سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درباره قایق های تند رو شناسائی ناوگان های امریکائی که در جزیره شناسائی توقیف شدن مطالب زیادی در رسانه های غربی نوشتند که حتی ادعاکردن- ایران انهارافریب داده وربوده است—ماجرا  به نظرحقیر امریکادر ناوگان اش درمنطقه هم به قایق های دزدان سومالی گرا واطلاعات نظامی میدهد وهم به ناوگان  دریائی عربستان وبحرین اطلاعات منطقه ای میدهد مانور اخیر  دریائی ایران پیام  دفاعی –تهاجمی داشت که خیلی نزدیک به مرز عربستان عمل کرد- به احتمال زیاد از جزیره فارسی مدیریت از راه دور شد با تکنولوژی فوق مدرن مخابرات همراه بود وستسم های فوق مردن هدایت های موشک- عربستان  و بحرین قفل کردند- امریکا در سدد کشف اطلاعات جاسوسی از منطقه بخصوص جزیره فارسی کند شدت فوق سری بودن ایجاب میکرد که به فاصله کمتر از یک کیلومتر نزدیک شود بسیار قایق های مجهز جاسوسی هستند این قایق بیش از نیم ساعت نمیتوانند از ناو ویا خشکی  به سمت هدف دور شوند زیار ورد اثبات موشکهای از راه در واقع میشوند- قدرت انها در مانور  فوق العاده وتجهیزات بسیارمدرن جاسوسی که ما میباست مقداری از انها تصاحب میکردیم وکادر فوق العاده باهوش وکار ازموده باشند که درانها تعداداندکی چنین بودند افت ارتش را درامریکا نشان میدهد – انها بخوبی فهمدیند انواع مین های زیر ابی وجودندارد ودیگر تکنولوژی های جاسوسی زیر ابی وجود ندارد درحالیکه درمجنون انواع انها وجود داشت وبچه  ها شانسی کشف میکردند- دلیل تسلیم موشک های هدایت شوندبه نظر چینی که بسیارخوب استار شده بود  این نبرد نشان داد ساده لوحی عاقبت کار دست ادم میدهد وحسن ان مانور این بود که ایران میتواند دولشگر اعم از ایرانی وعراقی وسوری ولبنانی درمرز یمن وعربستان پیاده کند- اما تاکتیک امریکا  اگر این قایق ها از کویت میامدند وبه کویت باز میگشتند- کاملا مشخص بودبرای جاسوسی امدند واگر از ناو امریکای میامدند وبه ناو باز میگشتند- باز مشخص میشد هدف جاسوسی بوده است از ناو به کویت میرفت معنی نظامی نداشت تنها از کویت بر ای تقویت ناو به سمت ناو نزدیک عربستان برود که محلی از اعراب داشت-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99