سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-دیدی به عقب –صبح یک روز من ساعت نه وارد دانشکده ادبیات شدم هیچکس جز سه دختر خانم من ندیدم-تا ان دختر خانم هامن دیدند هراسان پیش من امدند وگفتند تعدادی دانشچودر حیاط دانشگاه شعار دادند که درواقع ششنفر بودند سه نفر گفته بودندچرا مرجع عالیقدر شیراز منظور حضرت ایت اللهالعظمی شیخ بهائالدین محلاتی رحمت الله علیه همهاش درباره حقظ حوزه صحبت میکند وراجع به دانشگاهها صحبتی نمیفرمایند خوب بود راجع دانشگاه هم ایشان صحبتی میکردند وسه نغر دیگر شعاردادند کسی به مرجع دستور نمیدهد بچه ها فکرکرده بودند که ان سه نفر کمونیست هستند وسه نفر دیگر بچه مسلمان هستند به زودی زد وخورد میشود همه فرار کردهبودند شایع زیاد بود که هرکس رادیکال باشد ولوحرفی شغلی بدست نخواهد اورد وکلاه اش پس معرکه است- من پیش بچه ها رفتم کناردیوار ارام کنار هم بودند وداشتند ارام باهم صحبت میکردند من پرسیئم چطور شده است گفتند ما درباره روز امتحان شیمی بحث میکنیم نزدیک پایان سال بود من گفتم دختر خانم ها میگویند شماشعار دادید گفتند ان یک بحث طلبگی بود وتمام شد هرکس انها میدید فکر میکرد تازه از پاریس امده است این امر یک خصلت تاریخی ایران است که منحصر به فرداست انشائاله درباره ورود تمدن اسلامی به ایران طبق تحلیل استاد مرحوم رجائی این موضوع مورد بحث واقع میشود که درایران بسیاری اطلاعات توسط فرزندان افرادی که مطلع بودند ویافرادی اهل ریسک بودند ودرضمن به مهارت خاصی مجهز بودند منتشر میشد بجه ها از بیرون به خانم های تلفنچی دانشکده زنگ زده بودند که اوضاع دانکشده چطور است اگرارام است مابیائم وسپس از همه شهرها مداوم باانها زنگ زده شده بود چناچه وضع مطلوب نیست بیاند وبچه های خود را برنند کاانها سرسام گرفته بودند ورفته بود پیش رئیس دانشگاه یا افراد را زیادکنید وایاما ستعفا میدهیم ومداوم این زنگ ها بود وبچه ساعت یازده بازگشتند وسر کلاس استاد دکتر شفیعی استاد ادبیات رفتم ویک دانشجو بلند شد واز ایشان پرسید نظر شما درباره این شعارچیست لطفا مارا راهنمائی کنید- ایشان فرمودند حضرت اقا ازاد هستند کسی حق ندارد برایشان امری راتحمیل کند ولی لطفا دانشگاهراتعطیل نکنید زیرا امتحانات به شهریور میافتد همبرای شما وهم برای سختی ها ومشکلاتی دارد ومن برای اولین بار پرداراوردم- .رژیم درذهن من نابودشد وازان به بعد دانشچویان مسیری را طی کردند وساواک هم در دانشگاه مسیری دیگری را طی کرد ومسلم بود این ترس بغلت عدم پشتیبانی مردم بود که احساسات سرد داشتند وبا گرم شدن انها جریان تغیر خواهد کرد من از سر گروه علت انکه دانشجویان خدمت حضرت ایت الله العظمیشهید دستغیبرحمت الله رسیدند واین جریان بیان کردند وایشان فرمودند فعلا حفظ حوزه در راس کار است ایشسان فرمودند اما رحمت الله علیه برنامهای ابلاغ کردند وفرمودند که اولین برنامه ایجاد حساسیت درمردم برای حفظ حوزه است وحداقل سه بار قم باخاک یکسان خواهدشد ودوباره احیا میشود تا جامعه به حرکت دربیاید واین حرکت مردمی که بقول خارجی بیادبوجود اید تا کشتی انقلاب از ساحل به دریا برساند وچناچه بعد در دریا موج ها ی بلندی ایجاد شد موتورهائی که بایددرکشتی باشد تا انرا هم سرعت دهد وهم موانع نابود کندباید . بکار بیفتد بعد خواهیم دید ایران به کمترین موتور که درانقلابات جهان بی نظیر است به یپروزی رسید وبقول استاد مرحوم رجائی اینهمام پیشگوئی حضرت رسول اعظم است که ایرانیانه در دین اسلام دربدو ورود سریعا تر ازهمه شعله های نور دیدند که خود اعراب ودیگرتمدنها ندیدند واین هم سنت ایرانیان است که درتاریخ بی نظیر است وجناب مارکس چنین تصوری داشت که هر گز درتاریخ رخ نمیداد وانفلابیون کمونیست مداوم موتور بکار انداختند تا مردم به سمت انها بیایند بر خلاف نظریات کمونیستی عمل کردند چناچه امروزه درکمونیستهای نپال وهند میبینیم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99