سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-در اصلاح واحیای دین اسلام برادران سنی هر اندیشه ای را که جدید باشد احیای دین  واصلاح دین مینامند که متولی ان سرانجام به شکو ظعف در اثبات حقایق خود بادیگران میشوند منجمله جناب اقای غزالی از جهتی که شجاعت کم نظیری دربیان این حقایق گفته است- وشگفت است که راه حل بازگشت به بیانات رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدانند  ونه تنها مسائل حل نمیشود بلکه اختلاف بیشتر میشود-علت ان است که دانشمند باید ذهن را از اندیشه های زمان خالی کند- وهرقدم باید مستدل ومحکم عقلانی بر دارد ودرهر قدم به یقین عقلانی برسد- ه انکه ماندجناب غزالی پایه را عقایدکلی سنی بگذارد- ایشان درمهار نفس – با توجه به حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم- ترس از خداوندمنان را ملاک میاورد پس درتفکرعلمی هم میبایست ترس از خداوندمنان عامل اساسی باشددرطول تاریخ برادراناهل تسنن درشناخت مذب ناجیه به بن بست رسیدند بطریکه جناب غزالی انرا از راه عقل غیرممکن داست وبه تصوف واشراق  روی اورد- لذا یک حلقه مفقود رانتوانستند بیابند وان امامت است وبر ای خود فلسفه ها وعلم کلام ها وتفسیر قران علم حدیث ها ساختند کهدردی را دوا نکرد  وبه قول امامغزالی به تهافت  یعنی بی خردی این علوم اشارهمیکند به اضطراب در اندیشه های فرق  اشارت میکند مید پس از چهارده قرن تجربه برادران سنی ر اه وطریقت علم جوئی را بیابند انشالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99