سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته وتالیف از کتاب گرانسنگ-(در) فضیلت زیارت رضوی- علیه السلام شفاعت والاف تهنیت وثنا-در نکته یکم- شفاعت درمنطق قرینان کریم بردو نوع است درحقیت بریک نوع است ولی دومرحله دارد- خداوند میفرماید-:" لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع:» برای انها-(مردمان- بخصوص مشرکین)- به خاطر قرینه شفاعت یاوری وشفیع کننده ای جز خداوند منان نیست- این حکم مطلق است از این نوع حکم زیادداریم- ومیگویئم منظور شفاعت مطلق است مانندانکه خداوندمنان رازق است-رزق بصورت مطلق متعلق به خداوندمنان است وغیره یعنی خداوندمنان شفاعت کننده است ودیگران شفاعت خواه هستنددرگاهی  وبابی غیر الهی نیست- درایه دیگری-": بگو شفاعت یکسره از ان خداوند است- بت کاره ای نیست- فرمانروائی اسمان ها وزمین خاص او است – فرمانفروائی  -بت هم اینجا نفی کرد واین فرمانفروائی مطلق است- چون فرمان روا است پس حکم ورفع حاجات بصورت مطلق باخداوندمنان است اما مسی ادعا کند مانندبت میتواند درامر شفاعت بصورت مستقل بدون اجازه وخواست الهی شفاعت کند این امر شرک است- ولی در ایه دیگر-کیست ان کس که جز به اذن او درپیشگاه اش شفاعت کند- بقول بعضی علما جمله دوپهلو  وشرطی شد- معنی این ایه این است که  با اذن میتواند شفاعت کند _ این اذن یکطرفه است در دعا دوطرف است یعنی کسی نمی تواند بخداوندمنان بگوید به من اذن شفاعت میدهی ویانمی دهی- خداوندمنان انتخاب میکند ویاقانون میسازد مانند فردی که کنکور میدهد ولی حق انتخاب بادیگران است-درایه بعد وجز برای کسی که (خدا) رضایت دهد شفاعت  نمیکند  که احادیث  شرط اذن را  مفصل بیان کردند- پس یکنوع بادومرحله شد  امرزش خواهی به همین ترتیب است- از رویات شیعه وسنی نیز به روشنی بر می اید که زیارت قبر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم موجب شفاعت است-دار قطنی سنی مسلک بااسناد خود از ابن عمر روایت میکند که رسول خدا صلواته الله علیه واله والسلم فرمود": هرکس قبر مرا زیارت کند- برمن واجب میشود که او را شفاعت کنم": ولی  جناب وهابی تمام این احادیث رد میکند وتصور میکند که مقام رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مقام الهی را پوشش داده ومخفی کرده وحتی تخریب کرده است درحالیکه خوداش این کار کرده است- درک نمیکند که مومن مقام اش از مکه بالاتر است وحتی حرمت اش از مکه بیشتر است جناچه حرمت مومنی را ضایع کنند خداوندمنان غیرت اش بیشتر ازان است که حرمت مکه را ضایع کنند در روایت است بخشش الهی در روی زمین یک صدم رحمت  الهی است وشان مومن درروی زمین یک صدم ان مشخص میشود فرد به بهشت میرود تمام حورالعین وفرشتگان درمقابل کرنش میکنند ان مومن  تعجب میکند که مادردنیا کاری نکردیم کمی هم که سختی کشیدیم به درجات که تصور نمیکردیم- رسیدیم ماحاضربودیم بیش ازان زجر وهزینه بپردازیم- حورالعین میفرماید ما هرلحظه دلهره داشتیم که از دین برگردی- ایشان میفرمایدکه دلیل عقلانی نداشت-لذا اقایان وهابی تصور میکنند حتی رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بسیار فر د کم ارزش ای قائل شوندکه خدای نکرده ارزش الهی کم نشود؟؟!!- عظمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در دنیا بخشش ولطف اش  یک صدم – بخششی ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99