سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه حمله به برجهای دوقلو-بخش هشتم-روز یازدهم هواپیماهای جت پایگاه اندریوس ظرف سه دقیقه بلند میشوند وروی پایگاه یک دور میزنند وسپس مینشیند که شاهدان عینی زیادی انرا میبیند ویک خبر نگار هم انجا بوده است انهم شاهد بودهاست افرادپایگاه سخت تعجب میکنند وفرمانده میگوید منهم تعجب کردم ولی دستور از ناسا چنین بود- هواپیما ی چهارم میگویند که سرنشنیان وخدمه پروازی فهمیدند دارد هواپیما مسیر اشتباه میرود وسعی کردن هواپیمای را ازدست هواپیمای ربا ها دربیاورند که کلملا یک حرف دروغ هستن از کجا فهمیدند اولا راه انحرافی میرونند درثانی انان از اول خلبان هواپیما بودند درثالث هنوز درپنسیلوانیا هستند به واشنگتن که نریسیدهاند فرض کنید این راه همیشه از کنار ساحل اقیانوس میرقته است انها هوا پیماهای رسمی بودند این چاتربوده است که مستقیم میخواسته برود پایگاه اندریوس از سه حمله قبلی هیچ اطلاعائی نداشته است که کاملا برخلاف قوانین نظامی است ومعلوم میشود حق استفاده از تلویزوین هم نداشتند سازمان امنیت ملی امریکا طرح را بدقت تمام میخواند ودستورا دقیقا صریح وروشن میدهد دراتش اگردستور صریح وروشن نبود حق عمل کردن ندارد واگر دستورداد عمل کند مقام دستوردهند زیر سوظن شدید است وبازجودی سنگین میشود- یک بار توی ارتش فرماندهمن به من گفت هرکس که از خارج به دفتر زنگ زد ویا درخارج شمارادید واسم کسی را برد که شما ایشان درواحد نمیشناختید لطفا به اطاق یازده راهنمائی کنید- روز که نزدیک مرخص شدن بودم گفتم من با سرویس نمیروم وبیادجائی بروم وایشان گفت اگر کار دارید نیم ساعت زودتر من شمارا مرخص کنم ومن تشکر کردم وسرساعت ازواحد خارج کنار واحد یک خیابان بود نزدیم نرده ها واحد یک خانم جوان سی سال زیبا بالباس بسیارزیبا وبسیار ارایش زیباداشت به من برخورد کرد وپرسید که جناب سرهنگ مثلا فرهاد دال رئیس ستاد در ستادهستند منگفتم چنین فردی ما نداریم رئیس ستاد ما- حسین –الف هست ایشان فرمودند احتمال دارد که ایشان به ریس ستاد هوا برد منتقل شده باشند من گفتم من اطلاعی ندارم ونمیدانم- فردا جریان به فرماند0 ایشان سخت عصبانی شد گفتم وفرمود به شما دستوردادم که هرکس نمی شناسی به اطاق یازده راهنمائی کن – من خواست باایشان درگیرشوم مگر با بچه طرف هستید ولی مراعات کردم وجریان را گفتم ایشان فرمودن این شق هم جزو دستور بود بعد رنگش پرید وفرمودند کهخانم ایشان زندگانی را برای ایشان جهنم کرده است وجان ایشان را به گلوی اش رسانده است واین خانم معشوقه ایشان است که میخواهد ان خانم را طلاق دهد وبا ایشان ازدواج کند وچون ان خانم دراین جا عواملیدارد ما هم تشخیص دادهایم حق با ایشان است این تاکتیک را زدهایم- سازمان امنیت ملی بیان کرده است دوعلت بیشتر نمیتواند باشد یا در شناخت روانی از اعراب اشتباه شده استویا تلقی از دستورات اشتباه بوده استدرحایلکه شق سوم هست که دراخر دستورات خلاف داده شده است اولا روانشناسی اعراب سوم است نه اول – اول ناسا است دوم اندریوس است سوم روانشناسی اعراب است- ادریوس تلقی اشتباه نداشته است مگربگوئیم همه چیز بازی بوده است- تلقی ناسا هم غلط نبوده است زیرا روز قبل دقیق عمل کرده است میماند روانشناسی اعراب قبل ازان بیاددید چرا ناسا دستورعدم اجرا بخش مهم مانور راداده است چناچه ایدریوس به موقع پرواز میکرد وهواپیما را اسکورت میکرد ومانع رسیده به برجها میشد ولی انها گوش نمیکردند وخودشان به برج ه میزدند محلی از اعراب وجود داشت که تلقی از دستورات اشتباه بوده است – ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99