سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای – گری -لدرمن  که مدتهای مدیدی ریس بخش مذاهب وادیان  در دانشگاه- امروی- بودن در اهمیت مذهب شناسی-پنچ سبب بسیار مهم را بیان میکنند- ایشان میفرماید-تدریس مذهب شناسی کاری اسان نیست-برای هر دوره-تدریس  وسواس واضطراب خاص خودرادارد- وهمیشه سعی انسان درتدریس ان کامل نخواهد بود- در هسته اشتیاق  هوشمندی وفرایند دوران زندگانی من این موضوع که افرا را چگونه متقاعد کنم که مذهب شناسی رافرا بگیرند وجود داشته است- من بعنوان یک دانشمند مذهب شناسی- بهترین میدان انگیزه برای یادگیری اصول مهمه برای دانشجویان لیسانس را فراهم کنم برای بسیاری از دانشجویان- درباره بسیار یاز موضوعات دانشگاهی دارای وسواس واضطراب دارند که قبلا شکل گرفته است ویک دید بسیارباریک وغیر منعطف وسختی که حالت اکادمیکی به خود گرفته کهتصور میکند کهمطلوب است در یکخط منحی به ان رسیده اند- فرموش کردن در اساس یادگیری صرفا اصل اول است برای حیات روح وزندگانی برای غنی کردن وبدست اوردن یک روح مستقل وازاد بدون انکه تحتد تثیر خطابه های دیگران باشد- سیاستمدران به انها تعلیم میدهند- والدین به انها تعلیم میدهند-مدرسه به لنها تعلیم میدهند ولی شخصیت خودتان-راخودتان باید بسازید-برای انکه به هویت شناسی مذهب نایل شوید یابهتربگویم مطالعات مذهبی-کاری مشکل است- بعنان مثال رشته حقوق- را ه ائی روشن ومستقیم دارد- ورشته های دیگر بعلتی که پول ساز هستند قابل درک ودارای احساس خاصی میباشند درجاده انها افراد گام های محکم برمیدارد ازدانشج.ئی مقدماتی تا بالاترین تخصص- ازجوانی تا پیری-ازوابسته ونیازمند بودن به دیگران تا استقلال کامل=-درهرحال انها اینچنین فکر میکنند  والدین حاضر به سرمایه کذاری هستند- وبقول بازاری ها-ریسک خرید برای فروش- که اساس تجارت گفته میشود- .نیازمند کنترول وضعیت- وفراهم کردن شرایط لازم تا به نتجه دلخواه نائل شویم- نه انکه سعی کنیم که دیگران به ایمان واعتقاد خود انهار معتقد سازیم که میبایست انسان های ساده اندیش وارد پرونده مطالعات مذهبی کنیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99