سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- تدوین وتلفیق بیانات حضرت استاد مجاهد ایت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه  انسان  تا دم مرگ میبایست زجر هم بکشد واز عقبه های سخت عبور کند- دم مرگ به او مژده وبشارت میهند که مشکلات وترس وحزن تمام شد-به نظرحقیر حکمت درستی دارد- انسان درضعف بقول حضرت استاد شهیدمعزز علامه دکتر  ایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه –روح جمعی  دارد که بسیارقویب است وروح فردی را کنار میگذارد وبه محض انکه به قدرت رسید وبه اطمینان رسید روح فردی غالب میشود وروح جمعی  ضعیف میگردد تاریخ اروپا وغرب وکل جهان این تئوری را بخوبی اثبات میکند به میزانی که انسان قدرت دارد وامکان داردخواسته اش هم زیاد میشود یک صفت برتری طلبی است که اوج اش که درشاهان درشرق رخ میداد تمامیت طلبی است واگر کسی جلوی خواستهاو ایستادگی کند ادنارلین بشدت ترشح میکند که عصب به ارامش برساند ادنارلین محصول عجیبی است ز مانی که تحرک میخواهد مثلا در زمان زلزله فرار کند ترشح میکند گاهی بعللی نه کیلومتر درکوه ودشت میدودتااز خطری خودرا نجات دهد وگاهی ادنارلین میخواهد جلوی هیچان بیش از حدرا بگیرد وزیادان باعث خرابی اعصاب وسپس کلیه وروده وغیره میشود دو کار متضاد را انجام میدهد  حتی فرد بفکر نابود کردن رقیب می افتد- به اصطلاح کلاف ازدست اش درمیرود- استاد معززحضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه یک بیان طلائی داشتند که انسان همیشه یا به چپ میرود ویابه راست ولی  فرهیختگان متوجه میشوند که بایدراه تعادل طی کرد که همان عدالت است- ولی هرگز این ر اه را پیدا نخواهد کرد وبرای انسان پوشیده است فقط خداوندمنان است که این راه رامکشوف میکند واشکار میسازد ولاغیر امامان پاک صلواته اله علیهم الاجمعین که در روی جاده تعادل حرکت میکردندطرفداران انهاگرچه رو به رشد بودند ولی دراقلیت بودند گروهی صوفی ابوموسی اشعری میشدندویا رادیکالیسیم اسماعیلیه میشدند علویان سنی رادیکالیسیم از اسماعیلیه تقلید کردند وبخش عمده انها بعدا اسماعیلیه شدند- اصطلاح کوثر یعنی کثرت بسیار زیاد خیر هم شامل نبوت رسول اکرم وقران ودین اسلام میشود ولی درنماد حضرا فاطمهه سلام الله علیها این اصطلاح اشکار شد شاید بر ای ان باشد خانم ها درجاده عدالت پیچ وخم زیادارند یعنی حضرت اش صلواتهالله علیها الاف وثنا در روی جاده تعادل حرکت میکند خداوند منان صفات عظیمی وقدرت عظیمی به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اهل بیت مکرم اش داده است که به دیگران درحد سر سوزنی داده است که چهارتا ان بسیارمهم هستند—علم- غفران واحسان وبخشش وهدایت- که درسط عظیمی است ودر اخرت شفاعت- در روایت ها است همانطور که استادمعزز حضرت ایت الله حائری شیرازی فرمودند هرامامی فرموده است که اگر از من اطاعت کنید دراخرت شفاعت من نصیب شما خواهد شد یعنی  فرمود مومن میتواند شفاعت چهارده معصوم علیهم السلام وتهنیت راجمع کند ودرجات بهشتی خود را بالا ببرد مسلمان را تعریف کردند که اهل نیکی است ووباید بر اساس ایمان وتقوی عمل کند ود این را صبر داشته باشد واز همه مهمتر بدی را بانیکی جبران کند که یک عقبه بسیارسخت است این کار حضرت علی  علیه السلام در طول زندگانی اش را انجام داد ونتجه در زمان اوائل عباسیان اشکارشد کهحزب علوی سنی وشیعه بوجودامد این امردرازمدت است- بعضی ها میگویند ان اجتماع وروح جمعی که اول انقلاب بود دیگرنیست وباید گفت نباید هم باشد- زیراعلت تامه مبارزه ان با طاغوت بود که به نتجه رسید حال باید روح جمعی در کاربردهای دیگری خوداش را اشکار کند مانند کتابخانه سازی-مدرسه سازی  وغیره-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99