سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بهگزارش «شیعه نیوز»، جمعی از دانشگاهیان عراق از جمله پزشکان و اساتیددانشکده های علوم پزشکی نجف با آیت الله العظمی سیستانی دیدار کردند.

این دیدار روز گذشته در دفتر معظم له انجام شد و به گفته یکی از حاضران آیت الله سیستانی نکات مهمی را بیان داشته اند.

دکتر باسم الزوین که در این دیدار حضور داشته در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی این دیدار را اینگونه روایت کرده است:

آیتالله العظمی سیستانی با اشاره به وضعیت عمومی عراق گفتند: نسبت به وضعیتعمومی کشور من شما را به حفظ وحدت عراق توصیه می‌کنم؛ از اینکه به دشمنبرای تفرقه افکنی بین عراقی ها فرصت دهید برحذر باشید.

* مهاجران را یاری کنید بدون اینکه سئوال کنید شیعه هستید یا سنی؟

ایشانافزودند: برادران مهاجر خود را از شهرهای موصل، رمادی و صلاح الدین یاریکنید و به آن ها محل اسکان و طعام دهید بدون این که سئوال کنید شیعه هستیدیا سنی؟ اهل سنت، شیعیان و مسیحیان همگی اهل عراق هستند که از هزار سال پیشدر این سرزمین به صورت مساوی زندگی می کردند.

 آیت الله العظمیسیستانی با اشاره به فتوای جهاد علیه داعش اظهارداشتند: هنگامی که داعش بهعراق هجوم آورد و به قتل و غارت و فساد پرداخت من فتوای وجوب دفاع کفایی ازجان مردم و مقدسات ضد بیگانگان دادم و این فتوا ضد برادران اهل سنت مانبود.

ایشان ادامه دادند: هنگامی که شما در الرمادی و سایر شهرهاجهاد می‌کنید، همانا از برادرانتان دفاع می کنید تا آن ها را از داعش نجاتدهید و در این شرایط شما فاتح نیستید بلکه جان و خون خود را فدا می کنید تابرادرانتان را در برابر خارجی ها یاری کنید.

* با اهل سنت نجنگید حتی اگر تمام شهرهای شیعه را نابود کردند

ایشانبا بیان اینکه در طول ده سال گذشته آیا کلمه ای از ما مبنی بر توهین بهاهل سنت شنیدید؟ یادآور شدند: هنگامی که فتنه و انفجارها و کشتار در اماکنیکه شیعیان بودند رخ داد و حتی بعد از انفجار حرم عسکرییین از من استفتاکردند و من گفتم با اهل سنت نجنگید، حتی اگر تمام شهرهای شیعه را نابودکردند؛ اخلاق ائمه و پیشوایان خود را به یاد داشته باشید که چگونه با کسانیکه به آنها اهانت می‌کردند برخورد می‌کردند و چگونه بدی را با خوبی پاسخمی‌دادند؟

 آیت الله سیستانی در بخش دیگری از سخنان خود در توصیههایی به حاضرین اظهار داشتند: خدمات خود را به همه و بدون تفاوت بین فقیر وغنی به صورت یکسان ارائه دهید و به فقرا، ایتام وضعیفان کمک کنید. بهاخلاق ائمه اطهار و پیشوایان دینی متخلق باشید و توجه داشته باشید که درشهر امیرالمومنین(علیه السلام) هستید.

* پزشکان نسبت به علم خود بخیل نباشند

معظمله یادآورشدند: هر کدام از شما که علم پزشکی را بلد است، نسبت به علم خودبخیل نباشد و همانطور که به اساتید خود احترام می گذارد، به کسانی هم که بهآن ها درس می دهد احترام بگذارد و بدانید که دانشجویان شما از کلام وافعال شما تاثیر می‌گیرند؛ پس سعی کنید برای آن ها الگوی حسنه باشید. 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99