سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-چهره تان راتغیر دهید!! زمانی که بقول شما انسان  ها از کوچکترین اصلاحات نا امید شدند وخداوند منان هم اجازه انقلاب بدهد- انقلاب میشود  زمانی که شرایط مانند ان باشد-که قطاری از ریل خارج شده است وبه سمت دره- درحال حرکت است- باز گشت ان به ریل سربلائی وسرپاینینی دارد وشرایط رسیدن به ریل هم به دست نداز هائی که از خارج ویاداخل تعبیه میشود بستگی دارد  لذا درای اصلاحات هم هست ولی در روی ریل اگر از خارج وداخل دست انداز نداشته باشد درحال تکامل هم میباشد ولی سرعت یکنواخت روبه پیشرفت دارد ولی اگر دست انداز داشته باشد اصلاحات هم دارد- سی وهفت  سال پیش وضع جهان بهتربود یا اکنون وحال؟؟!! چند انقلاب صحنه را با شکست ترک کردند وریل عوض کردند وخود شما دراین سی وهفت سال چه میزان درتغیرملت ایران بهنفع خودتان موفق بودید پس سی وهفت سال دیگرهم چنین خواهیدبود!! جنگ –جنگ تا پیروزی که همیشه ادامه دارد درابعادی به پیروزی رسیده است وطیف نوراش بیشتر از دیدچشم شما است!! ودربعضی ابعاد درمیانه راه است- شماهمبیادطبق فرمول خودتان یاتغیر کنید ویاشمارا تغیر میدهد واین بعید نیست حوصله میخواهد- شماهم به خون تازه و.بدست اوردن کارت های اعتبار نیازمند هستید- که این که میفرماید مانقد میکینم وراه حل نمیدهیم شما یک سایت- نماینده دات کام درست کنید ونماینده ای هم انتخاب کنیدکه هم نقد کند وهم راحل نشان دهد که هدف نهائی شما این است-!! وبر ای خودتان هم چنین بکنید-دم از دمکراتیک زدید ولی هیچ میز گردی کگه نظریات مختلف دران  جمع شود ارائه ندادید- شماهم  شورای خبرگان  ومجمع تشخیص مصلحت- وخبرگان رهبری دارید ولی رو نمی کنید نظر این است بادمکراتیک این سه شورای استراتژیک را قیجی کنید واز طریق  اله وناله وشکایت غربی وشرقی وعکس ها داخل کشور تشخیص مصلحت وراه وچاره ونقد واحیانا راه حل نشان دهید وخداوندمنان را فراموش کردید بادم تان گپردو میشکنید که حداقل شغلی مناسب بدست اورید وروزگار میگذارنید؟؟!!

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99