سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله استاد دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی- من هم به خاطر دفاع از اسلام عزیز وادار شدم این مقاله رابنویسم که اگاهی خودم رابه محک بزرگان  تنقیح کنم=- قبل از وارد حشایه زدن به مقاله استاد با :" عنوان یواشکی از دیوار :" به معنای  یواشکی وارد حوزه گروه های بقول ایشان ": خودسر ": ومن انهارا گروه –فشار- می نامم-  ایشان فرمودند نخستین دلیل امتناع من  از نوشتن-ترس  است—اگر متنی بنویسم وطعن  ونقدی کنم-از خود این نیروهامی ترسم .اگر طعن ونقدی نکنم از دوستان خودم میترسم – عظمت اسلام دراین است که شفاف عمل میکند وبر ای هرعمل اش یامطابق عقل است ویا مطابق وحی است پس کسی نباید  بترسد  مگرانکه یاعقلانی فکر وعمل نمیکند ویا مخالف وحی است- بقول اقایان دگر باش- تا زمانی که موضوع برسر روش است اشکالی ندارد وترسیهم ندارد ولی زمانی که با اصول درگیر میشود وبقول ان طرف اب باید رگ های- اگزیست تنانسیالیزم باید داشت که این مکتب دقیقا برای این موضوع طرح شده است که درجهان  وبخصوص غرب گروه فشار- رانابود کند – انچنان که کر ده است- درانگلستان شماحق ندارید به کسی بگویئد- چرا شما فلان طرز لباس پوشید  ولی نظر خودرا دارید وبه نظر ان فرد هم باید احترام بگذارید وفقط قانون حق دار  قانون بسازد وفرد را مجرم بشناسد- جائی برای امربه معروف ونهی از منکر  نیست وگروه فشار از دیدگاه اسلام روشن کردن دست منافق غدار است بسیار پیچیده عمل میکند ومردم رافریب میدهد مانند جناب حضرت ابوذر رحمت الله علیه وحضرت ابن عباس رحمتاله علیه وحضرت اویس قرن رحمت الله علیه-تاریخ گروه فشانرمنفی از جناب حضرت هابیل علیه السلام وملعون قابیل شروع میشود وتا ظهور مبارک حجت تامه الهی صلواته الله علیه والسلم ادامه پیدا میکند  از مشخصات گروه منافق پیچیده ان است حاضر به گفتمان نیست ومایل به ضربه زدن وهدف سرنگونی است که تمام مراکز تبلیغ الهی زیر سیطره خود بگیرد ودین را چون مار به سوراخ براند  وگروه فشار مثبت باید چهره انها اشکار کنند وگمراهان ساده لوح را ازخطر غرق شدن نجات دهند-ماند داعش القاعده- سلطنت طلب-کمونیست افراطی – طرفداران غرب  استعمار گرد وغیره زمانی که شکست خوردند-حاظر به مذاکره میشوند که درسر منتظر زمان مناسب هستند واز هیچ حیله ای خودداری نمیکند ودرقدرت برای نابودی حق از هیچ عملی روی گردان نیستند- البته خداوندمنان بسیار پیچیده است ولی مسلمانان شفاف عمل میکنند وقران اجازه میدهد درنبرد همانطور که انان حیله میکنند شما هم حیله هائی که باعث نجات انهاهم میشود بکنید وگرنه برنده انها خواهند شد وبه ریش مومنین خواهند خندید!! وگروه فشار باید مردم رااگاه کند که علت اقدامات انها چیست- به جریان یهود درزمان حضرت دردوران بعثت بهخوبی گروه فشار یهود که سعی میکرد با بحران سازی وایجاداختلاف وتطمیع وتحریف ودیگرحیله ها اسلام را از پای بیاندازد ومسلمانان مجبور به عکس العمل وایجاد گرو های فشار شدند شخص پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم قبلاز بعثت گروه ای بنام-=حلف افضول- همپیمانان فرهیختگان را ایجاد کرد که جلوی فساد وزور گوئی .وادم ربائی ودیگرمفاسد اقدام فیزیکی کنند وفرمودند من همیشه به این پیمان دلبسته ام وبه ان افتخار میکنم واسلامهم  دنبال ان است- درعصر جاهلیت این گروه فشار منفی  اجازه هیچگونه تعامل سازنده وتعادل وهمدلی را نمیداد مداوم بر افراط گری وخودسری وجنگ طلبی وبرتری طلبی فیزیکی اصرار میورزید- وبعداز  رحلت جانسوز رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام بنابرفرموده ان عظمت دوباره ان عمل احیا خواهد شد وهم چنان ادامه پیدا میکند که دقیقا یک دانشمند غربی گفته است جهان بر روی یک گسل قرار میگیردکه مداوم –جائی میلرزد وشکاف برمیدارد کهمه مردم از تعجب حیران میشوند که چگونه این اتفاقات میافتد دربهت وحیران خواهد –درترس فرو میروند وکاری نمیتوانند بکنند جز مومنین ومرگ خودرا از خداوندمنان میخواهند-درحالیکه خود مقصر هستند که هم میخواهند راه کج برونند وهم به عافیت برسند وجاهلیت ثانی را کهقران پیشگوئی کرده است تحقق میدهند که سرانجام به بیداری میرسند وراه حقراتشخیص میدهند- انشالله- مجله چشم اندازایران-96

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99