سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است اقای است بنام-جناب دنیس مک اییون از کشر بلفاست –ایرلند شمالی- مدرس پیشین اسلام شناسی- متخصص در تشیع- شیخیه- باب وبهایت وبهائی سابق کهمن تصور نمی کنم که به پای طلبه یکسال برسد!!-مدتی هم در دانشگاه شیراز مطالعه کرده است- بقول خوداش درباره باب وبهائیت وشیخیه کار اکادمیکی کرده است؟؟ بهائی گفتند که ضد ما نوشته است !! ودرست میگویند ایشان یک کتاب دار 800 صفحه بنام ": مسیح شیراز:" یعنی جناب باب- ایا عقلا باب وبهائیت وشیخیه انهم بقول ایشان برا ساس-":اوصولیسم:" شیعه مطالعه شود این میزان صفحه خواهد داشت؟؟- ایشان هنوز متوجه نشده است که باب وبهائیت .شیخیه اینها ": اخباری هستند- نه اصولی زیرا کسی اصولی است که تمام مبانی خودرا درتمام ابعاد اثبات عقلانی کند-مانند ریاضیات—به نظروی اینکه چرا میرزاحسینعلی نری یعنی بها الله- من یظهر الله؟؟ پایمبر وخداوندمنان- به کردستان رفت وچهشد از انجا به به بغداد بازگشت ونیز مشخصا": مصدر امر:که به گفته بها الله در کتاب ایقان به دستور وی از کردستان به بغداد امد مناقشه ایمز است- این فرد کسی جز سفیرانگلیس دربغداد نیست-جناب اقای دکتر دنیس مارتین مک اویین- استاد زبان عربی واسلامی دانشکاه کمبریج یک معرفی راجع به کتاب –مسیح شیراز- نوشته است- میفرماید در قرن نوزدهم یک انشعاب بسیارمهم که همرا با پیروز در دین بود مکتب مذهبی اوصولیسم بوجود امد که قدرت رهبران مذهبی راز یاد کرد؟؟ قدرت رهبران مذهبی چه ربطی به اوصولیسم وغیر اصولیسم ندارد!! که این بخوبی شناخته شده است- کمتر تاثیرات اندرتوسعه قدرت شیخیه به موازات ان شناخته شده است- شیخیه با اصل نائب خاص برای خود خودرا کافرکرد وهرگز از اوصولیسم پیروی نکرده است و ادامه میدهد انشعابات نشات گرفته از شیخیه بخصوص بعدا درشکل گرفتن بابیت است ؟؟ که اصلا معنا نمیدهد!! شیعه ادعا داردقدرت روحانیت اش وکارز ماتیک اش در یک اغراق سنجیده شده؟؟!! در مرزهای اثبات شده مذهب الهی است- مگرقبلا نبوده است؟؟ مکن است یک اختلافات کوچکی با اخباری وجود داشته باشد – این کتاب به دو قسمت تقسیم میشود- اول- یکمطالعه چگونه شیخیه نشات میگیرد وبسیاز نزدیک به متد ارتودکسی میگردد وسپس بسیار غیر متد غیر ارتدوکسی میشود که جنبش بابیت را بوجود میاورد- قسمت دوم درحال چالش بابیسم است که چگونه- پس از سال 1850 میلادی روز اعدام اقای باب رهبریت باب بوجود می اید- اما کلمه ارتودو امروزه معنای ها مختلف دارد که اخیرا مطلب بسیار درست را میگویند - دیکشنری استند فورد- مثال می اورد- اقای ریس جمهور بیل کلینتون گفته اند که کار اقای هری ترومن با تاکیدارتودکسی بوده است یعنی صحیح بوده است—معنا قدیم جزمیت وقعطیی لذا کسی اوصولیسم است باید جزمیت وقعطیت داشته باشد پس اورتودکسی است- معنای دیگر این است که فرد احساس کند ویا تصور کند و ویارفتار کند امری که مدتها بیاد انجام دهد وبه معنای رسمیت پیدا کرده است- تنها معنای صحیح درمتن ایشان دوتا است یاجزمیت وقعطیعت ویا درست بودند چون نه بابیت ونه شیخیت هیچ گاه رسمیت پیدا نکرداگر برای خودشان است نمیتواند برای شیعیان صحیح باشد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99