب های مختلف اسلامی مانند داعش میخواستند رنسانس ایجاد کنند تحت احکام ومعرفت مذهبی خود دراورنند وایشان معتقد است که بهار ازادی وباز گشت به اسلام درجهان اسلام بدنبال یک رنساس مذهبی است یعنی نهضت است- بعنوان نمونه نهضت اسلامی تونس- رهبر سیاسی ان که یک معلم بود وپناهده به انگلستان شد مداوم درانگلستان به رهبران انگلیسی وامریکائی هشدارداد کهزا این حکومت فاشد تونس حمایت نکنید وانها کردند - انقلاب امام الخمینی رهبر باعظمت فکری ومذهبی تونس رانجات داد حال ایشان میفرماید این بار نوبت ما است-!! یکی از عجائب قران مجید وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ان است که تمام ژن های استعداد بشر به حرکت دراورد از درخت کاری تا شناخت کهکشان ودرخت سدرالمنتهی دربهشت- تمام علوم انسانی ودنیائی تاثیران در درنیا واخرت وتاثیر و متقابل اخرت دردنیال واخرت وهیچگاه اجازه نمیدهد این قوانین یک طرفه شوند ولی متاسفانه هرجا این نهضت نرسید چنین شد- استادی درکلاس دانشگاه ازاد تدریس میکرد- دکتری ادبیات ونقد انراداشت وبازنشسته- وزرات پست وتلفن بود- ایشان ادبیات ومذهب مال روستاها ی کشاورزی است- طبیعت بسیار شگفت انگیز استه وکشاورزی فرصتهای زیادی به انسان میدهد که انسان تفکر کند وبدنبال ادبیات است زمانی که شهرها مرکز صنعت شدند واز طبیعت جدا شدند وصنعت زمانی زیادی میگرفت وهرچقدر میخواستند کاربود-0لذا به سمت علوم صنعتی رفتند وادبیات ومذهبرا رها کردند- با صنعتی شدن روستاهای یزرگ همین بلیه سرانها امدعلتی که من به مذهب وادبیات علاقمندشدم برای ان است دریک روستا بیست خانوادهای که صنعت نقش کمی داردمتولد شدم که سه نویسنده برجسته به انگلستان داده است درحقیقت انسان بعضی ژن هارا خاموش میکند وبعضی ژن ها رابیدار میکند وگاهی درجاده درست وگاه ای درجاده غلط پرورش میدهد- ایشان فرمودند من ادبیات این میدانم که ریشه اخلاق عقلانی اشته باشدواخلاق ا عقلانی را   نمایندگی کند وضد ادبیاتی هستم علوم انسانی تجربی نمایندگی میکند علوم تجربی انسانی نوپا است وصیقل نخورده است وامدن این ادبیات ضربات مهلک به انسان میزند وانسانرا موش ازمایشگاهی میکند- این علم بایددرکمون رشد پیدا کند- مگرانکه کمک به ادبیات اخلاق عقلانی کند-در شناخت من- اساس ادبیات شناخت بدبختی های انسان وخوشبختی انسان است که کل اخلاق بدنبال این هدف است- به نظر حقیر- هنر دریونانکه به دراما وکمیک تقسیم میشد همین هدفرا دنبال میکرد وپر واضح است نسانیکه میخواهد تجربه کند- طبق امار علوم انسانی بیشتر خطا میکند وکمتر به سلامت میرسد ولذا دراما بیشتراز کمیک تاثیر گذار است وبههمین علت قران هم اصطلاح –فوز- رابکاربده است نجات از جهنم- جناب اقای ترامپ فرمودند من نمیدانم انواع مسلمانان مارا کدام به جهنم میبرند!!