سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش سوم سخنان استاد معزز حضرت ایت الله حائری شیرازی-رحمت الله علیه-دو راه موجود است یا انسان به اب میرسد وعلائم اب را هم تشخیص میدهد- ویا به سراب میرسد که نشانه های اب راندارد وسیراب نمیشود وبه هرطریقی در راه سراب به نهایتی واخر خط نمیرسید- ( چین کمونیست قبلا بیان میکرد کاربه دین نداشته باشید واگر مایل هستید دین دارشوید- از دین های موجود بخصوص انهائیکه اکثریت دارند بهره مند شوید بیشتر انها به تناسخ میرسیدند وچون فکر نمیکردند اشکال تناسخ را درک نمیکردند واخیرا نزد استادان تناسخ میرونند وانها میفرمایند شما در اینده درجسم فلان نوزاد متولد میشوید اخیرا امریکائی وغربی سکولار یک دکان ای مانند بت پرست درمقابل دین درست کردند  واین مطلب را به چین هم صادر کردند –اگر از المان تاسیبری سطح زمین ملاحظه شود درجائی درکشور بلغارستان دوبال مانند هواپیما به یک بدنه ای مانند وجودارد که میفرمایند این هواپیمائی بوده است بسیار مدرن کهکشانها رابرق اسا ی میکرده است وبه یک سیستم اشعه مجهز بوده است که زمین وموجودات را شکل میداده است این ملب درصف خرید کلائی که خانم جلوئی منکه یکمجله معروف فلسفی انگلستان مطالعه میکرد بیان کرد وایشان یک دکتری  سلول شناسی داشت وسال سوم فلسفه دانشگاه لندن بود- بیان میکرد وفرمودند اخیرا بر این مطلب ایراد گرفتند که چر اینها دوباره سری به زمین نمیزنند ومیگویند انها از محل خودشان کاملا بر زمین وبرکهکشان ها نظارت دارند وبه هرکس بخواهند الهام مسائل میکنند ودر کهکشان ها اعمال نفوذ دارند واخیرا کشف شده است که این وضعیت برابر فرشتگان اسمانی بخصوص حضرت جبرائیل علیه السلام است که ازماده مخصوص ان محل درست شده است ولی فرشته الهی نیست؟؟ خواستم بگویم کدام جانور این  طرح را ابداع کرده است این مطلب یک دانشجوی دکتری کشاورزی  چین کمونیستدر المان  به یکدختر  خانم ایرانی که دران دانشگاه دکتری مهندسی عمران میخواند گفته است که مذهبی است اولا درچین گفتند مسلمان همه یکفرقه هستند اختلافی دارند وراجع به شیعه چیزی گفته نمیشود ان دختر خانم فرمودند فرومول ساخت جسم وروح ان ان موجودات از کجا پیدا میشود- ایشان فرموده است- سئوال کلیدی است که تا کنون روی ان فکر نکردم وما عادت به فکر کردن دراین مسائل نداریم-) وقران چه زیبا میفرماید – که این ها کر وکور ولال هستند وقلب انها قفل است!!؟؟ ادامه همین مطلب بعداز رحلت  جانسوز  حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم رخداد وبقول استادحضرت فاطمه سلام الله علیها متوجه شد که اینان تاظهور حضرت مهدی علیه السلام  از را پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم باز گشت میکنند وتمام ان زحمات پیامبر اکرم  صلوالته الله علیه واله والسلم وحضرت علی علیه السلام بر باد میرود ایشان یک استراتژی بیداری ساز با چهار  چهار تاکتیک بکاربرد که تا امروز اساس شیعه شدن همان استراتژی است- اول مسئله طلب حق درمورد فدک است اگرخوب دقت شود ابروی وحماقت  وشیطنت اقایان رابخوبی روشن میکند که لیاقت رهبری ندارند-دلائل ان این است که اولا  که خلیفه اول ادعای حدیث کرد- دم درخواست شاهد کرد وشهادت  حضرت علی علیه السلام ودیگرا که انسان های پاکی بودند نپذیرفت ودرخواست سند کرد که درزیز سند امضای ایشان بود وفدک رابر گرداند وبه حضرت داد که نشان دادیکطرح فریبانه بوده است وجناب خلیفه دوم سند را پاره کرد ودوبار انرا بر گرداند و این مطلب مورد اعتراض مردم واقع شد که چه قضاوتی است دوبارفدک را پس گرفت وحضرت فاطمه سلام الله علیها درمنافع ان شریک کرد وحرف یهودیان کارگر فدک را دروغ نامید- کسی اندکی دران دقت کند میفهمد که اقایان لیاقت رهبری ندارند ودرمسائل وفقه صادق نیستند ومسائل بعدی بخوبی این مطلب اشکار کرد- دوم مسئله اتش زدن منزل حضرت فاطمه سلام اله علیهها است که ایشان دم در فرمودند حضرت علی خانه نشین است وبه مسجد نمیاید وان بازی دراوردند ونشان دادند که هیچ حرمتی ولو خداوندمنان ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را گوش زده است به هیچ گرفتند- تاکیتک سوم گریان بودند مداوم ایشان است کهعلت ان برگشتن مدم از راه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است واز همه مهمترمشخص نبودن قبر ایشان است وراه ندادن بزرگان دین مخالف ایشان ومردم که فرمودند من از انها راضی نیستم که این اخری بیش از همه عقلای رابفکر فرومیبرد وشیعه میسازد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99