سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی انتقادی بر  مقاله اقای نیکروزاولاد اعظمی باعنوان":در وصف زبان پرخاشجوی فرخ نگهدار= تئرویسین گروهگ- چریکهای های فدائی خلق)در روزنامه ان لاین – کیهان لندن-در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام دونفر به جائی دور از مدینه رفته بودند مثلا شام ودرباز گشت در وسط  بیابانی به چادربزرگی برخورد کردند که شیخی درحال عبادت بود واشارت کد به داخل بیاید واشربه واطعمه فراوانی هم مهیابود پیشانی اش پینه بسته بود وسوره های بلندراارام میخواند ودر کوع وسجود صدای قل قل ماننداب که ذکر میگفت به گوش میرسید که خیلی دلنشین بود عبادت اش که تمام شد بااقایان خوش وبش کرد انهاپرسیدند شما ازکجا عازم مدینه شده اید- فرمودند من اصالتا اهل مدینه هستم خیلی اندونفرتعجب کردند-که چنین شخصتی را نمیشناسند ومدینه چه عظمتی رادارا است-یکی ازاندونفرسئوالکرد نظر شما درباره اختلاف اصحاب چیست ایاشان فرمودند من صوفی هتم خودم رابا ضدارزش های تهمت وغیبت تیره وتار نمیکنم- یکی دیگرئوال من یک برنامه تفریحی را میخواهم انتخاب کنم وشرح داد نظر شماچیست ایا شما اشکالی دران میبینید- ایشان فرمودند شما صاحب درک وفهم واجتهاد .استنباط وذوق وسلیقه والائی هستید- به رای خود عمل کنید- اندونفر به نزد علی علیه السلام رسیدند وجران مسافرت را شرح دادند ودرضمن درباره ان شیخ هم دادسخن دادند وگفتند انفرد را شناسائی میکنیم وبه نزد شما می اوریم- حضرت فرمودند ان فرد را شناختید گفتند خیرعجیب است اهل مدینه است وما از ایشان اطلاعی نداشتیم امام علی علیه السلام فرمودند ان شیخ شیطان بود وان نماز  که در باطن به ریش شما میخندید بر ای فریب شما بود این جناب شیطان از شیاطین انسی مقیم غرب بسیارباهوش تر است- در تیتیر نوشته است- تا کنون سه سایت که با تاس اصلاح طلبان حکومتی میلغزند ویک سایت شناخته شده دیگری که نزدیک به مرام کمونیستی از انتشار این مقاله امتناع کردند- امیداورم امکان انتشاران درکیهان لندن داشته باشدمسلم است که کیهان لندن مقاله شمارا چاپ میکرد کیهان اقای مصباح زاده یک روز درزمان سابق چالشی باشاه نداشت وازتوبره درباره پول های هنگفتی برای خریدن دستگاه چاپ گرفت ویکروز هم سانسور نشد وخانم ایشان درمقاله که امروزههم در روزنامه انلاین ان موجود است وروزنامه کاغذی دیگرچاپ نمیشود موجود استمرقوم کردند سعی ما براین بود که سکولارغربی را درمدرن ترین وضعیت اندرایران نشر دهیم که دقیقا  ایده  شماطبق گفته شما دراین مقاله همین است ومطابق خواست غرب هم است- ودرمقاله خود حمله سختی به اصلاح طلبان کردید که ادم های کودنی هستید وافراد کودنی راهم به مجلش خبرگان رهبری فرستاید که به حذف ولایت فقیه منجر نمیشود وحکومت دردست سکولارهای غربی نخواهدافتاد وفقط رای  ونظریه ولایت العظمی فقیه را درباره بعضی مسائل تغیر ایده ورفتارخواهد کرد ایا شماتوقع داشتید کسانی برای مجحلس خبرگان رهبری انتخاب شوند که برخلاف قانون اساسی ومنشور مجلس خبرگان عمل کنند؟؟ این بیننش  قوی سیاسی شما است ویا بقول  جناب استوار کریمی فهمیدید که کفگیر به ته دیگ خورده است میخواهید وعده سرخرمن بدهید که داستان جالبی دارد- ودرضمن فراموش کردید که جناب فرخ نگهدارکمونیست دواتیشه است وکمونیست مرام وسبک خودرا دارد ونمیتواند  نمیتواند از خلق جدا شود وبه نماینده امپریالسیم امریکا رای دهد وباان اشتی کند چه بختیارباشد وچه رضا پهلوی که شما ایشان راکودن نشنانسید ومخالف باشاه را حماقت وکودنی بدانید- ایران از اغاز تا امروز تماما یک فرهنگ دینی داشته است وحتی چهارشنبه سوری وعیدنورزی جنبه مذهبی داشته است چگونه میفرمایئد درضمن مذهبی بودن یک فرهنگ ملی سکولار داشته است ایا ان درنیمه پنهان ماه ب.وده است که یک سمبل بزرگ ان همین چهار شنبه سوری وعیدنوروز است؟؟!!- مینویسد- رفتار وسرنوشت سیاسی": فرخ نگهدار در زیره سیطره حوادث ورویداد های ناشی از استمرار بی کفایتی نظام جمهمری اسلامی نیز مبعث از ان است –به این جمهوریگره خورده  وظاهرا از بالا وپائین پرتاب شدنش درچنبره چنین نظامی ازقاضی وجدان خود است ومحنت دست وپا شکستناش را به جان میخرد چرا که ازاین  رهگذر میتواند خویش رادرکناربروبچه های ": اتاق فکر": وان کاشف شیعی-= امام الخمینی رحمت الله علیه=مرعوب شده درفرهنگ شیعی- بیابد- منظور ایشان این است که بارها درمقاله به ان اشاره کرده وشرح داده است که روحانیت در جهان افراد بی کفایتی هستند- درمقابل این رهبران سکولاربودندکه درغرب برخلاف میل عوام که مذهبی بودند برانها  نظریات خودرا تحمیل کردند وانهارا وادار کردند که شما میبایست راه مارا؟؟طی کنید ایشان دقیقامطلب را نمیداند که خود بزرگان مذهب ودانشمندان مذهبی رنساس رابجود اوردند مانندجناب لوتر وگالیله  وجماعت بخوبی پی به فساد بعضی روحانیت برده بود ودراین را مبارزه کرد وجان خود راداد تا کم کم کل جامعه بیدار شد ولی بعدا به علم ودانش ودنیای سکولار از طریق مسلمانان اگاه شد ودران جاده گام زد البته تعدادی هم سکولار شدند ومذهب بعلت تحریفات وکمبود قوانین بخصوص درامردنیائی مجبور به عقب نشینی شدند ومدتی درایران حداق درزمان دوران پهلوی سکولاریسیم هم درایران تجربه شد وچون کارکرداش منفی بود ودانشمندان اسلامی این مرزوبوم با اشکار کردن حقایق اسلام مردم دوباره به صحنه باز گشتند اینبی کفایتی که به ایران نسبت داده میشود دقیقا عقده شکست خورده سکولارها است که حتی درغرب ایرانیان سکولارهم ازدست داده اندنمونه ان همین روزنامه کیهان لندن است که انلاین ان مجانی است  وجناب فرخ نگهدار اگر کوچکترین امیدی به شماداشت قعطا به سمت ایران جمهوری اسلامی گرایش پیدا نمیکرد ودلیل اش گرایش حزب توده وشوروی وچین وحتی رومانی وکوبا  به انقلاب ایران بود وامروز کمونیست ها وسوسیالیست امریکای لاتین ایران بر ا امریکاترجیح میدهند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99