- لذا شما میتوانید یک صفت اخلاقی درادبیات جهان موردتوجه قراردهید ودرادبیات جهانمورد توجه قراردهید که جهان درقبل روی ان کار کرده است وسپس نقش انرا دربدبختی وخوشبختی موردتوجه قراد دهید ونمونه از غرور وتعصب که ریشه ان ادبیات دراندونزی هم متبلور شده است بیان کرد واز ادبیات جهان کد اورد وهمچنین از جناب خیام - درلندن بچه های ایران ی به من اصرارکردند که یک رستوران بروم ببینم که مخصوص لرد ها است لردهای انگلستان است- یک شب هم ولخرجی کن – اشپزی را نگاه کن وبعداز غذا رقص های کلاسیک لردها هم مشاهده کن- من رفتم بیشتر رستوران انگلستان از چوب ابنوس سیاه استفاده میکنند وفضا سیاه است یک استادی ضمنی یک اشاره کرد این بعلت سیاه بودن هوای لندن از دودهای سیاه ذغال سنگ که البته من ندیدم- ولی میگویند این دوده ها مانند باریکه کاغذ دراسمان حرکت میکند وبروی لباس هامینشید- انگلیسی مداوم ان لباس از نو میشورند البته اخیر تکنولوزی انسان راقادر میسازد- درحمام انهارخشککنند- شرکت هائی که لباس خشنک میکند لذا برای انکه تاثیر ان را کم کنند- رنگ سیاه را زیادکردند- مثلا ما رنک زرد ویاطوسی را مطرح کنیم ویا مکانندانگلستان مجسمه موش را زیاد کنیم- ویافیلم های جنگی را زیاد کردند- ومن شبی رفتم زمانی که به انجا رسیدم درحال غذا خوردن بودند سکوتی عجیب حکم فرما بود ویک موزیک کلاسیک مانند لایم لایت نواخته میشد واکثرا سن بالا داشتند ولباس گرانقیمت که بسیارهنرمندانه بود وبه خصویات جدید انها هماهنگئ داشت- جای خالی نبود یک پیشخدمت به من فرمودندکه درلابی بنشینم   شاید جائی خالی شود که من بعداز انکه صحبتم بادوجوان فرانسوی تمام شد رفتم- وبهمن گفت شمادرلابی که من سالونرا نمیدیدم- فقط موزیک میشنیدم متیوانید غذای سبک بخورید- درهمین ضمن جوان بسیارزیبا- که زیبائی فرانسوی –ایتالیائی داشت که من معتقدهستم تمدن فرانسهد هشتادر صد تمدن ایتالیائی است کهنرا تکامل داده است وبیست درصد المانی است اکثراروپا تمدن المانی دارند که به سبک خودشان تکامل دادند- وانگلستان وسط تمدن فرانسوی والمانی است- به ایشان گفتم شم اینجا میشناختید ویا شانسی امدید فرمودند مادرپاریس شهرت این رستوران را شنیدیم وخواستیم یک شب هم ولخرجی کنیم- من پرسیدم شما سیاسی هستیید خنده کرد وفرمودند البته- گفتم سیر سیاسی شما چگونه بوده است فرمودند سیاسی مااز اول دبیرستان شروع در درس سیاست واستادما سخت طرفدار اقتصاد امریکائی بود ومقلات زیادی به ما داد کار گروهی داد تدریسش کاردستجمعی بروی مقلاتی که دریک کارگروه انجام میدایم وما شیفته سیاست امریکاشدیم- سال بعد درس سیاست استادما کمونیست بود وایشان همین طور عمل کرد وبخصوص روزنامه کمونیستی هم میخواندیم وماهم شیفته کمونیست شدیم سالبعد استادما سوسیالیست تندرو وافراطی ورادیکا ل- سال بعد   استادما طفردار خرده بورژازی فرانسه بود وسال بعد سوسیالست بودیم حال که سال اخردبیرستان است ما دونفردریک گروه مطالعه کردیم وطرفدار سوسیالیست متعدل بانگاه به خرده بورژازی امریکایئ شد که حزب اقای میتران است؟؟-ادامه دارد

بسم الله الرحمن الرحیم

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99