سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم اخیرا دوکتاب بسیارارزش مند وگرانسنگ- یکی بنام گنجینه نور:" سئوالات مردم را امام صادق علیه السلام بزیورطبع اراسته شده است ودیگری بنام- پرسش های مردم وپاسخ  های امام بقر-اباجعفر- علیه السلام وصواته الله علیه واله والسلم کهتوسط حضرت محمد حسین رحیمیان رحمت الله  تهیه شده است که کتاب اخیرا در اینترنت اندوریدی است  را مطالعه کنید- برای اختصار گاهی قریب به مضمون خواهد بود-درباره عالم ذره یکی از شاگردان مبرز حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم حضرت جناب اقای زاره سلام الله علیه0سئوال میکند- حضرت میفرماید که نسل حضرت ادم مانندمورچه ارپشت ایشان خارج شدند- پس حضرت ادم علیه السلام وتاه والسلم وجود داشته است جایتعجب نیست که جسم درحد واندازه مورچه باشد وروح دراندازه خوداش شاید به این علت است که حضرت ادم علیه السلام بخوبی بر افراد اشراف داشته باشد فوری اقایان مترو قپان- وجب نزنند- وخودراخداوندمنان به انها شناساند در روایتی ناگهان نوری عظیم سفید وشگفت انگیز فضا پر کرد واز میان نور صدا خداوندمنان شنیده میشد تاثیراتفیزیکی ونورانیت های دورنیکه به انها جلوه ویاتجلی گفته میشود در شناخت وایجادانگیزه بسیار مهم است- امام میفرمایذ کهدرانجا خداوندتوسط فطرت وسرشت خداوندمنان شناخت یعنی عقل وشعور- واگرفطرت نداشت خداوندمنان را نمیشناخت وجالب انکه هستی خداوندمنان براساس فطرت اش یعنی عقل وشعور خداوندمنان رامیشناسد نهانکه شعاری بددون شعور عقل زمزمه میکند واین عظمت الهی است-حتی افراد پیامبران خودشان راهم شناختند منجمله حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وان نور را بهمثابه رویت الهی گرفتند یعنی خداوندمنان رادیدند دیدن ایات الهی درحدکمال عقلی رویت الهی تلقی میشود حتی درنزد عرفا- وان رویت رافراموش کردن در دنیا دوباره به ان درجه میتوان رسید- ازامام باقرعلیه السلام سئوال شد میتوان خداوند الموجود گفت امام فرمودندبله بشرطی ادبیات عرب لحاظشود ال یعنی خاص ومطلق وجود چیزی  جناب بوعلی سینا چون درزبان فارسی درک اش سخت است خداوندمنان وجود گفت یعنی همان مطلق وجود ودیگران موجود گفت یعنی ذره ای ازوجود دراین حالت در موضوع بقول حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم اثبات میشود یکی ابطال عدم الهی دیگری محدود وحد داشتن الهی یعنی بینهایت بودن الهی کهدرنتجه یگانگی الهی اثبات میشود نمونه دیگر ال اله است باز اله یعنی معبود ال که برسراش اله خاص که یگانه است دیگرقابل تشبیه نیست وقابل مقایسه نیست وحد وتعطرددیل برداشته میشود یعنی صفتی راتداشه باشد تعطیل شده است شخصی ازامام علیه السلام وصلواتهالهعلیه واله والسلم پرسید –ایا ینحدیث که شخصی تنها بگوید":لااله الا الله:" بهشت میورد امامعلیعه السلام فرمودند":حدیث درست است وسپس فرمودند اگاه باش! به راستی من ازشرو ط هستم-امام برای این است که فردبه خطانرود وعلم اش باجهل امیخته نگردد وراه درست رابتوانتشخیص دهد زیرا امامعالم وعقل کل است ووممکن است انسان درتشخیص بهغلط دچارشود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99