سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم- ارزش هدایت- الهام گرفته از سخنان حضرت حجت اسلام شریفانی رحمت الله علیه-در قران سی بار نام  نماز (صلوات) برده شده است- که هیچ عبادتی وعملی به این ندازه برده نشده است نشان از عظمت ان است ودلیل روشن این است که خداوندمنان انسان ر بر ای عبادت که درنتجه قرب اله ی بدست میاورد خلق کرده است وتمام عبادات واحکام هم بر ای این هدف است چناچه عبادتی وحکمی درجهت قرب الهی نباشد ارزشی ندارد فوق اش مباح است که اجرنه دنیائی دارد ونه اجراخروی واخرتی دارد- بالاترین وسیله حکم وعمل بر ای نائل شدن به نماز وقرب الهی- امر معروف ونهی از منکر است وبالاترین وسیله ای که این امربه معروف ونهی از منکر بوجود میاورد- ولایت العظمی است- اینولایت العظمی جاده است- صراط المستقیم که انسان را به قرب الهی میرساند واین ولایت هادیانی هستند که صراط المستقیم بخوبی میشناسند وهدایت باید به امرالهی باشد وامر الهی تنها بوسیله وحی الهی شناخته میشود هم درقران وهم درزیارت جامعه کبیر امام هادی علیه السلام این مطلب مذکور است ویک زیارت از امام هادی علیه السلام دروصف حضرت علی علیه السلام است هردوزیارا معیارها بر ای  شناخت امربه معروف ونهای از منکر وحقایقی که مومن خودا را باان محک بزندوجوددارد—دومعلم وجود دارد طبق حدیث یکی معلم ساکت که مرگ است- وودیگری معلم ناطق که قران مجید است  دو واعظان- امیرالمونین علیه السلام فرمودند کسی خیلی زرنگ است که بیشتر یاد مرگ میکند- ومیتوان گفت از سخن حضرت علی علیه السلام یادمرگ استعداد رسیدن به خداوند منان زیادتر میکنئد یعنی بقول حضرت  تولید استعداد میکند که درنتچه ان توشه زیادتری بر ای اخرت فراهم میکند درنتجه قرب ا هم نسبت به خداوندمنان زیادتر میشود همچنان که دردنیا مال وثروت چنین میکند- در روایت است فرد  دراخل تابوت صدا میزند که اگر خداوند منان  بخواهدانسان میشنود ومیگوید- ای برادران من- ای کسانیکه بدن منرا حمل میکنید- مواظب باشید دنیا وزمانه شمارا گول نز ند شما منرا تا دم قبر مشایع میکنید وخیلی زودمن را درنزد اعمالام تنها میگذارید ومن را رها میکنید تا میتوانید  تصویر مرگ را جلی چشمنتان بکشید- در حدیث است اگر روزی بیست ویکبار یاد مرگ کنید خداوندمنان به شما اجر شهدای  بدر واحد را میدهد واعظی چون مرگ شمارا بس است- امیر المومنین میفرماید- اگر مرگ حق است پس چر من اینقدر سرمست هستم؟؟


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99