سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی با اپوزسیون خارج از کشور وبخصوص درامریکا وشخص اقای حسین لاجوردی-چرابا شکست فاحش روبرو هستید- مخالفین رژیم منحوس پهلوی در غرب حرف های منطقی میزدند- که جامعه روشنفکری ومردم انرا میپذیرفتند ودرواقع حکومت ها انها مخالف بودند ومردم ایران هم انهارا که درراس انها حضرت امام راحل عظیمالشان بودند قبول داشتند وتا انجا که میتوان میتوانستند عمل میکردند نبوغ وکاربلدی امام علیه السلام دراین جا بود که هرپله ای رابالارفتند مجبور نشدند که پایئن بیایند باصبر حوصله وفرصت کافی دادن به رژیم که بارهافرمودند خودتان را عوض کنید به مردم بپوندید ئبه اسلام بگروید خدا بدرد شما بیشتراز غرب میخورد ومردم راداشته باشید تاحفظ شوید به غرب اعتماد نکنید ومانندان-هرچه فرمودند عین واقع واز روی انصاف وحقیقت بود ولی رژیم کهانشاالله درماهیت واقعیت اش رامن اشکار میکنم چیزی مثبتی رانداشت- که واقعاباعث تعجب وتاسف بود- حال این امر درغرب برعکس شده است- که کم کم مردم به اهداف ایران پی میبرنند حتی درجهان اینچنین است وسیاست مداران ضد حکومت ایران هستند- اقایان اوائل کم کم پلکان مخالف بایاران ارام ارام بالا امدند دیدند ان تاثیر را ندارد حال خودرا به اخرین پلکان رساندند بر اندازی- اگر این هم جواب نداد مجبورمیشوند عقب نشنینیکنند یعنی شکست جالب این است که فرمان مخالفت مدنی کار ساز نیست چطور این فرمان کارساز نیست چون زمینهاش امده نیست ولی براندازی زمینه اش اماده است؟؟ وخوب فهمیدند تزودکترین رهبر طرفدارانی دارد اول اش سپاه است که میفرمایند زیادنیستند دوم روحانیت ان هم اندکی است حدا کثر ده درصد مردم-؟؟ سئوال در زمان شاه با انهمه فشار روی روی مردم ومذهب حداقل چهل درصدخانم ها حجاب داشتند چون حرف حسابی بود بقیه مردم پیوستند اساسا اسلام جز حرف حسابی حرف دیگری ندارد- حدیث میرفاید مومن ومسلمان ":نه ضرر میزند ونه ضرر را قبول میکند:" وبقول حضرت استادمعزز شهید ایت الله دکتر مترضی مطهری رحمت الله":چیزی کسی انراقبول نمیکند؟؟مرحوم دکتر شریعتی همین مطالب میفرماید ومرحوم حضرت استاد ایت الله زبرجد رحمت الله علیه باالهام از بیان حضرت استاد معزز جناب ایت الله مطهری میفرمودند که پس احکام اسلامی نمیتواند ضر ربرساند وهرجا ضرربرساند بایدتغیر روش دهد که این مطلب درفقه امام راحل علیه السلام است که فرمودندکه دراین مورد اگر جای گزین نداشته باشد حکم ثانونی بار میشود یعنی عقل حکم میدهد واز طرفی قران میفرماید ای پیامبر ما شما را به سمت نفرستادیم تارحمتی برای عالمین باشید پس احکام تمام رحمت افرین هستند- امروزه کره جنوبی باان چنان افرادبه ایران امد- چندین سال قبل روزنماه های کره جنوبی باوجودانکه باایران معامله ای داشتند کوجکترین مطلبی درباره ایران- کره شمالی – چین وحتی روسیه چاب نمیشد ولی اگر یک گربه رنگ سبز درخارج کرده بودندبا اب وتاب نوشت میشد واخیرا هرچه درباره ایران بود ترجمه مقالا ت امریکائی بود وایران هراسی به همین ترتیب بود وچراعوض شد چون سیاست امریکا بخصوص ایران وکره وغیره رانمیشناسد- منافع خوداش را میشناسد همان سیاستی که میخواهد در ایران ودرمنطقه باشد همان ساسیت هم درکره وهمان منطقه باشد- واصولی که مابیان میکنیم یک اصول خاص مذهبی نیست که دلیل عقلانی نداشته باشد- لذاکم کم این مطلب درجهان وکره مطرح شد که انها بهمین دردما مبتلا هستند مسئله این است کهامریکا تمام قوانین خود در مانند کره زیرپا گذاشت ولی مطلب رافش نکرد که حرف انه این بود که تراز نامه اقتصادیدر اشکارا برابر باشد ومثبت بهنفع کره نباشد کره فانتوم بخرد تا امریکا کالاهای ریز دیگربخرد ولی تکنولوژی گرانقمیت نخرد وگرانقیمت را از امریکا بخرد وکم بود تراز یا ازکشورهای دیگر جبران کند مثلا ایران ویا باگرفتن مالیات ووام جبران کند درحالیکه اقتصادامریکا وضع بهتری دارد واومیتواندچنین بکند ولی کره نمیتواند چون رقیبی مانندچین ندارد اینجا است یک دخترخانم دانشجوی حقوق دانشگاه سئول نامه سرگشاده به خانم کلینتون مینویسد وایاشن رااز روی علو عقل ناب محکوم میکند کهتمامشعارانه قلابی است وضد قوانین مطرح از قبل ازانها وسازمان های بین اللمل استتا انجا خانم کلنتون بیان میکندنسبت به کره بی لطفی شده است واعتصابات شروع شد وسرسپرده ترین حکومت امریکا در کره شکست خورد اقایان صلاح نیست چشمتان برا خاطره چند روز مرفه زندگانی درغرب کردن کهخودمیدانید فایدهای ندار اسمان وریسمان بسازید ودل سیاست مدران غرب وپیروان انها چند صباحی دلخوش کنید وهم بیانی که امام راحل علیه السلام به شاه وطرفدرانش گفت از نو مطالعه کنید شاید راه حل را بیابید -انشالله

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99