سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به مقاله- اردوغان درتنگنای                           گزینش- از سایت- صدای مردم- طبق سنت حزب کمونیست- بسیار جاها از خوداش فرضیه سازی وسپس استنباط سازی میکند وحقایقی را جعل میکند- بعنوان مثال میفرماید اقای گولن با اقایان علوی وشیعه مخالف هستند- درحالیکه اقای گولن فرمودند دوستی باعلویان از نقش های محوری ایشان است وسپس گفته اند با اهل کتاب رابطه ویژه خواهد داشت براساس تسامح وتساهل که اصل امهات اسلام است وبا غیراهل کتاب هم رابطه مسالمت جوی خواهد بود واسلام دین خشونت نیست دین مهربانی واصل بسیارمهم ایشان-( هزیمت) یعنی خدمت کردن است وسرویس دادن است- نظر من این است که غرب دارای اختلافات درمحور های سیاسی هست از رادیکال ترین تامرتجع ترین اندیشه سیاسی رادارا است ولی درعمل تابع امریکا است مگر بر سر منافع مادی بشرطی که امریکا باج دهد سکوت میکند وگرنه مخالفت میکند ولی درضمن هوای امریکا را داردا- در امریکا گروه های مختلفی هستند ولی مثلا در مسئله ایران وحدت نظر پیدا میکند که یک دیپلمات امریکائی بنام اقای سیای برای فریب مردم خودشان وایران وجهان است که مثلا ایرانیان ازغرب مایوس نشوند یا کمونیست درایران رشد نکند وماندان ویک رنگ لیبرالیسم و مدافع حقوق بشر هم به غرب بزنند- چناچه تاریخ مصرف شاه تمام شد جای گزین داشته باشند- درکل غرب اول از ایدهای خوداش دفاع میکند وتحمیل میکند وچناچه نشدبعضی را میپذیرد وبعضی را نمی پذیرد واگر نشد ومجبور شد که بپذیرد موقت میپذیرد ولی بدنبا ل ان است که سیکل رابه چرخش دراورد وروز از نو وروزی ازنو تابه اهداف خوداش برسد وبایجند محور مختلف ومتضاد عمل میکند—جهموری اسلامی- یک محور تعامل باجهان دارد ویک محور حرکت بر اساس انقلاب اسلامی دارد- چناچه ما بین انها تضاد ایجادشد محور انقلاب مقدم است- با کمی دقت مشخص میشود دکترین اقای اردوغان درست مانند دکترین امریکا است- تز صوفیانه اقای گولن که ترکیبی از تسامح وتساهل به همراهپیشرفتهای علمی سطح بالا که به غرب نزدیک شود وتجه به نظریات مردم وبخصوص به بازی گرفتن جوانان است و وحدت جوامع ترکیه را که از هم دارند دور میشود وباهم دارای- ستیز هستند وحدت بدهد- دونقش در ترکیه پیدا شد نقش ظاهری را اقای اردوغان بازی میکند که اصل مهم احیا وپیشرفت اقتصاد ترکیه است- وانچه ازدست اش برامده است کرده است- وبامحور های مختلف سعی میکند که جلب توجه تمام ابرقدرتها ومراکز قدرت را بکند وهرجا تنواست باج بگیرد انرا انجام دهد بعنوان مثال- نفوذ واقتصاد ایران را درکشورهای سنی  سابق شوروی قفل کند هچنان که کرد ولی درتاجیکستان موفق زیادنبود- ولی سعی خوداش را کرد- وسعی میکند که درمنطقه حرف اولرا بزند وازهمه هم باج گرفت- حرکت ضد امریکا درترکیه اجتاب نا پذیربود تظاهرات ومقلات اکادمیکی بسیارقوی برعلیه اقای اردوغان درحمایت از غرب وضد امریکا بسیارقوی تر از ایران بود وتاثیر گذارتر- درنتجه کشورهای رادیکال منطقه بسیار دلگرم شدند وغرب مجبور بود این روند را تغیر دهد اهرم داعش وهابیت دیگرتاریخ مصرف ندارد لذا اقای گولن بعنوان توریسین اسلامی مطرح میشود ایشان کتاب های بسیار زیادی نوشته است درتمام ابعاد نظریه کلی داده استطرفدران ایشان این نظریات را تبدیل به برنامه عملی باجزیات کردند که هز حز کمونیست وجبه ملی دیگر گروهک درایران نکردهاند- وانراتبدیل به دروس دبیرستانی ودانشگاهی کردند که مثلا درامریکا دانشگاه شیکاگو همکاری کرده است ودرانگلستان دانشگاه منچستر وهزر دبیرستان درجهان هرجا که طالبان قبلا حضور داشته است ودرغرب بوجود اورده است که مسلما نسل مسلمانان درین منطق به این دبیرستا ن هاروی میاورند به خاطر سطح علمی ومدرن بودن انان است ودراینده نسل مسلمانان از داعش جدا میشوند- ولی نکته مهم این است این است به ایشان لقب امام دادند وکم کم خلف عثمانی به صورت مدرن مطرح کردند که ایشان اولین خلیفه اسلامی درترکیه ومناطق سنی نشین شود وعلت کوبیدن مجلس هم به همین علت است وحمایت ارتش از این نظریه نشان بر ان لست کهغرب این تصمیم راگرفته است درحالیکه اقای اردوغانمخالف این دکترین است ودرباطن باهم همکاری داشتند تا قبلاز کودتا-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99