سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به  گفتمان کیهان لندن درباره اقتصاد مقاومتی توسط دو کارشناس اقتصادی- گرچه من اقتصاد دان نیستم – ولی میتوانمک حرف اقایان را پنبه کنم- اولا بر خاف اقتصاد دانها ایران  درک دقیقی از اقتصاد مقاومتی ندارند- شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید واز وضع اقتصادی خود شکایت کرد وگفت اجازه میدهیم با بنی عباس همکاری ظاهری داشته باشم تا اقتصاد خودم رابرطرف کنم امام فرمودند قریب به این مضمون خسر الدنیا والاخر میشوی به همان میزانیکه خداوندمنان ایجاد بسنده کن واز خداوندمنان نیازهای خودرا بطلب ونمی خواهد خودرابه زحمت بی اندازی اانچه در دسترس شما است ازهمان جا شروع کن- وحتی درامربه معروف ونهی از منکر هم دستور همین است از کسانی که به شما ارادت دارند وشمارا قبول دارند شروع کنید مابقیه کارها در دست خداوند منان است درک این موضوع کمی مشکل است برای درک این موضوع به این عبرت خوب نگاه کنید- امریکا مخالف بود که به المان  واطریش وژاپونکمک اقتصادی کند ومیگفت بایدنصف انها بمیرند تا ادب شوند ولی مجبور شد کمک کند وبه چین  همین نظریه داشت به ان هم مجبور شد بیشتر بر ایب خوداش کمک کند به روسیه همین طور  باز مجبور شد کمک کند به مکزیک هم مینطور باز مجبور شد کمک کند که به ضرر اقتصاد امریکا بود اخیرا با کوبا شروع شده است دوم تا چندین سال پیش تمام کشورهای کوچک وجهان سوم نظریه اقتصادی ان بود که از امریکا خرید کنند وامریکا دران کشورها سرمایه گذاری کنند وثروت ان کشورها بیشتر درامریکابه جریان بیفتد واز سودان تکنولوژی مواد وکالای موردنیاز خودرا بر طرف کنند من جمله فنلاند وسوئد امریکا سر تمام اینهارا کلاه گذاشت بطوریکه همه به سمت اقتصاد مقاومیت رفتند حتی سویس وبه کمال دست پیدا کردند خود ایران درارتش گفتند تکنولوژی گلوله توپ  خانه وتانک را به مابدهید ندادند وگفتند تکنولوژی برجک تانک را وشنی تانک شنی زنجیر حرکت دهنده چرخ هارا بدهید ندادند حتی گفتنداجازه بدهید وما اروسیه تکنولوژی –ار- پی – چی موشک انداز ضد زره است  بدهید ندادند وگفتندجای ان موشک تاو گرانقیمت بخرید که همه جا به راحتی نمی تواندبرود شرایط ویژه میخواهد – اقایان میفرمایند میبایست تکنولوژی را از غرب خرید چنین چیزی رخ نمیدهد اگر میکرد میبایست سویس بخرد ویا مکزیک بخرد ویا کشورهای لاتین بخرد- درانگلستان تکنولوژی نظامی بسیارقوی است وبودجه نجومی دارد ومیخواستند یک هلی کوپتر ساخت داخل حتی بهتراز امریکای با کمک اروپای غربی بسازنند به هشتاددرصد رسیده بودند امریکا نگذاشت درب کارخانه ان را بستند یکی از دلائل شکست خانم تاچر شد وانوقت امریکا بیاید به ما تکنولوژی حساب شده بدهد کهارز بیار سنگینی داشته باشد؟؟ ودرضمن همچنان اقایان میفرمایند شرط گذاشته است اخلاق باید درایران امریکائی  باشد وارز ش هاامریکائی باشد وحتما باسیاست امریکا هماهنگی داشته باشد یعنی خسرالدنیا والاخره که خودا ش دارد کم کم تجربه میکند  این موضوعات چه ربطی  به اقتصاددارد؟؟- سپس اقایان میفرمایند که قدرت مصرف وخرید  درایران بسیار کم است وکارخانجات به پنچاه درصد کار میکنند پس تکنولوژی های گرانقیمت- به چه درد میخورد جواب میدهند که ایران سرتا سر بشود منطقه ازاد -منطقه ازاد یعنی جنس خارجی بیاورید وبا مالیات بسیار کم وسود کم بفروشید منطقه که قدرت خرید اولا ندارد ودر ثانی  دراذربایجان وگرجستان مناطق ازاد بسیارقوی ساخته شده است وهمه جا در منطقه درحال ساخت است وعمد انها جنس چینی است که مثل باران همه  جا باریدن گرفته است این فروش مالیات زیادی ایجاد نمیکند اقایان میفرمایند که پروژه های مهم سپاه بعهده گرفته است ومالیات نمیدهد اقایان واقع درک نمیکنند که کل سودمالیات استبرای مصارف دولتی ولو سپاه بکارمیرود ودرضمن تمام شرکتهای خارجی  بدستور امریکا همکاری با سپاه راتحریم کردندونقش این است که زیراب غرب رابزنند وجناب اقای روحانی بور کنند وهیچ کسی درجهان پول نداردجز غرب روسیه وچین گدای سامره هستند؟؟!! وسپس مفرماید دولت کوچک شود اول از کارمندان امنیتی باید شروع شود؟؟!! ودرثانی هرخارجی درایران سرمایه گذاری کرد اخر ایرانیان کاری کردند که متضرر شود؟؟- تمام بانک که باایران درغرب کار کردند چهارده میلیارد جریمه دادند پس دیگر حاضر نمیشوند که درایران سرمایه گذاری کنند  دراین مورد شخصا معتقد هستم که بانک های امریکا که دراروپا بودند ویا شریک با بانک های اروپائی بودند ضرر کردند درهمین حدود ومیخواستند شعبات خودرادر اورپا ببندد اقای کامرون فرمودند من یک راه حل پیدا میکنم وراه حل همین بود که به ایران کمک کردند پس بایدجریمه بدهند؟؟!!

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99