سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- حزب توده ایران سومین پلنیوم کمیته مرکزی خودرا تشکیل داده است-قبلا بقول یک دوست من درانگلستان جزو حزب توده بود وبعدا مائویست شد وبه المان رفت که ان حزب را یاری دهد-میفرمودند حزب توده زغال همه را بادمیزند- حال ا زغال حزب توده را باد میزند- الا ماشالله کمیته فعالدارد؟؟!! ونسبت به اسلام هر دروغی را با اب وتاب بیان میکند- وقرا میفرماید دروغگویان رستگار وپیروز نخواهند شد- بهنحوی ترسیم میکند هرروز کارگران وزحمتکشان اول شلاق میخورند وسپ سر کار میروند میفرماید بعنوان نمونه کارگران معدن ": اق دره:"- اضافه کرده هم چنین رویداد های خطرناک ونگران کننده در مرز های ایران وبرخورد اخیرا درکردستان میان نیروها ی نظامی سرکوب گر و واحدهای –پیشمرگه حزب دمکرات کردستان---- سپس ادامه میدهد-در سیاست های روزحزب وضرورت سازماندهی کار زار های تبلیغاتی مناسب با رخداد های عمده در میهن اتخاذ کرد- این چنین وانود میکند که تا به حال درخواب بودن؟؟!! هیچ کار مثبتی انجام نگرفته است- درست مانند تبلیغات شاه وتبلیغات انگلستان برای شاه- شاه به نظرحقیر وقتیکه غرب  حزب ایران نوین راه انداخت- که یک اب ورنگی به ا یران بزنند- ویک تغیرات جزئی درایران وارد کنند هم دیپلمات انگلستان وهم دیپلمات امریکا فرمودند نفت چهل دلار شد اول بخاطر ایران- نتجه ان این بود تعداد زیادی از دانشجویان سرکرده کمونیست در اروپا از کنفدراسیون  انقلابی دانشجوئی بیرون امدند- که من از طرف یک گروه کنفدراسیون المان باچهار نفر دیگر به دانمارک برویم وسرکرده انقلابی انجا را متقاعد کنیم که به کنفدارسیون برگردد ومن نرفتم-تز ایشان بودن- که حال نفت چهل دلار شده است وشاه میخواهد ایران را صنعتی کند نباید اقدامی کرد زیرا اگرانقلاب پیروز شود وضع عوض خواهد شد ودیگر به ما صنعت مدرن نمیدهند وما مجبور هستیم- صنعت عقب افتاده روسیه راباقیمت زیاد بخریم ومسلما مردم ایرا ن نخواهند پذیرفت وامریکا هم انگولک میکند – اوائل حزب ایرانوین توجه مردم بخودشان جلب کرد ولی بازی بود ولی نقش یک حزب نسبتا مترقی غربی بازی کند شاه کارشکنی میکرد به موقع تکنیک را یاد گرفت حزب رستاخیز به اسم خوداش ایجاد کرد که بسیارمترقی تر از حزب ایران نوین بود- برای تمام فرهنگیان نامه امده بود که برای اوقات فراغات دانش اموزان طرح بدهید ویا دربارکتب درسی نظربدهید بهترین طرح استانی به تهران ارسال میشد دراصناف همین طور ودرارتش همین طور ولی همه بازی بود-چرا شاه به چند حزبی بازگشت نکرد چون طرح این بود یک حکومت محلل که اثبات اش بسیار اسان است بنام رهبری شاپور بختیار رل بازی کند- جالب است که برخورد فیزیکی ما بخاطر عملکرد حزب دمرات برعلیه ایران عزیر است ما درموضع دفاعی هستیم-چه استبدادی- رویدادخطرناک برای چه کسی است برای کسی هجوم فیزیکی میکند رویدادخطرناک معنا میدهد- ایشان نمیداند که اگر حزب کمونیست جبهه ازادیبخش دارد- اسلام چهارده قرن قبل جبهه ازادی بخش را شروع کرد وداعیه ورسالت ازاد کردن جهان از احمقها ونادانها وظالمین دارد وباید این دین گستره جهان را دربربگیرد به محض فراهم شدن شرایط بایداقدام کند- بقول امام راحل رحمت الله علیه بگرد تا بگردیم تا ثابت شود خداوندمنان با کسی است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99