سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- یک عده مزدور که خودشان بعنوان کارشناس اسلامی وایرانشناس واخوند شناس درغرب نشستند پول میگیرند سیاه بازی درمیاورند وجوامع وایرانیان نا اگاه فریب میدهند- درباره امام الخمینی رحمت الله علیه عظمتی جرئت انکه ایشان درواقعیت وحقیقت اش معرفی کنند ندارند ولی تاریخ سرانجام انر کشف خواهد کرد همچنان این موضوع برای ائمه اطهارعلیهم السلام رخ داده است- شخصیت امام الخمینی رحمت الله علیه ازنوع انقلاب اش که پاکترین وانسانی ترین انقلابی در دنیا رخداده است ودیگر جز ازایشان تقلیدشود رخ نخواهد داد تارخ معاصر شاهد است اصلاموردتوجه به عمد نیست ولی گروه هبانی تصور میکنم درزنجان بود درانقلاب به سربازان دستور تیرداده بود دستگیر وظرف مدت کوتاهی محاکمه شد انه مبرای انکه تشخصیص داده شود دستور اصلی چه کسی داده است که بعدا معلوم شد شخص خوداش این دستور داده است تیرباران شد سروصدا شروع شد بایددرمحاکم دادگستری باید ماکمه میشد شایدازروی ترس است ویادیوانه شده است ویافرماندهی دستور داده است وغیره –اولا باید حضرت قائد انقلاب کهدم از روش تحقیقی میزنند که من هم انرا قبول دارم بایدتحقیق کرد اول ایدولوژی ایشان مورد تحقیق قرارداد- بزدلی ومزدور بودن اقایان ازهمین جا مشخص میشود که جرئت اینکارا ندارند خوب بفرماید شیعه ضد حقوق بشر است وجانی میسازد- دوم ایا ان عظمت بر اساس ایدولوژی خودعمل کرده است ویانکرده است- حجاب جزو ایدولوژی ایشان بوده است ویانبوده است اگر بوده است این شرو ور ها چیست میگوئید شراب بایدممنوع شود جزو ایدولووژی بوده است ویانبوده است ودیگر قضایا اینها رابعنوان جرم بر ای ایشان درنظر میگیرنند- اما یک عامل منفی تعداد اعدامی ایران است- من این قضیه راباز کنم- درنگلستان تعداد جاسوسی دران زمان بر ای شوروی بین سی شش درصد تا چهل وپنج درصد بود یک زیر دریائ امریکائی به یک زیردریائی انگلستان درجزیره ای بهم میرسیدند وزیر دریائی امریکائی اطلاعاتی به زیر دریائی انگلستان میداد روسها از طریق جاسوسان اش از این قضیه مطلع شد وزیردریادی خوداش به ان محل فرستاد ولی کسی را دستگیر نکردند- چرا برای انکه ابروی انگلستان میرفت سقوط میکرد درحد یک کشورجهان سوم وحتی پائین تر از عربستان سعودی که ته جدول بود دربرزیل وارژانتین مدتی مبارزه با موادمخدر شد ابرو.ی هردو کشور رفت وتعدادی بیگناه کشته میشدند که نودونه دصد بی گناه نبودند دربین نبرد پلیس باقاچاقچیان بخاطر فقر شدید بهخاطر پول مواد مخدر را جابه جا میکردند این افرادی که فرار میکردندپلیس میزد تعدادی هم بی گناه بودند عده ای هم بهخاطرفقر دست به اینکار میزدند کمونیست هاادعا کردندچناچه ارژآنتین کمونیست شود همفقر ریشه کن میشود وهم موادمخدر واگرامریکا بخواهد انرا توسعه دهد ششهزار بمت هیدرژنی روی سر اش می اید درایران همین مطلب چپ میگفت وراست هم علت را به رژیم نسبت میداد تنهاراه همکاری با امریکا است- قدرت قاچاقچیان زهدان دراوئل انقلاب وحشتناک بود تمم افسران ضد مواد مخدر دم منزلشان ترور میکردند میتوانستن هرجا کهبخواهندبمب منفجر کنند وحتی به راحتی پالایشگاه باموشک بزنند امروزه این افراد کم نیستند از قدرت نمائی میترسند شل بیایند ایان را ماننندافغانستان می بلعند درتهران هم امنیت نخواهدبود چطور درفرانسه وبلژیک وحتی امریکا فرد رامیکشند درحالیکه میتواند دستگیر کنند-دلیل اش این است که پی بردند جانی است ومحاکمه به ضرر ابروی امریکا است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99